Категоричен победител в риболовния турнир

Nov 7th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

На 4 но­ем­в­ри 2012 г. на въл­но­ло­ма в Бал­чик, МГЕРБ ор­га­ни­зи­ра пър­во­то за гра­да ри­бо­ло­в­но съ­с­те­за­ние за хо­ра от вси­ч­ки въз­ра­с­ти. То съ­б­ра ре­ди­ца бал­чи­ш­ки ри­ба­ри, ко­и­то има­ха въз­мо­ж­ност да пре­ме­рят си­ли и уме­ния със свои “ко­ле­ги”.

Още в ран­на­та ут­рин, око­ло 7:00 ч. ня­кои за­г­ря­ва­ха пре­д­ва­ри­тел­но за тур­ни­ра. От 8:00 до 9:00 ч. се съ­с­тоя за­пи­с­ва­не­то. Все­ки ри­бар тря­б­ва­ше да се ре­ги­с­т­ри­ра, при ко­е­то по­лу­ча­ва­ше бадж с име и фа­ми­лия за пра­во­у­ча­с­тие. В 9:30 бе да­ден офи­ци­ал­ни­ят старт на на­д­п­ре­ва­ра­та. В пър­ви­те ми­ну­ти го­ля­ма част от хо­ра­та се оп­ла­к­ва­ха, по­ра­ди ли­п­са на улов, въ­п­ре­ки­те от­ли­ч­ни­те кли­ма­ти­ч­ни ус­ло­вия и спо­кой­но мо­ре. Не след дъл­го оба­че бе уло­ве­на и пър­ва­та за­р­га­на. Най-ат­ра­к­ти­в­на­та за улов по то­ва вре­ме ри­ба пре­ди­з­ви­ка го­лям ин­те­рес сред уча­с­т­ни­ци­те, при ко­е­то за­по­ч­на “го­ля­мо­то на­д­ца­к­ва­не” за мя­с­то до фа­ра на въл­но­ло­ма. Па­са­жът за­р­га­ни ся­каш до­й­де по по­ръ­ч­ка, за да на­п­ра­ви тур­ни­ра по-въл­ну­ващ и ос­пор­ван. Ка­че­с­т­во на кон­су­ма­ти­ви­те, уме­ния, те­х­ни­ка и къ­с­мет се впле­то­ха в сло­ж­на ком­би­на­ция, ко­я­то тря­б­ва­ше да оп­ре­де­ли край­ния по­бе­ди­тел. Дру­га част от ри­ба­ри­те, при­вър­же­ни­ци на дън­ния улов, пре­д­по­че­то­ха да за­ло­жат на си­гур­но­то – по­п­че­та, ла­пи­ни и др.

Ка­то вся­ко съ­с­те­за­ние, и то­зи тур­нир има­ше ня­кол­ко про­с­ти пра­ви­ла, ва­ли­д­ни за все­ки уча­с­т­ник. За­дъл­жи­тел­но ус­ло­вие бе да се ло­ви са­мо с ед­на въ­ди­ца, а не с 2 или по­ве­че ед­но­в­ре­мен­но, да не се на­пу­с­ка въл­но­ло­ма от на­ча­ло­то до края на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то, и раз­би­ра се, да не се по­л­з­ват ри­би, пре­д­ва­ри­тел­но уло­ве­ни или за­ку­пе­ни в кал­ку­ла­ци­я­та на край­ния ре­зул­тат. Ма­кар, че офи­ци­ал­но ре­ги­с­т­ри­ра­ни­те уча­с­т­ни­ци бя­ха 16, част от тях пре­д­по­че­то­ха да се от­ка­жат и да си тръ­г­нат. Край­ни­ят по­бе­ди­тел от­да­в­на си ли­че­ше, но въ­п­ре­хи то­ва ло­в­ци­те на за­р­га­на “це­пе­ха ми­ну­та­та” до са­мия фи­нал на на­д­п­ре­ва­ра­та.

Ос­но­в­ни­ят кри­те­рий за оцен­ка в тур­ни­ра бе те­же­ст­та на уло­ва. Екип от ор­га­ни­за­то­ри­те има­ше за за­да­ча да об­хо­ди и пре­те­г­ли уло­ве­на­та ри­ба на все­ки един уча­с­т­ник. То­ч­ка на спо­ра сло­жи Ди­ми­т­рин Янев, кой­то чи­я­то пре­пъл­не­на със за­р­га­ни ко­фа, от­ра­зи на кан­та­ра над 1600 гр. Той по­лу­чи и при­за за най-го­ля­ма ри­ба – 60 гр. На вто­ро мя­с­то се на­ре­ди мла­дия ри­бар Ок­тай Ор­хан, а тре­ти ос­та­на Иван Му­та­фов. При­зо­ве по­лу­чи­ха още най-мла­ди­ят и най-въз­ра­с­т­ни­ят съ­с­те­за­тел, и вси­ч­ки ос­та­на­ли до 9-то мя­с­то. Спе­ци­ал­но за на­г­ра­ж­да­ва­не­то при­с­ти­г­на и г-н Све­то­мир Ми­хай­лов, де­пу­тат и пре­д­с­та­ви­тел на До­б­ри­ч­ка об­ласт в На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние от ПП “ГЕРБ”.

С мно­го емо­ции и не­за­б­ра­ви­ми ми­го­ве за­вър­ши то­зи пър­ви по ро­да си ри­бо­ло­вен тур­нир в гра­да ни. Че­с­ти­то на по­бе­ди­те­ли­те, а за те­зи от сре­да­та и дъ­но­то на кла­са­ци­я­та, ос­та­ва да по­до­б­рят уме­ни­я­та си, за да мо­же до­го­ди­на по­с­ле­д­ни­те да ста­нат пър­ви.

Eрсин Исмаилов 

Коментарите са затворени.