Проверка за връчена призовка

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, предоставя на интернет стра-ницата си актуален списък на призовки и съобщения за връчване на съдебни кни-жа, изпратени от други съ-дебни райони. Страните по дела могат да установят чрез него, дали съответният участ-ник в съдебен процес, живе-ещ на територията на Бал-чишкия районен съд, е ре-довно призован. Услугата дава възможност на граж-даните и адвокатите да се ориентират за хода на де-лото, спестява време и раз-ходи по излишно явяване пред съда и за проверки по телефона. Същевремен-но се разтоварва съдеб-ното деловодство и се защитават личните данни на гражданите.

Списъкът може да бъде намерен в рубриката „Призовки от страната” на адрес: http://rsbalchik.info/

Данните в него се под-реждат по датата на постъп-ване на призовки и съоб-щения за връчване на съ-дебни книжа. Той съдържа информация за изпраща-щия ги съд и за датата на връч-ване на съответния адрес.

Коментарите са затворени.