Две кражби и опит за трета

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На­ка­за­ние 8 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да при пър­во­на­ча­лен общ ре­жим на­ло­жи Ра­йо­нен съд – Бал­чик, на 21-го­ди­ш­ния Из. Г. Ис. от гр. Бал­чик. Той бе при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние и на по­в­тор­ност в не­ма­ло­ва­жен слу­чай, на 19.02.2012 г. от имот в гр. Бал­чик той е от­нел 2 броя ме­д­ни ло­зар­с­ки пръ­с­ка­ч­ки на стой­ност 90 лв., со­б­с­т­ве­ност на бал­чи­к­лия; на 27.02.2012 г. е от­нел те­ле­ви­зор, оце­нен на 90 лв., со­б­с­т­ве­ност на гра­ж­дан­ка на Бал­чик; на 15.04.2012 г. от тре­ти имот, чрез раз­ру­ша­ва­не и по­в­ре­ж­да­не на пре­г­ра­ди, здра­во на­п­ра­ве­ни за за­щи­та на имот – счу­п­ва­не на про­зор­ци, е на­п­ра­вил опит да от­не­ме чу­ж­ди дви­жи­ми ве­щи, со­б­с­т­ве­ност на друг бал­чи­к­лия, ка­то де­я­ни­е­то е ос­та­на­ло не­до­вър­ше­но по не­за­ви­се­щи от де­е­ца при­чи­ни. Об­ща­та стой­ност на про­ти­во­за­кон­но от­не­ти­те ве­щи с цел да ги при­с­вои въз­ли­за на 180 лв.

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, до­пу­с­на де­ло­то да бъ­де раз­г­ле­да­но ка­то съ­к­ра­те­но съ­де­б­но сле­д­с­т­вие и по то­зи ред оп­ре­де­ли на­ка­за­ни­е­то на по­д­съ­ди­мия. Пър­во­на­чал­но на­ло­же­но­то му на­ка­за­ние 1 го­ди­на ли­ша­ва­не от сво­бо­да е на­ма­ле­но с ед­на тре­та и е по­с­та­но­ве­но той да из­тър­пи 8 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да при пър­во­на­ча­лен общ ре­жим в за­т­вор­ни­че­с­ко об­ще­жи­тие от от­к­рит тип.

Съ­дът по­с­та­но­ви Из. Ис. да из­тър­пи от­дел­но 2 го­ди­ни ли­ша­ва­не от сво­бо­да при пър­во­на­ча­лен общ ре­жим, на­ло­же­но му с при­съ­да от 2011 г.

Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня, че спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт на 19.02.2012 г. след обяд Из. Ис. вля­зъл в до­ма на бал­чи­к­лия и от сто­пан­с­ка по­с­т­рой­ка, чи­я­то вра­та би­ла от­во­ре­на взел две ме­д­ни ло­зар­с­ки по­м­пи. Из­ка­рал мар­ку­чи­те им и ги ос­та­вил в сто­пан­с­ка­та по­с­т­рой­ка. По­м­пи­те по­с­та­вил в чу­ва­ли и ги от­не­съл в пункт за из­ку­пу­ва­не на вто­ри­ч­ни су­ро­ви­ни. Там пре­дал ме­д­ни­те по­м­пи сре­щу 40 лв., ко­и­то из­хар­чил за хра­на.

На 27.02.2012 г. Из. Ис. се ка­чил на те­ра­са на пър­вия етаж на жи­ли­щен блок в гр. Бал­чик. Той из­бу­тал бал­кон­с­ка­та вра­та, вля­зъл в апар­та­мен­та и взел те­ле­ви­зор „Вол­тел” за­е­д­но с ди­с­тан­ци­он­но­то  и го за­не­съл в до­ма си. Опи­тал да про­да­де те­ле­ви­зо­ра за 30 лв., но ни­кой не го ку­пил. След ра­зо­б­ли­ча­ва­не­то му те­ле­ви­зо­рът е вър­нат на со­б­с­т­ве­ни­ч­ка­та.

Ве­чер­та на 14.04.2012 г. Из. Ис. по­се­тил свой по­з­нат в квар­ти­ра­та му и се по­чер­пи­ли. Ко­га­то си тръ­г­нал бил пи­ян и не по­м­ни как се озо­вал в до­ма на ха­за­и­на. Про­ку­ра­ту­ра­та уто­ч­ня­ва, че той е счу­пил стъ­к­ло­то на про­зо­рец на вто­рия етаж на къ­ща­та. За­по­ч­нал да ро­ви, за да от­к­ра­д­не не­що. Бръ­к­нал в един ка­шон и се по­ря­зал на еле­к­т­ри­че­с­ка ска­ра. За­бър­сал кръ­в­та си на бял пар­цал, кой­то бил в бли­зост до ка­шо­на. По­с­ле сля­зъл на пър­вия етаж, но се обър­кал, и за да из­ле­зе на­вън, счу­пил друг про­зо­рец. Та­ка не взел ни­що.

Из. Ис. има на­чал­но об­ра­зо­ва­ние, без­ра­бо­тен е, не е се­ме­ен, осъ­ж­дан е.

При­съ­да­та на Ра­йо­нен съд – Бал­чик, по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест пред Ок­ръ­жен съд – До­б­рич.

 

Коментарите са затворени.