Унищожаване на готварска печка

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, раз­г­ле­да на 19.10.2012 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 58-го­ди­ш­ния Ас. Анг. М. от гр. Бал­чик. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, е по­в­ди­г­на­ла сре­щу не­го об­ви­не­ния в кра­ж­ба и уни­що­жа­ва­не на чу­ж­да дви­жи­ма вещ. В об­ви­ни­тел­ния акт е по­со­че­но, че на 13.06.2012 г. в гр. Бал­чик той е от­нел 4 броя та­ви на об­ща стой­ност 88, 40 лв.  от вла­де­ни­е­то на бал­чи­к­лия, без не­го­во съ­г­ла­сие и с на­ме­ре­ние да ги при­с­вои. На съ­ща­та да­та и мя­с­то той е уни­що­жил го­т­вар­с­ка пе­ч­ка, мар­ка „Сил­тал”, на стой­ност 252 лв., со­б­с­т­ве­ност на съ­щия бал­чи­к­лия.

Раз­с­ле­д­ва­не­то твър­ди, че на 13.06.2012 г. Ас. М. пи­ел би­ра на ули­ца в гр. Бал­чик, в не­по­с­ре­д­с­т­ве­на бли­зост до до­ма на по­с­т­ра­да­лия. По­д­съ­ди­ми­ят ви­дял, че вра­та­та на до­ма на по­с­т­ра­да­лия е от­во­ре­на, а той оти­шъл на плаж. Ас. М. зна­ел, че в жи­ли­ще­то има та­ви, за ко­и­то пре­д­по­ла­гал, че са из­ра­бо­те­ни от мед и се на­дя­вал да по­лу­чи до­б­ра су­ма.

Той про­ни­к­нал през от­во­ре­на­та вра­та в имо­та и взел че­ти­ри та­ви. Ре­шил да взе­ме и ме­тал­ни­те еле­мен­ти на го­т­вар­с­ка пе­ч­ка „Сил­тал”. С по­мо­щ­та на бра­д­ва, ко­я­то се на­ми­ра­ла в ко­ла­та на по­с­т­ра­да­лия, по­д­съ­ди­ми­ят за­по­ч­нал да на­на­ся уда­ри по пе­ч­ка­та. Цел­та му би­ла да от­де­ли ме­тал­ни­те еле­мен­ти, но не ус­пял. Ас. М. пре­д­по­ло­жил, че со­б­с­т­ве­ни­кът на жи­ли­ще­то мо­же да се вър­не и си тръ­г­нал, ка­то взел че­ти­ри­те та­ви. Про­дал в пункт за из­ку­пу­ва­не на от­па­дъ­ци от чер­ти и цве­т­ни ме­та­ли за су­ма­та от 6,48 лв.

В ре­зул­та­та на на­не­се­ни­те от не­го по го­т­вар­с­ка­та пе­ч­ка уда­ри, тя е не­из­по­л­з­ва­е­ма. Стро­ше­ни би­ли пло­тът с ко­т­ло­ни­те, про­во­д­ни­ци­те – из­по­къ­са­ни, а вън­ш­ни­те й сте­ни де­фор­ми­ра­ни.

В до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во Ас. М. се е при­з­нал за ви­но­вен по об­ви­не­ни­я­та, за ко­и­то е бил при­в­ле­чен да от­го­ва­ря.

На­з­на­че­на­та съ­де­б­но оце­ни­тел­на ек­с­пер­ти­за по­ка­за­ла, че стой­но­ст­та на че­ти­ри­те та­ви въз­ли­за на 88,40 лв., а на го­т­вар­с­ка­та пе­ч­ка е 252 лв.

Ас. М. има на­чал­но об­ра­зо­ва­ние, не е се­ме­ен, ра­бо­ти пе­ри­о­ди­ч­но в стро­и­тел­с­т­во­то, осъ­ж­дан е мно­го­к­ра­т­но.

 

Коментарите са затворени.