Проект “Рехабилитиране на ПСОВ к.к.Албена – община Балчик” по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Описание на проекта

Пре­чи­с­т­ва­тел­на­та стан­ция за от­па­дъ­ч­ни во­ди “Ал­бе­на” е по­с­т­ро­е­на в зем­ли­ще­то на с. Кра­не­во, по­зем­лен имот № 39459. 154 в м. “Ен­дек Тар­ла”. Тя вклю­ч­ва ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на сгра­да на 2 ета­жа, тра­фо­пост, по­м­пе­на стан­ция, хло­ра­тор­но, би­то­в­ка, по­ме­ще­ние за ел. та­б­ла, из­су­ши­тел­ни по­ле­та, вто­ри­ч­ни ута­и­те­ли, от­во­д­ни­тел­на ша­х­та, оки­с­ли­тел­но езе­ро, био­ба­сей­ни, пя­съ­ко­за­дър­жа­те­ли, ре­ше­тъ­ч­ни ка­ме­ри, мал­ки пя­съ­ч­ни по­ле­та, на­по­рен ка­нал от ПС2 до пре­чи­с­т­ва­тел­на стан­ция Ф546, и за­у­с­т­ващ ко­ле­к­тор Ф475.

В ПСОВ Ал­бе­на по­с­тъ­п­ват от­па­дъ­ч­ни во­ди от че­ти­ри ко­ле­к­то­ра – 2 тла­с­ка­те­ля от к.к. Ал­бе­на ф475 и ф546, от с. Кра­не­во – гра­ви­та­чен ф300.

За­у­с­т­ва­не­то е гра­ви­та­ч­но – аз­бе­с­то­ци­мен­тов тръ­бо­п­ро­вод ф475, с дъл­жи­на – 4 000 ме­т­ра. Тръ­бо­п­ро­во­дът пре­ми­на­ва през пла­ж­на­та иви­ца на с. Кра­не­во в ра­йо­на на плаж “Ме­ж­ду­на­ро­ден де­т­с­ки ла­гер”.

Пър­во­на­чал­но ПСОВ Ал­бе­на е по­с­т­ро­е­на за ну­ж­ди­те на к.к.”Ал­бе­на”, кой­то раз­по­ла­га с око­ло 14 000 ле­г­ла, а но­щу­в­ки­те през ле­т­ния се­зон са ме­ж­ду 700 000 и 1 000 000.

През 1996 го­ди­на към ПСОВ Ал­бе­на са вклю­че­ни за пре­чи­с­т­ва­не от­па­дъ­ч­ни во­ди от с. Кра­не­во.

Ре­кон­с­т­ру­к­ци­я­та на пре­чи­с­т­ва­тел­на­та стан­ция се на­ла­га, ка­к­то по­ра­ди не­въз­мо­ж­но­ст­та на съ­ще­с­т­ву­ва­щи­те съ­о­ръ­же­ния да по­е­мат уве­ли­ча­ва­щи­те се от­па­дъ­ч­ни во­ди и за­ви­ше­ни­те изи­с­к­ва­ния към ка­че­с­т­ва­та на пре­чи­с­те­на­та во­да, за­у­с­т­ва­на в Чер­но мо­ре, та­ка и за­ра­ди ло­шо­то съ­с­то­я­ние на са­ми­те съ­о­ръ­же­ния. По­с­ле­д­на­та мо­дер­ни­за­ция на ПСОВ Ал­бе­на е из­пъл­не­на през 1995 г. В пре­чи­с­т­ва­тел­на­та стан­ция не се от­с­т­ра­ня­ва фо­с­фор, а към на­с­то­я­щия мо­мент не се из­вър­ш­ва и де­ни­т­ри­фи­ка­ция. При про­ли­вен дъжд ба­сей­ни­те пре­ли­ват. Ком­п­ро­ме­ти­ран е и из­ве­ж­да­щи­ят ко­ле­к­тор.

С ре­кон­с­т­ру­к­ци­я­та на пре­чи­с­т­ва­тел­на­та стан­ция тря­б­ва да се оси­гу­ри, ка­к­то пре­чи­с­т­ва­не на от­па­дъ­ч­ни­те во­ди до пъл­но вто­ри­ч­но ни­во /от­с­т­ра­ня­ва­не­то на азот/, та­ка и пъл­но тре­ти­ч­но ни­во на пре­чи­с­т­ва­не – по­ни­жа­ва­не­то на фо­с­фор в съ­о­т­ве­т­с­т­вие в ев­п­ро­пей­с­ка­та ди­ре­к­ти­ва 91/271/ЕС

Про­ект DIR-51011119-C015 “Ре­ха­би­ли­та­ция на ПСОВ Ал­бе­на – общ. Бал­чик це­ли да по­до­б­ри во­д­ния ци­къл на к.к. Ал­бе­на, чрез из­г­ра­ж­да­не на съ­в­ре­мен­на и ефе­к­ти­в­на те­х­но­ло­гия за пре­чи­с­т­ва­не и от­ве­ж­да­не на от­па­дъ­ч­ни­те во­ди на ком­п­ле­к­са.

