ДОКЛАД за готовността на Община Балчик за работа в тежки зимни условия за 2012/2013 г.

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На про­ве­де­но­то съ­ве­ща­ние с кме­то­ве­те на на­се­ле­ни ме­с­та, кме­т­с­ки­те на­ме­с­т­ни­ци и пре­д­с­та­ви­те­ли­те на дру­же­с­т­ва­та, има­щи от­но­ше­ние към по­д­го­то­в­ка­та на об­щи­на­та за ра­бо­та при ус­ло­ж­не­на зим­на об­с­та­но­в­ка, бе­ше кон­с­та­ти­ра­но, че об­щи­на Бал­чик има го­то­в­ност за ра­бо­та в зим­ни ус­ло­вия.

Об­ща­та дъл­жи­на на ре­пу­б­ли­кан­с­ка­та пъ­т­на мре­жа в об­щи­на Бал­чик е 91.4 км, /по­д­дър­жа се от РПС  Бал­чик/ ка­то  съ­с­то­я­ни­е­то на не­й­на­та пъ­т­на­та на­с­тил­ка и вер­ти­кал­на си­г­на­ли­за­ция е до­б­ро. Хо­ри­зон­тал­на­та мар­ки­ро­в­ка за­до­во­ля­ва. Пре­д­с­тои ос­ве­жа­ва­не­то и по път I-9/Е87/ в уча­с­тъ­ка Ка­вар­на-Бал­чик-Вар­на и по път II-27 До­б­рич-Бал­чик. Есен­но­то из­кър­п­ва­не на пъ­т­на­та мре­жа е при­к­лю­чи­ло. В мо­мен­та се из­вър­ш­ва око­ся­ва­не на бан­ке­ти­те и сер­ви­ту­ти­те. Ще бъ­де из­вър­ше­но от­си­ча­не­то на су­хи дър­ве­та и ка­с­т­ре­не на кло­ни по път I-9 и по път II-27, а при фи­нан­со­ва въз­мо­ж­ност и по ос­та­на­ли­те пъ­ти­ща от РПМ в об­щи­на­та. Амор­ти­зи­ра­ни­те пъ­т­ни зна­ци са по­д­ме­не­ни, за­де­лен е не­об­хо­ди­мия ре­зерв. По­д­го­т­ве­ни и из­п­ра­те­ни за ут­вър­ж­да­ва­не са опе­ра­ти­в­ни пла­но­ве за ра­бо­та при зим­ни ус­ло­вия. По­д­пи­сан е до­го­вор за зим­но по­д­дър­жа­не на пъ­ти­ща­та с “Пъ­т­но стро­и­тел­с­т­во”АД До­б­рич. На 25.10.2012 го­ди­на пре­д­с­тои те­х­ни­че­с­ки пре­г­лед на тран­с­пор­т­на­та и ин­же­нер­на те­х­ни­ка. Ма­ши­ни­те на РПС са пре­ми­на­ли те­х­ни­че­с­ки пре­г­лед и са оси­гу­ре­ни с не­об­хо­ди­ми­те ко­ли­че­с­т­ва го­ри­во и зим­ни гу­ми. Де­жур­ни­те стаи са обо­ру­д­ва­ни, оси­гу­ре­ни са ото­п­ле­ние и зим­но ра­бо­т­но об­ле­к­ло. Про­б­ле­ми съ­з­да­ват не­с­во­е­в­ре­мен­но въз­с­та­но­вя­ва­ни­те от ВиК уча­с­тъ­ци, след от­с­т­ра­ня­ва­не­то на ава­рии. Към мо­мен­та та­ки­ва има в с.Цър­к­ва и с.Се­но­кос. От 01.11.2012 го­ди­на по гра­фик ще за­по­ч­нат де­но­но­щ­ни де­жур­с­т­ва на еки­пи­те на сно­го­по­чи­с­т­ва­щи­те ма­ши­ни.

