Борис Червенков – втори в Истамбул

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Съ­с­те­за­те­ли от 16 дър­жа­ви уча­с­т­ва­ха в ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир по те­нис на ма­са – ве­те­ра­ни. Ор­га­ни­за­тор и до­ма­кин бе Спор­тен клуб „Фе­нер­ба­х­че” Ис­там­бул, Тур­ция. От Бал­чик уча­с­т­ва Бо­рис Чер­вен­ков, кой­то се кла­си­ра вто­ри, сре­бъ­рен ме­дал, с един­с­т­ве­на за­гу­ба на фи­на­ла от ита­ли­а­не­ца Пи­са­но /о-в Сар­ди­ния/.

Президентът на Спортен клуб „Фенербахче” награди участниците с медали, дипломи и сувенири.

Пожелаваме и бъдещи успехи на нашия Борис Червенков.

/Б.Т./

 

Оставете коментар