След 20 години в търговията, идва ли краят?

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Го­с­по­дин За­ръ­нов, ко­га ре­ши­х­те да вле­зе­те в ча­с­т­ния тър­го­в­с­ки би­з­нес, как за­по­ч­на­х­те пре­ди 20 го­ди­ни?

– През про­лет­та на 1990 го­ди­на за­по­ч­на­х­ме ра­бо­та с брат ми в це­ха за ба­вар­с­ки кол­ба­си в КК “ Ал­бе­на”.  След бли­зо 3 го­ди­ни в це­ха, ре­ши­х­ме да на­е­мем ма­га­зин под на­ем, с цел да раз­ши­рим про­да­ж­ба­та на про­ду­к­та от це­ха. Впо­с­ле­д­с­т­вие от­к­ри­х­ме цех в Бал­чик със съ­ща­та дей­ност. През есен­та на 1992 го­ди­на на­п­ра­ви­х­ме ре­кон­с­т­ру­к­ция на на­е­тия от нас ма­га­зин /из­ве­с­тен ка­то ма­га­зи­на на чи­чо Го­ца/ и за­по­ч­на­х­ме дей­ност в на­ве­че­ри­е­то на Ко­ле­д­ни­те и Но­во­го­ди­ш­ни пра­з­ни­ци.

През сле­д­ва­щия ме­сец как ще от­бе­ле­же­те 20 го­ди­ш­ни­на­та на Ва­ша­та дей­ност?

– Може би с някоя промоция.

През го­ди­ни­те на кол­ко ду­ши сте оси­гу­ри­ли ра­бо­та?

– На по­ве­че от 10 ду­ши, ка­то се има пре­д­вид, че в оп­ре­де­ле­ни пе­ри­о­ди са ра­бо­ти­ли 4-5 ду­ши по­с­то­ян­но и це­ло­го­ди­ш­но.

Хо­ра­та ста­на­ха ли по-пла­те­жо­с­по­со­б­ни? През кои го­ди­ни ку­пу­ва­ха най-мно­го? Ка­к­ви сто­ки се тър­сят най-мно­го и кои се ку­пу­ват ря­д­ко, но ги има в ма­га­зи­на?

– Ко­го­то и да по­пи­та­те, все­ки ще ка­же, че е на­ма­ля­ла не­го­ва­та пла­те­жо­с­по­со­б­ност, но смя­там за ос­но­в­на при­чи­на, че ние, са­ми­те си съ­з­да­ва­ме про­б­ле­ми в дър­жа­ва­та. На­ло­же­ни­те но­ви изи­с­к­ва­ния за про­из­во­д­с­т­во и тър­го­вия на сто­ки уве­ли­ча­ват се­бе­с­той­но­ст­та на сто­ки­те и ус­лу­ги­те до край­ния по­т­ре­би­тел. Най  че­с­то ку­пу­ва­ни­те сто­ки са те­с­те­ни, мле­ч­ни про­ду­к­ти и ци­га­ри. Имам на­б­лю­де­ние с го­ди­ни­те, че про­да­ж­ба­та на ал­ко­хол е на­ма­ля­ла с бли­зо 80 %, а мо­же и по­ве­че. Съ­що­то се от­на­ся и за го­ле­ми­те раз­фа­со­в­ки пе­рил­ни и ми­е­щи пре­па­ра­ти.

Имате ли фаворити сред купувачите?

– Вси­ч­ки са фа­во­ри­ти, с из­к­лю­че­ние на те­зи, ко­и­то тър­сят не­о­бо­с­но­ва­ни при­чи­ни за спор.

Давате ли вересии?

На кого?

– Опи­т­вам се да не да­вам, но то не ос­та­на­ха не­по­з­на­ти, вси­ч­ки са бли­з­ки хо­ра.

По­д­ре­д­ба­та на ма­га­зи­на удо­б­на ли е за ку­пу­ва­чи­те и про­да­ва­чи­те?

– Със си­гур­ност е не­у­до­б­на за про­да­ва­чи­те, за­що­то ка­к­то и да по­д­ре­диш, ма­га­зи­нът не е пра­к­ти­чен за про­да­ж­ба на хра­ни­тел­ни сто­ки. Те­зи, ко­и­то са по­д­хо­дя­щи не са на стра­те­ги­че­с­ки ме­с­та или са с мно­го ви­со­ки на­е­ми, а въ­п­ро­сът да­ли е удо­б­на за кли­ен­ти­те, те го по­ка­з­ват с по­се­ща­е­мо­ст­та.

Как при­е­ма­те кон­ку­рен­ци­я­та на го­ле­ми­те ма­га­зин­ни ве­ри­ги?

– До из­ве­с­т­на сте­пен не­ло­ял­на. При по­ло­же­ние, че пре­д­ла­гат ня­кои сто­ки с не­ре­ал­но ни­с­ки це­ни и по­с­та­вят ус­ло­вия за ко­ли­че­с­т­ва­та, ко­и­то ма­к­си­мал­но мо­жеш да за­ку­пиш. Те не це­лят ве­че да уни­що­жат “мал­кия” тър­го­вец, а во­дят “ вой­на” по ме­ж­ду си. Го­ле­ми­те до­ка­то се на­лу­ду­ват, мал­ки­те из­не­мо­г­ват. В по­с­ле­д­но вре­ме се за­бе­ля­з­ва  в ра­йо­на, че мал­ки­те тър­го­в­с­ки обе­к­ти сле­д­ват по­ли­ти­ка­та на го­ле­ми­те ве­ри­ги, ка­то пре­д­ла­гат оп­ре­де­ле­ни сто­ки на по   ни­с­ки це­ни от до­с­та­в­ни­те.

Не смя­та­те ли, че бъл­га­ри­нът тря­б­ва да ку­пу­ва от квар­тал­ни­те ма­га­зи­ни, за да по­д­дър­жа дре­б­ния би­з­нес, а не да по­д­по­ма­га ед­рия на “Пе­ни”, “Ме­т­ро”, “Ка­у­ф­ланд” и др.?

– Все­ки има пра­во да си да­ва па­ри­те къ­де­то ис­ка, но да не за­б­ра­вя, че ако ня­ма в бли­зост квар­та­лен ма­га­зин, мо­же да до­й­де вре­ме за бу­ч­ка си­ре­не и ки­ло­г­рам за­хар да па­за­ру­ва на ки­ло­ме­т­ри раз­с­то­я­ние.

Ка­к­во же­ла­е­те да по­с­ти­г­не­те още ка­то тър­го­вец и ка­к­во по­же­ла­ва­те на сво­и­те бъ­де­щи кли­ен­ти?

– На­дя­вам се да се за­дър­жа кол­ко­то се мо­же по­ве­че в та­зи сфе­ра, а на кли­ен­ти­те пре­ди вси­ч­ко жи­вот и здра­ве и да гле­дат по  по­зи­ти­в­но в бъ­де­ще­то.

Павлин ПАВЛОВ

 

Коментарите са затворени.