Пре­д­мет на дей­ност на ОбП „БКС” е сне­го­по­чи­с­т­ва­не­то, опе­съ­ча­ва­не­то и оси­гу­ря­ва­не на бе­зо­па­с­но дви­же­ние по об­щин­с­ка­та пъ­т­на мре­жа, ко­я­то вклю­ч­ва 108 км би­в­ши че­т­вър­то­к­ла­с­ни пъ­ти­ща и 28 км ме­с­т­на пъ­т­на мре­жа, об­с­лу­ж­ва­щи гла­в­но вил­ни­те зо­ни. Пре­ди пър­вия уче­бен ден бе­ше ос­ве­же­на на­пре­ч­на­та мар­ки­ро­в­ка пред учи­ли­ща­та, ОДК и де­т­с­ки­те за­ве­де­ния. На­ли­ч­ни­те ма­ши­ни за зим­но по­д­дър­жа­не на пъ­т­на­та мре­жа са: 2 бр.ба­ге­ри с гре­б­ла, ми­ни че­лен то­во­рач, 2 бр. ЗИЛ с гре­б­ло, ЗИЛ пя­съ­ко­ра­з­п­ръ­с­к­вач и ГАЗ, ав­то­г­рей­дер, ро­то­рен сне­го­рин. БКС раз­по­ла­га с 25 то­на сол. Пре­д­с­тои да бъ­дат до­с­та­ве­ни още 70 т.сол и не­об­хо­ди­мо­то ко­ли­че­с­т­во пя­сък. Сфор­ми­ра­ни са еки­пи­те за по­чи­с­т­ва­не на ули­ч­на­та мре­жа. До края на ме­се­ца, ще бъ­дат по­д­пи­са­ни до­го­во­ри­те за по­чи­с­т­ва­на на че­т­вър­то­к­ла­с­на­та пъ­т­на мре­жа. До­с­та­ве­ни са пре­но­си­ми пъ­т­ни зна­ци, за за­т­ва­ря­не при не­об­хо­ди­мост на уча­с­тъ­ци от пъ­т­на­та мре­жа.

По­д­го­то­в­ка­та на ел.съ­о­ръ­же­ни­я­та на „Енер­го-про Мре­жи АД  РОЦ До­б­рич/Си­ли­с­т­ра  МИР Бал­чик 1 и 2 за ра­бо­та в зим­ни ус­ло­вия ще за­вър­ши до края на м.но­ем­в­ри 2012 го­ди­на. Пре­д­п­ри­е­ти са сле­д­ни­те ме­ро­п­ри­я­тия:

1.Из­вър­ше­ни са ин­с­пе­к­ции на въз­ду­ш­ни и ка­бел­ни еле­к­т­ро­п­ро­во­ди Ср.Н и НН и об­с­лу­ж­ва­не на ну­ж­да­е­щи­те се.

2.От „ЕКО”АД са на­п­ра­ве­ни ре­ви­зии и про­фи­ла­к­ти­ч­ни ра­бо­ти по ОРУ и ЗРУ на П/ст “Бал­чик” и П/ст “Ал­бе­на” .

3.Из­вър­ше­ни са пре­г­ле­ди и са по­д­ме­не­ни 22 бр.амор­ти­зи­ра­ни раз­пре­де­ли­тел­ни ка­се­ти.

4.На­п­ра­вен е стро­и­те­лен ре­монт на ну­ж­да­е­щи­те се 17 бр. ТП и ВС на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик /гр.Бал­чик и вил­ни зо­ни, с.Кра­не­во, с.Цър­к­ва, с.Об­ро­чи­ще, с.Ро­га­че­во, с.Се­но­кос/

5.На те­ри­то­ри­я­та на ця­ла­та об­щи­на, са на­п­ра­ве­ни про­се­ки на въз­ду­ш­ни ел.ли­нии сре­д­но и ни­с­ко на­пре­же­ние.

6.Из­вър­ше­на е по­д­мя­на на ка­бел­ни ли­нии СрН в гр.Бал­чик и ре­ха­би­ли­та­ция на ВЕЛ 20kV на те­ри­то­ри­я­та на об­щи­на­та. По­д­ме­не­ни са ка­бел­ни ли­ни­и­на мре­жа НН в гр.Бал­чик и с.Кра­не­во, из­вър­ше­на е по­д­мя­на на не­и­зо­ли­ра­на с изо­ли­ра­на мре­жа и из­на­ся­на на ЕМТ в гр.Бал­чик и в.з.”Об­ча­ро­в­с­ки плаж”, „Из­г­рев” и „Сбор­но мя­с­то”.

