Опера за три гроша

Oct 31st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

С  при­б­ли­жа­ва­не­то на из­бор­на­та  2013 г.  уп­ра­в­ля­ва­щи­те от­во­ри­ха тор­ба­та с лъ­жи­те и обе­ща­ни­я­та. По­з­на­то дей­с­т­вие от три пе­ти­ле­т­ки. От раз­ли­ч­ни­те ета­жи  на опе­ра­та ид­ва шум , но пре­д­по­ла­гам, че в та­зи  вми­ри­са­на на про­па­ган­да за­ла най- ин­те­ре­с­но­то пре­д­с­тои. Със 7, та до8 % обе­ща­ват вди­га­не на пен­си­и­те от 1 яну­а­ри  до­го­ди­на, но пък ико­но­ми­че­с­ка­та ко­ми­сия щя­ла да ча­ка до 1 ап­рил 2013 г, за да ком­пен­си­рат ин­ф­ла­ци­я­та.  Те­зи  ев­фе­ми­з­ми мо­же да ги де­ши­ф­ри­ра  ува­жа­е­ма­та г-жа  Мен­да Сто­я­но­ва.

Във  Ви­е­на  Пре­зи­ден­тът по­х­ва­ли ка­би­не­та и от сър­це обе­ща 8% за пен­сии и 20% за за­п­ла­ти! Сра­в­ни да­же стра­на­та с Фран­ция . Бре­е­е­ех …. Чу­до! Гор­ки­те га­ли! Хар­но, но за­що ни­кой не ка­за ис­ти­на­та, че от  юли 2009 до ав­густ 2012  ин­ф­ла­ци­я­та е 10.8%!  За  по­тъ­на­лия в ба­та­ци фин. ми­ни­с­тър  ос­та­ва­ло да  уто­ч­ни да­ли пен­си­и­те ще се вди­гат с ра­вен про­цент или с ед­на­к­ва су­ма. А и ко­га ще ста­не то­ва на пле­бея не му от­ва­рят очи­те. За­що вси­ч­ки ин­с­т­ру­мен­ти не са в уни­сон в та­зи фил­хар­мо­ния? Си­гур­но по­ра­ди аро­ган­т­но­ст­та на ари­я­та на ци­ни­з­ма!

Па­ри ня­ма, но тря­б­ва да се на­ме­рят и кол­ко­то по-бър­зо, тол­ко­ва по- до­б­ре за це­ли­те на пре­ди­з­бор­на­та кам­па­ния! Съм­не­ни­я­та тро­вят оп­ти­ми­з­ма, но ко­в­че­ж­ни­кът ти­хо се из­ра­зи за ре­сур­са” Смя­там , че ще ус­пе­ем да го съ­бе­рем”. Но……до­пъл­ни­тел­ния фин. ре­сурс за пен­си­и­те е 50 млн., а с ин­ф­ла­ци­я­та 65 млн. НОИ ня­ма та­ка­ва су­ма, да­нъ­ци­те съ­що не са на­де­ж­ден из­то­ч­ник  при не­ра­бо­те­ща ико­но­ми­ка, зна­чи де­ба­тът е за ед­ни па­ри, ко­и­то ги ня­ма!

Но не­ка, дра­ги бал­чи­к­лии,  Ви опи­ша  и дру­ги­те не­ща, за ко­и­то ни­кой ни­що не спо­ме­на­ва.

1 496 985 ду­ши “жи­ве­ят”  с до­ход до 250 лв., а част от те­зи хо­ра, а имен­но 631992 чо­ве­ка с до­ход до 145лв. Те са в ми­ман­са. Да­же мно­зин­с­т­во­то не знае кои са со­ли­с­ти­те, за­що­то у нас вси­ч­ко е за­се­к­ре­те­но, пък и за­що ли ние да се мъ­чим да ми­с­лим? То­зи ма­с­кар­лък е обект на тън­ки сме­т­ки, съ­т­во­рен от бъл­гар­с­ка­та дър­жа­ва с пре­ди­з­бо­рен от­те­нък! Та­зи от­чай­ва­ща ми­зе­рия ра­ж­да ци­ни­ч­ни лъ­жи, че до­хо­ди­те ще­ли да бъ­дат ком­пен­си­ра­ни с ръ­с­та на ин­ф­ла­ци­я­та, не­що, ко­е­то съ­ще­с­т­ву­ва в Тур­ция по­ве­че от 40 г.

Дра­ги бал­чи­к­лии, от нас  за­ви­си та­зи свин­с­ка ал­ч­ност, без­чу­в­с­т­вен ци­ни­зъм да не ни за­ли­ват с обе­ща­ние за  “све­т­ло бъ­де­ще”. Ог­ле­дай­те се и ви­ж­те ро­ди­те­ли­те си, об­ре­че­ни на не­мо­тия, ко­я­то тря­б­ва да хвър­ли в срам все­ки с ми­ни­мум чо­ве­щи­на!

Г. Йорданов- ГОГО

 

Коментарите са затворени.