Филм, който предизвиква много размисли

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 28.10.2012 г. бе пре­д­с­та­вен фил­мът „ За­б­ра­ве­на зе­мя” на пре­д­се­да­те­ля на ВМРО в гр. Вар­на Ко­с­та­дин Ко­с­та­ди­нов. Един до­ку­мен­та­лен филм за бъл­га­ри­те в Се­вер­на До­б­ру­джа, из­пъл­нен с ис­то­ри­че­с­ки фа­к­ти и емо­ци­о­нал­но съ­дър­жа­ние от ин­тер­вю­и­ра­ни­те ге­рои. Се­вер­на­та ни съ­се­д­ка  Ру­мъ­ния има ра­до­ст­та да се сдо­бие с ед­на из­к­лю­чи­тел­но бо­га­та и пло­до­ро­д­на зе­мя, а ние ка­то до­б­ри не­й­ни съ­се­ди про­с­то сме за­б­ра­ви­ли за нея… За не­ща­с­тие оба­че Ру­мъ­ния се сдо­би­ва не са­мо със зе­мя­та , а и с мно­го бъл­гар­с­ки се­мей­с­т­ва, се­мей­с­т­ва, ко­и­то все още пе­ят на­ши­те пе­с­ни и го­во­рят ези­ка ни. Мно­го от тях са на­пу­с­на­ли Ру­мъ­ния, но и мно­го са ос­та­на­ли. Вси­ч­ки те все още го­во­рят за бъл­гар­с­кия си про­из­ход, но ка­к­во от то­ва? Зе­мя­та им е чу­ж­да! Изо­с­та­ве­ни цър­к­ви и кул­тур­ни па­ме­т­ни­ци, по­ве­ре­ни за съ­х­ра­не­ние с не­хай­с­т­во на но­вия со­б­с­т­ве­ник….

Фил­мът е съ­з­да­ден през 2009г. и в не­го Ко­с­та­дин Ко­с­та­ди­нов до­с­та до­б­ре се  е спра­вил със сра­в­ня­ва­не­то на  за­б­ра­ве­на­та зе­мя­та пре­ди и се­га.

Пре­д­с­та­вя­не­то се осъ­ще­с­т­ви пък в кра­си­вия дво­рец на гра­да ни. Па­ро­дия ли е то­ва или не? Фил­мът за  от­не­та­та ни зе­мя да се пре­д­с­та­ви в ре­зи­ден­ци­я­та на ру­мън­с­ка­та Кра­ли­ца Ма­рия. Ру­мън­с­ки па­ме­т­ник на кул­ту­ра­та ос­та­нал в те­ри­то­ри­я­та на Бъл­га­рия, но ка­к­во е той в сра­в­не­ние с вси­ч­ко, ко­е­то ние сме ос­та­ви­ли.

Не знам кол­ко са би­ли при­съ­с­т­ва­щи­те на пре­д­с­та­вя­не­то , но се из­ви­ня­вам  пу­б­ли­ч­но за от­съ­с­т­ви­е­то си , тъй ка­то на та­зи да­та се про­ве­де кон­г­рес на ВМРО в гр . Со­фия, на ко­и­то бе пре­из­б­ран ли­де­рът Кра­си­мир Ка­ра­ка­ча­нов за пре­д­се­да­тел на ор­га­ни­за­ци­я­та. Във вси­ч­ки слу­чаи фил­мът е по­т­ре­са­ващ и пре­ди­з­ви­к­ва мно­го раз­ми­с­ли.

Георги Златев Георгиев

 

Коментарите са затворени.