Шофиране без книжка

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 29.10.2012 г. Ра­йо­нен съд – Бал­чик, раз­г­ле­да пре­д­ло­же­но­то от Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра спо­ра­зу­ме­ние за при­к­лю­ч­ва­не на на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 27-го­ди­ш­ния Я. Ст. Ил. от гр. Вар­на в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. С не­го той се при­з­на­ва за ви­но­вен в то­ва, че на 03.04.2012 г. око­ло 15 ч. на кръ­с­то­ви­ще в гр. Бал­чик е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Опел Ве­к­т­ра”, без да при­те­жа­ва сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние на мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во в ед­но­го­ди­шен срок от на­ка­з­ва­не­то му по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред за та­ко­ва де­я­ние с На­ка­за­тел­но по­с­та­но­в­ле­ние от 05.03.2012 г. на IV РУП Вар­на, вля­з­ло в си­ла на 24.03.2012 г.

Спо­ра­зу­ме­ни­е­то пре­д­ви­ж­да Я. Ил. да бъ­де на­ка­зан за де­я­ни­е­то с 3 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да, ко­е­то да из­тър­пи при строг ре­жим в за­т­вор от за­к­рит тип. Пре­д­ла­га се съ­дът да гру­пи­ра то­ва на­ка­за­ние с тър­пя­но в мо­мен­та от 27-го­ди­ш­ния на­ка­за­ние ли­ша­ва­не от сво­бо­да за срок от 8 ме­се­ца, на­ло­же­но му за кра­ж­ба. Със спо­ра­зу­ме­ни­е­то се ис­ка съ­дът да по­с­та­но­ви той да из­тър­пи по-те­ж­ко­то от две­те на­ка­за­ния – 8 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да при строг ре­жим в за­т­вор от за­к­рит тип.

Я. Ил. е по­д­пи­сал до­б­ро­вол­но спо­ра­зу­ме­ни­е­то с Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра, в ко­е­то де­к­ла­ри­ра, че се при­з­на­ва за ви­но­вен, раз­би­ра по­с­ле­ди­ци­те му на вля­з­ла в си­ла при­съ­да и е съ­г­ла­сен с тях. С не­го той се от­ка­з­ва от при­к­лю­ч­ва­не на де­ло­то по об­щия ред.

27-го­ди­ш­ни­ят е без об­ра­зо­ва­ние, не е се­ме­ен е, осъ­ж­дан.

 

Коментарите са затворени.