Кражба на електрически проводник

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 25.10.2012 г. Ра­йо­нен съд – Бал­чик да­де ход на на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 27-го­ди­ш­ния А. Н. А. от гр. До­б­рич. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, е по­в­ди­г­на­ла об­ви­не­ние сре­щу не­го за де­я­ние, из­вър­ше­но при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние през ме­сец фе­в­ру­а­ри 2011 г. във вил­на зо­на на гр. Бал­чик. То е сто­ре­но чрез из­по­л­з­ва­не на спе­ци­ал­но те­х­ни­че­с­ко сре­д­с­т­во и мо­тор­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во, след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор с три ли­ца и в не­ма­ло­ва­жен слу­чай. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние по­со­ч­ва, че той е от­нел про­ти­во­за­кон­но 123 ме­т­ра ел. про­во­д­ник на стой­ност 173,92 лв. от вла­де­ни­е­то на Дър­жа­в­но ло­в­но сто­пан­с­т­во гр. Бал­чик, без съ­г­ла­си­е­то на ди­ре­к­то­ра му и с на­ме­ре­ние да ги при­с­вои. До при­к­лю­ч­ва­не на съ­де­б­но­то сле­д­с­т­вие в пър­во­ин­с­тан­ци­он­ния съд ве­щ­та е за­ме­с­те­на.

Спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт А. А. се по­з­на­вал с В. В. и Пл. П. от око­ло 10 го­ди­ни, а с Е. Н. се за­по­з­нал в края на 2010 г. По­с­ле­д­ни­ят зна­ел, че във вил­на зо­на край Бал­чик има ел. ка­бел, кой­то за­х­ран­ва по­с­т­рой­ка на Дър­жа­в­но­то ло­в­но сто­пан­с­т­во до тра­фо­пост. Че­ти­ри­ма­та се уго­во­ри­ли да оти­дат там, да от­ре­жат ка­бе­ла и да го пре­да­дат на вто­ри­ч­ни су­ро­ви­ни, тъй ка­то вси­ч­ки има­ли ну­ж­да от па­ри. През фе­в­ру­а­ри 2011 г. те оти­ш­ли до мя­с­то­то с ав­то­мо­бил, со­б­с­т­ве­ност на ба­ща­та на А. А.

Еле­к­т­ри­че­с­ки­ят про­во­д­ник не бил за­ро­вен. С фа­зо­мер те ус­та­но­ви­ли, че по не­го не те­че ток. С кир­ка, ко­я­то но­се­ли, от­ря­за­ли част от ка­бе­ла и го на­то­ва­ри­ли на ле­кия ав­то­мо­бил. По пъ­тя за гр. До­б­рич, в бли­зост до с. Сте­фан  Ка­ра­джа, те из­го­ри­ли об­ви­в­ка­та му. Част от ка­бе­ла за­по­ч­на­ла да се то­пи и те ус­та­но­ви­ли, че той е от алу­ми­ний.

След ня­кол­ко дни че­ти­ри­ма­та оти­ш­ли с ле­кия ав­то­мо­бил на ба­ща­та на А. А. на съ­що­то мя­с­то във вил­на­та зо­на и по съ­щия на­чин от­ря­за­ли част от алу­ми­ни­е­вия ка­бел. С ко­ла­та го пре­не­с­ли там, къ­де­то пре­д­ния път го­ри­ли об­ви­в­ка­та и сто­ри­ли съ­що­то. Те пре­да­ли алу­ми­ния от две­те кра­ж­би в пункт за вто­ри­ч­ни су­ро­ви­ни в гр. До­б­рич.

След раз­к­ри­ва­не на пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то би­ло ус­та­но­ве­но, че е из­вър­ше­на кра­ж­ба на 123 ме­т­ра ел.про­во­д­ник.

А. А. се е при­з­нал за ви­но­вен на до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во.

Той има сре­д­но об­ра­зо­ва­ние, ра­бо­ти ка­то стро­и­тел, не е осъ­ж­дан.

Ос­та­на­ли­те три­ма по­д­съ­ди­ми са склю­чи­ли спо­ра­зу­ме­ние с Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, ко­е­то е одо­б­ре­но от Ра­йо­нен съд – Бал­чик, на 16.07.2012 г. С не­го В. В. и П. П. са на­ка­за­ни с 5 ме­се­ца ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок. Е. Н. е осъ­ден на 5 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да при строг за­т­вор­ни­че­с­ки ре­жим. Те тря­б­ва да бъ­дат из­тър­пе­ни от­дел­но от на­ка­за­ние 3 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да, на­ло­же­но му Ра­йо­нен съд – Бал­чик, по дру­го де­ло.

Коментарите са затворени.