7.Про­дъл­жа­ва ра­бо­та­та, пла­ни­ра­на в ин­ве­с­ти­ци­он­на­та про­г­ра­ма   2012: по­д­мя­на на не­и­зо­ли­ра­на с изо­ли­ра­на мре­жа и из­на­ся­на на ЕМТ в кв.”Мла­дост” на с.Об­ро­чи­ще.

8.Ав­то­пар­кът на дру­же­с­т­во­то е в про­цес на те­х­ни­че­с­ко об­с­лу­ж­ва­не и до­о­бо­ру­д­ва­не на ав­то­мо­би­ли­те със зим­ни гу­ми, бу­к­сир­ни въ­же­та, ан­ти­ф­риз и аку­му­ла­тор­ни ба­те­рии.

9.По­пъл­нен е ава­рий­ния ре­зерв от ма­те­ри­а­ли и кон­су­ма­ти­ви в скла­да на Дру­же­с­т­во­то.

От­с­т­ра­ня­ва­не­то на ава­ри­и­те по еле­к­т­ро­ра­з­п­ре­де­ли­тел­на­та мре­жа се осъ­ще­с­т­вя­ва от 9 ава­рий­ни гру­пи с два­ма от­го­вор­ни­ка и по два­ма ел­мон­тьо­ри.На­ли­ч­ни спе­ци­ал­ни и тран­с­пор­т­ни сре­д­с­т­ва: 3 бр. ВАЗ “НИ­ВА”, 1 бр.УАЗ, 3 бр.Си­т­ро­ен Бер­лин­го, 3 бр. Форд Рен­джър, 1 бр.То­йо­та Хай­лукс, 1 бр. ГАЗ 66 Ра­бо­тил­ни­ца, 1 бр. Ав­то­ви­ш­ка ГАЗ 53 и 1 бр.Ав­то­ви­ш­ка ГАЗ 66.Ра­бо­та­та на МИР 1 и 2 мо­же да бъ­де за­т­ру­д­не­на от съ­с­то­я­ни­е­то на чу­ж­ди­те ел.съ­о­ръ­же­ния, не вси­ч­ки от ко­и­то бя­ха об­с­лу­же­ни и по­д­го­т­ве­ни за ра­бо­та при зим­ни ус­ло­вия.

Но­во­то ръ­ко­во­д­с­т­во на ВиК ра­йон Бал­чик е съ­з­да­ло ор­га­ни­за­ция за ра­бо­та в зим­ни ус­ло­вия. Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­на­та сгра­да и по­м­пе­ни­те стан­ции са за­ре­де­ни с го­ри­во. Тръ­бо­п­ро­во­ди­те са за­зи­ме­ни. Оси­гу­ре­ни са ан­ти­ф­риз и зим­ни гу­ми за те­х­ни­ка­та. Про­ве­де­ни са не­об­хо­ди­ми­те ин­с­т­ру­к­та­жи.

Мно­го­п­ро­фил­на бол­ни­ца за ак­ти­в­но ле­че­ние ЕО­ОД има го­то­в­ност за ра­бо­та през зим­ния се­зон. Ре­ви­зи­ра­ни и про­фи­ла­к­ти­ра­ни са еле­к­т­ри­че­с­ка­та, ото­п­ли­тел­на­та и ВиК ин­с­та­ла­ци­и­те на бол­ни­ч­на­та сгра­да. Из­вър­ше­ни са за­дъл­жи­тел­ни­те про­вер­ки на пар­ния ко­тел. До­го­во­ри­ра­ни са 150 т про­ми­ш­ле­но го­ри­во за ото­п­ли­тел­ния се­зон.

Оси­гу­ре­но е двой­но ел за­х­ран­ва­не и аг­ре­гат, кой­то е в из­п­ра­в­ност, сна­б­ден с аку­му­ла­то­ри и го­ри­во. Съ­щи­ят е об­с­лу­жен от пра­во­с­по­со­б­но те­х­ни­че­с­ко ли­це. Бол­ни­ца­та е с двой­но ел. за­х­ран­ва­не. Из­вър­ше­но е ча­с­ти­ч­но уп­лъ­т­ня­ва­не на вра­ти и про­зор­ци. По­жа­ро­га­си­те­ли­те са из­п­ра­в­ни. Про­ве­ден е есен­но-зим­ния те­х­ни­че­с­ки пре­г­лед на МПС. Ле­кар­с­т­во­с­на­б­дя­ва­не­то е сра­в­ни­тел­но до­б­ро, бол­ни­ч­на­та ап­те­ка раз­по­ла­га ви­на­ги с един оп­ти­ма­лен ре­зерв от ме­ди­ка­мен­ти и кон­су­ма­ти­ви от ос­но­в­ни­те обо­ро­ти и жи­во­то­с­па­ся­ва­щи по­зи­ции. Из­вър­ши се за­ре­ж­да­не с ос­но­в­ни хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти. Ак­ту­а­ли­зи­ра­ни са опо­ве­с­ти­тел­ни­те пла­но­ве.