Про­е­к­тът на Об­щи­на Бал­чик об­х­ва­ща:

* Ре­кон­с­т­ру­к­ция на ПСОВ – к.к. Але­бе­наи и удъл­жа­ва­не на ка­па­ци­те­та й до 50 000 е.ж. с цел пре­чи­с­т­ва­не на от­па­дъ­ч­ни­те во­ди от се­ло Кра­не­во и к.к. Ал­бе­на.

* Из­г­ра­ж­да­не на от­ве­ж­дащ ко­ле­к­тор от ПСОВ до бре­га на Чер­но мо­ре – во­до­п­ри­ем­ник на пре­чи­с­те­ни­те от­пъ­дъ­ч­ни во­ди с при­б­ли­зи­тел­на дъл­жи­на 4 000 м.;

* Из­ме­с­т­ва­не на то­ч­ка­та на за­у­с­т­ва­не на 1 мор­с­ка ми­ля /1853 м./ на­въ­т­ре в мо­ре­то – из­г­ра­ж­да­не на дъл­бо­ко­во­д­но за­у­с­т­ва­не.

Про­е­к­тът ще бъ­де из­пъл­нен на 2 ета­па:

1. Ре­зул­та­ти от пър­вия етап на из­пъл­не­ние на про­е­к­та:

Об­ща цел на пър­ви етап: По­с­ти­га­не на пъл­на про­е­к­т­на го­то­в­ност с ин­ве­с­ти­ци­о­нен про­ект по При­о­ри­те­т­на ос 1 на ОПОС на Об­щи­на Бал­чик.

Конкретни резултати:

1.1. Из­го­т­ве­но и одо­б­ре­но пре­дин­ве­с­ти­ци­он­но про­у­ч­ва­не за:

* Ре­кон­с­т­ру­к­ция на ПСОВ в к.к.Ал­бе­на за ка­па­ци­тет 50 000 е.ж.

* Из­г­ра­ж­да­не на от­ве­ж­дащ ко­ле­к­тор с цел из­ме­с­т­ва­не на то­ч­ка­та на за­у­с­т­ва­не на 1 мор­с­ка ми­ля на­въ­т­ре в Чер­но мо­ре /дъл­бо­ко­во­д­но за­у­с­т­ва­не/ – 1852 м.

* Из­г­ра­ж­да­не на нов от­ве­ж­дащ ко­ле­к­тор от ПСОВ Ал­бе­на до но­ва то­ч­ка от бре­га на Чер­но мо­ре, от ко­я­то ще за­по­ч­не дъл­бо­ко­во­д­но за­у­с­т­ва­не – 4 000 м.

Об­щи це­ли на вто­ри етап  из­пъл­не­ние на про­е­к­та: по­с­ти­г­на­то съ­о­т­ве­т­с­т­вие с Ди­ре­к­ти­ва 91/271 от­но­с­но пре­чи­с­т­ва­не на от­па­д­ни­те во­ди на к.к. Ал­бе­на

Конкретни резултати:

*Ре­кон­с­т­ру­и­ра­на и фун­к­ци­о­ни­ра­ща ПСОВ к.к. Ал­бе­на с ка­па­ци­тет 50 000 е.ж.

*Ус­пе­ш­но про­ве­де­ни пу­с­ко­во-на­ла­дъ­ч­ни ра­бо­ти;

*При­ет обект и пу­с­ка­не в ек­с­п­ло­а­та­ция:

– ус­пе­ш­но пре­ми­нал пе­ри­од на га­ран­ци­он­на ек­с­п­ло­а­та­ция

*Из­г­ра­ден от­ве­ж­дащ ко­ле­к­тор с цел из­ме­с­т­ва­не то­ч­ка­та на за­у­с­т­ва­не на 1 мор­с­ка ми­ля на­въ­т­ре от мор­с­кия бряг.

*Из­г­ра­ден нов от­ве­ж­дащ ко­ле­к­тор от ПСОВ Ал­бе­на до но­ва то­ч­ка  до бре­га на Чер­но мо­ре, от ко­я­то ще за­по­ч­не из­г­ра­ж­да­не­то на дъл­бо­ко­во­д­но­то за­у­с­т­ва­не  4 000 ме­т­ра.

Индикатори за резултат:

*Оча­к­ван брой, ко­е­то се об­с­лу­ж­ва  50 000 жи­те­ли.

Но­во­съ­з­да­де­ни ра­бо­т­ни ме­с­та  18, от тях 15  вре­мен­ни и 3 по­с­то­ян­ни.

Начало на проекта: 21 декември 2011

Продължителност на проекта: 30 месеца

Об­ща стой­ност на про­е­к­та: 32 445 369.75 лв.

Кохезионен фонд: 25 956 295.80 лв.

На­ци­о­нал­но съ­фи­нан­си­ра­не: 6 489 073.95 лв.

Бенефициент: Община Балчик

Асоцииран партньор: „ВиК” ЕООД  Добрич

Уп­ра­в­ля­ващ ор­ган  МОСВ, Ди­ре­к­ция „Фон­до­ве на ЕС за окол­на­та сре­да”

/Б.Т./

Коментарите са затворени.