Двойно гласуване на изборите

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, разгледа на 26.09.2012 г. наказателно дело срещу 60-годишния З. К. Иб. от гр. Балчик. Районна про-куратура – Балчик, иска той да бъде признат за ви-новен за това, че на 23.10. 2011 г. при провеждане на избори за избиране на президент и вицепрези-дент на Република Бълга-рия, в гр. Балчик и в с. Ля-хово, съответно в избира-телна секция №007 и №024 е упражнил избирателното си право два пъти при един избор. Държавното обви-нение предлага той да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се на-ложи санкция по админи-стративен ред.

На 23.10.2011 г. се про-ведоха избори за прези-дент и вицепрезидент на Република България, как-то и за избиране на кмет на община и на населени мес-та. В прокурорското по-становление се посочва, че обвиняемият е бил застъп-ник на политическа партия в избирателна секция №007 в гр. Балчик. Името му фигурирало в избира-телния списък на същата секция за избиране на пре-зидент и вицепрезидент на Република България. Той има адресна регистрация в гр. Балчик и е упражнил правото си на глас в тази избирателна секция. В об-яснения пред държавното обвинение З. Иб. е заявил, че след обяд в изборния ден в секцията дошли мла-ди момчета, които му ка-зали, че били пратени от ръководството на с. Ляхо-во, община Балчик. Те му обяснили, че трябвало да гласува там, откъдето бил родом и фигурирал в из-бирателния списък. З. Иб. им казал, че вече е гласу-вал, но отишъл в избира-телна секция №024 в с. Ляхово. Той дал личната си карта на член на тази изби-рателна секция, влязъл в тъмната кабинка и гласу-вал. След това се разписал в избирателния списък.

Изготвена в досъдеб-ното производство графи-ческа експертиза е устано-вила, че подписите, поло-жени в двата избирателни списъка са на подсъдимия.

Районна прокуратура – Балчик, посочва, че З. Иб. не е осъждан, от деянието му не са настъпили имущест-вени вреди и са налице осно-вания за освобождаването му от наказателна отговор-ност и санкционирането му от административен ред с глоба.

 

Коментарите са затворени.