Шофиране след употреба на алкохол

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 19.10.2012 г. Ра­йо­нен съд – Бал­чик, раз­г­ле­да пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра спо­ра­зу­ме­ние за пре­к­ра­тя­ва­не на бър­зо на­ка­за­тел­но про­из­во­д­с­т­во сре­щу ру­мън­с­ки гра­ж­да­нин. С не­го 37-го­ди­ш­ни­ят Н. С. се при­з­на­ва за ви­но­вен, в то­ва, че на 28.09.2012 г. по гла­вен път край с. Об­ро­чи­ще, об­щи­на Бал­чик, е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Фол­к­с­ва­ген Па­сат” с кон­цен­т­ра­ция на ал­ко­хол в кръ­в­та си над 1,2 про­ми­ла, а имен­но 1,4 про­ми­ла, ус­та­но­ве­но по на­д­ле­ж­ния ред.

Спо­ра­зу­ме­ни­е­то пре­д­ви­ж­да ру­мън­с­ки­ят гра­ж­да­нин да бъ­де на­ка­зан с ус­ло­в­но ли­ша­ва­не от сво­бо­да за срок 3 ме­се­ца с 3 го­ди­ни из­пи­та­те­лен срок. Той ще бъ­де ли­шен и от пра­во да уп­ра­в­ля­ва мо­тор­но пре­во­з­но сре­д­с­т­во за срок от 4 ме­се­ца.

Н. С. е по­д­пи­сал до­б­ро­вол­но спо­ра­зу­ме­ни­е­то с Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра, в ко­е­то де­к­ла­ри­ра, че се при­з­на­ва за ви­но­вен, раз­би­ра по­с­ле­ди­ци­те му на вля­з­ла в си­ла при­съ­да и е съ­г­ла­сен с тях. С не­го той се от­ка­з­ва от при­к­лю­ч­ва­не на де­ло­то по об­щия ред.

Н. С. има сре­д­но об­ра­зо­ва­ние, се­ме­ен е, не е осъ­ж­дан.

 

Коментарите са затворени.