Ме­ди­цин­с­ки цен­тър I е го­тов за ра­бо­та при зим­ни ус­ло­вия. Не­об­хо­ди­ми­те про­фи­ла­к­ти­ки са из­вър­ше­ни, оси­гу­ре­но е ра­бо­т­но об­ле­к­ло, спе­ш­ния шкаф в ма­ни­пу­ла­ци­он­ния ка­би­нет е сна­б­ден с ме­ди­ка­мен­ти спо­ред изи­с­к­ва­ни­я­та. Въз­ни­к­на­ли­те про­б­ле­ми се ре­ша­ват съ­в­ме­с­т­но с МБАЛ.

Фи­ли­а­лът за спе­ш­на ме­ди­цин­с­ка по­мощ е го­тов за ра­бо­та в ус­ло­ж­не­на зим­на об­с­та­но­в­ка. Ма­кар и амор­ти­зи­ран, един­с­т­ве­ни­ят ав­то­мо­бил с по­ви­ше­на про­хо­ди­мост е по­д­го­т­вен за ра­бо­та в те­ж­ки зим­ни ус­ло­вия.

Пре­д­се­да­те­лят на РПК “Чер­но мо­ре” гр.Бал­чик га­ран­ти­ра сна­б­дя­ва­не­то с хляб и сто­ки от  пър­ва не­об­хо­ди­мост за на­се­ле­ни­те ме­с­та, в ко­и­то ко­о­пе­ра­ци­я­та из­вър­ш­ва тър­го­в­с­ка дей­ност.  Сна­б­дя­ва­не­то на обе­к­ти­те е еже­д­не­в­но. Не вси­ч­ки се­ла в об­щи­на­та се сна­б­дя­ват с хляб от РПК. Съ­ща­та раз­по­ла­га с не­об­хо­ди­мия ре­зерв от бра­ш­но и оп­ти­ма­лен ре­зерв от сто­ки от пър­ва не­об­хо­ди­мост. Хле­бо­за­во­да е с га­зо­во и двой­но еле­к­т­ро­за­х­ра­ва­не. Вси­ч­ки про­фи­ла­к­ти­ч­ни дей­но­с­ти в не­го са из­вър­ше­ни. Ел.аг­ре­га­та е в из­п­ра­в­ност. Ав­то­мо­би­ли­те са ком­п­ле­к­то­ва­ни и за­ре­де­ни с ан­ти­ф­риз. Ли­п­с­ват ви­со­ко­п­ро­хо­ди­ми ав­то­мо­би­ли. За­т­ру­д­не­ния мо­гат да се оча­к­ват при про­дъл­жи­тел­на ли­п­са на пи­тей­на во­да по­ве­че от 48 ча­са.

Те­че про­це­ду­ра за за­ре­ж­да­не с го­ри­во за де­т­с­ки­те и уче­б­ни за­ве­де­ния, ка­то до­го­вор ще бъ­де по­д­пи­сан до края на ме­се­ца. Про­ве­ден е из­пит с до­пуск за ра­бо­та на ог­ня­ри­те. Съ­с­то­я­ни­е­то на ото­п­ли­тел­ни­те си­с­те­ми е до­б­ро, с из­к­лю­че­ние на тая в СОУ”Хри­с­то Бо­тев”, къ­де­то пре­д­с­тои смя­на на ко­те­ла. Пре­ми­на­ли са пре­г­ле­ди­те на те­х­ни­че­с­ко­то съ­с­то­я­ние на учи­ли­щ­ни­те ав­то­бу­си. Не се оча­к­ват про­б­ле­ми в ме­ди­цин­с­ко­то оси­гу­ря­ва­не.

