Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 г. – 2013 г.

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Одо­б­рен е за фи­нан­си­ра­не про­ект на Об­щи­на Бал­чик “Да про­те­г­нем ръ­ка за по­мощ“ по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си“, Схе­ма за пре­до­с­та­вя­не на без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ: BG051PO001-5.1.04„ПО­МОЩ  В  ДО­МА”

Об­ща­та цел на про­е­к­та е съ­з­да­ва­не на ус­той­чив мо­дел на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик за оси­гу­ря­ва­не на до­с­то­ен жи­вот и пре­до­с­та­вя­не на ус­лу­ги в до­ма­ш­на сре­да на хо­ра, ко­и­то са в ча­с­ти­ч­на или пъл­на не­въз­мо­ж­ност за са­мо­о­б­с­лу­ж­ва­не, и са в риск от со­ци­ал­на изо­ла­ция, а спе­ци­фи­ч­ни­те це­ли – ут­вър­ж­да­ва­не на мо­дел за пре­до­с­та­вя­не на ус­лу­ги в до­ма­ш­на сре­да и  тя­х­но­то раз­г­ръ­ща­не на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик, чрез съ­з­да­ва­не на  Зве­но за ус­лу­ги към „До­ма­шен со­ци­а­лен па­т­ро­наж” и съ­з­да­ва­не на ра­бо­т­ни ме­с­та в се­к­то­ра на со­ци­ал­на­та ико­но­ми­ка и оси­гу­ря­ва­не на въз­мо­ж­ност за пре­о­до­ля­ва­не на бе­д­но­ст­та за без­ра­бо­т­ни ли­ца в  Об­щи­на Бал­чик.

Ос­но­в­ни­те дей­но­с­ти вклю­ч­ват: по­д­бор и на­е­ма­не на пер­со­нал на тру­дов до­го­вор в зве­но­то за ус­лу­ги в до­ма­ш­на сре­да; обу­че­ние на пер­со­на­ла; ин­фор­ми­ра­не, кон­сул­ти­ра­не и по­д­бор на кан­ди­дат-по­т­ре­би­те­ли­те на со­ци­ал­ни­те ус­лу­ги, пре­до­с­та­вя­ни по Про­е­к­та на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик; пре­до­с­та­вя­не на ну­ж­да­е­щи се ли­ца на по­ча­со­ви со­ци­ал­ни ус­лу­ги:ли­ч­на по­мощ, ко­му­нал­но-би­то­ви дей­но­с­ти, ока­з­ва­не на съ­дей­с­т­вие и по­д­к­ре­па за со­ци­ал­но­то вклю­ч­ва­не; по­пу­ля­ри­зи­ра­не на про­е­к­та.

За из­пъл­не­ние на дей­но­с­ти­те по Про­е­к­та “Да про­те­г­нем ръ­ка за по­мощ“ към До­ма­шен со­ци­а­лен па­т­ро­наж ще се съ­з­да­де зве­но, в ко­е­то­ще бъ­дат на­з­на­че­ни 9  ли­ца за ока­з­ва­не на ли­ч­на по­мощ,  10  за из­пъл­не­ние на ко­му­нал­но-би­то­ви дей­но­с­ти и 1 -за ока­з­ва­не на съ­дей­с­т­вие и по­д­к­ре­па за со­ци­ал­но­то вклю­ч­ва­не. В за­ви­си­мост от ну­ж­ди­те на оп­ре­де­ле­ни­те 50 по­т­ре­би­те­ли те ще из­пъл­ня­ват по гра­фик по­ча­со­ви со­ци­ал­ни ус­лу­ги, спо­ред тя­х­но­то на­з­на­че­ние.

Пе­ри­о­дът на пре­до­с­та­вя­не на ус­лу­ги­те е 12 ме­се­ца.

Одо­б­ре­на­та стой­ност на про­е­к­т­но­то пре­д­ло­же­ние е 136 085,00 ле­ва.

 

Коментарите са затворени.