Ра­йон­на слу­ж­ба “По­жар­на бе­зо­па­с­ност и за­щи­та на на­се­ле­ни­е­то” е пре­д­п­ри­е­ло вси­ч­ки пре­д­ви­де­ни про­ти­во­по­жар­ни мер­ки. Про­ти­во­по­жар­ни­те ав­то­мо­би­ли са из­п­ра­в­ни. На­ли­ч­ни са 2 по­жар­ни ав­то­мо­би­ла в Бал­чик и 2 в кк Ал­бе­на, оси­гу­ре­ни за ра­бо­та при вся­ка­к­ви ус­ло­вия. Съ­щи­те са на гра­ни­ци­те на въз­мо­ж­но­с­ти­те си, въз­мо­ж­ни са от­ка­зи и ава­рии. Оси­гу­ре­ни са сре­д­с­т­ва за по­жа­ро­га­се­не и АСД. На­п­ра­в­ле­ние ДПК раз­по­ла­га с 1 бр.л.а. с ви­со­ка про­хо­ди­мост “Ла­да  Ни­ва”, пре­до­с­та­вен за по­л­з­ва­не от Об­щи­на Бал­чик и л.а. “Опел Ас­т­ра” по ща­та на МВР. По­ра­ди ли­п­са­та на го­ри­во ле­ки­те ав­то­мо­би­ли към мо­мен­та не се ек­с­п­ло­а­ти­рат, ка­то ця­ло­то на­ли­ч­но ко­ли­че­с­т­во е пре­д­ви­де­но за ПП ав­то­мо­би­ли. Съ­з­да­де­ни са не­об­хо­ди­ми­те ус­ло­вия за нор­мал­на ра­бо­та при зим­ни ус­ло­вия на съ­с­та­ва и те­х­ни­ка­та. Те­ле­фо­ни­те 160 и 112 фун­к­ци­о­ни­рат нор­мал­но. На­бе­ля­за­ни са въз­мо­ж­ни­те про­б­ле­ми. Във връ­з­ка с есен­но-зим­ния се­зон е раз­ра­бо­тен кон­к­ре­тен план за осъ­ще­с­т­вя­ва­не на дър­жа­вен про­ти­во­по­жа­рен кон­т­рол, пре­ван­ти­в­на, по­жа­ро­га­си­тел­на и ава­рий­но-спа­си­тел­на дей­но­с­ти. Из­вър­ш­ват се ин­с­т­ру­к­ти­в­ни съ­ве­ща­ния за пп ме­ро­п­ри­я­тия за оси­гу­ря­ва­не на ПБ в обе­к­ти­те и на­се­ле­ни­те ме­с­та. От­но­во ще бъ­дат из­вър­ше­ни про­вер­ки на ото­п­ли­тел­ни­те и на­г­ре­ва­тел­ни уре­ди, ра­бо­те­щи на газ про­пан-бу­тан и при­ро­ден газ. Все още не са ак­ту­а­ли­зи­ра­ни спи­съ­ци­те на са­мо­т­но­жи­ве­е­щи­те ли­ца. За по­ре­ден път, бе­ше по­с­та­вен въ­п­ро­са за по­чи­с­т­ва­не от сняг на хи­д­ран­ти­те в на­се­ле­ни­те ме­с­та.

Ра­йон­ни­те уп­ра­в­ле­ния “По­ли­ция” в Бал­чик и Ал­бе­на са в го­то­в­ност за ра­бо­та при зим­ни ус­ло­вия.  По­д­дър­жат не­пре­къ­с­на­то де­но­но­щ­но де­жур­с­т­во, ка­то ре­а­ги­рат на си­г­на­ли, по­лу­че­ни ос­вен по те­ле­фо­ни от ста­ци­о­нар­ни­те и мо­бил­ни мре­жи, и та­ки­ва от но­ме­ра за спе­ш­ни по­ви­к­ва­ния 112. РУП Бал­чик раз­по­ла­га с 2 бр. л.а. “Опел Ас­т­ра” и 2 бр. л.а. “Си­т­ро­ен Кса­ра Пи­ка­со” на щат към ОД на МВР  До­б­рич, ка­к­то и 2 бр. л.а. “ВАЗ 21213” и “ВАЗ 2113”, да­де­ни за по­л­з­ва­не от об­щи­на Бал­чик. Не вси­ч­ки ав­то­мо­би­ли са оком­п­ле­к­то­ва­ни със съ­о­т­ве­т­ния брой зим­ни гу­ми, и ве­ри­ги за сняг. Ди­зе­ло­вия аг­ре­гат е об­с­лу­жен. РУП Ал­бе­на раз­по­ла­га с 1 бр. л.а. “Ла­да Ни­ва” и 1 бр. л.а. “Си­т­ро­ен Кса­ра Пи­ка­со” на щат към ОД на МВР  До­б­рич, ка­к­то и 2 бр. л.а. “Ми­цу­би­ши Га­лант” и “Пе­жо 405”, да­де­ни за по­л­з­ва­не от об­щи­на Бал­чик. Зим­ни гу­ми са оси­гу­ре­ни са­мо за ав­то­мо­би­ли­те на щат към ОД на МВР До­б­рич. Ве­ри­ги ли­п­с­ват. Ос­т­ро стои въ­п­ро­са с не­до­с­ти­га на го­ри­во за ра­бо­та в те­ж­ки зим­ни ус­ло­вия. За­па­д­но от хра­ма с. Об­ро­чи­ще и се­ве­ро­и­з­то­ч­но от бен­зи­но­с­тан­ция “Ла­фи” в гр.Бал­чик бя­ха оп­ре­де­ле­ни 2 пар­кин­га за ти­ро­ве, при не­въз­мо­ж­ност за дви­же­ние. РУП не раз­по­ла­гат с по­д­ви­ж­ни сре­д­с­т­ва за въз­пре­пя­т­с­т­ва­не на дви­же­ни­е­то, ко­и­то да бъ­дат из­по­л­з­ва­ни  при за­т­ва­ря­не на пъ­ти­ща­та.

От во­ен­ни­те фор­ми­ро­ва­ния, ди­с­ло­ци­ра­ни в гар­ни­зо­на е съ­з­да­де­но мо­бил­но фор­ми­ро­ва­ние от 9 чо­ве­ка с 1 бр.ро­то­рен сне­го­рин,  1 бр. АТС и 1 бр.  т.а. “Краз” 255. По­с­тъ­пи­ло е пре­д­ло­же­ние да се по­и­с­ка раз­ре­ше­ние от МО за по­л­з­ва­не на мо­бил­но­то фор­ми­ро­ва­ние за це­лия зи­мен се­зон, а при вся­ка си­ту­а­ция.

Де­жур­ни­те стаи са обо­ру­д­ва­ни. С Опе­ра­ти­в­ни­те де­жур­ни на Об­щин­с­ки съ­вет за си­гур­ност е про­ве­де­но за­ня­тие по от­но­ше­ние про­ти­ча­не­то на ин­фор­ма­ци­я­та при въз­ни­к­на­ло съ­би­тие.

Ак­ту­а­ли­зи­ра­ни са ща­ба за из­пъл­не­ние на об­щин­с­кия план за за­щи­та при бе­д­с­т­вия, ка­к­то и раз­че­ти­те за вре­мен­но на­с­та­ня­ва­не на за­къ­са­ли пъ­т­ни­ци.

От­да­де­ни са За­по­ве­ди на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик, от­но­с­но:

1.Дей­но­ст­та на фир­ми­те, ор­га­ни­за­ци­и­те  и уч­ре­ж­де­ни­я­та, за обе­з­пе­ча­ва­не на нор­мал­ни ус­ло­вия за жи­вот на на­се­ле­ни­е­то от об­щи­на­та през зим­ния пе­ри­од.

2.Ре­да за про­ти­ча­не на ин­фор­ма­ция по об­с­та­но­в­ка­та в Об­щи­на Бал­чик – еже­д­не­в­но и при осо­бе­ни си­ту­а­ции.

По­до­б­ря­ва­не на пре­ван­ти­в­на­та дей­ност и на­ма­ля­ва­не до ми­ни­мум на опа­с­но­ст­та от по­жа­ри в об­щи­на­та, при ус­ло­ж­не­ни есен­но-зим­ни ус­ло­вия

Валентин ПОПОВ

Гл.инспектор ЗН

 

 

Коментарите са затворени.