Ученици от балчишката гимназия в Европейския парламент

Oct 24th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 9 юни, т.г. в гр. Вар­на се про­ве­де ка­с­тинг-съ­с­те­за­ние за оп­ре­де­ля­не на кво­ти­те за уче­ни­ци от Се­ве­ро­и­з­то­ч­ния ре­ги­он на Бъл­га­рия. В на­д­п­ре­ва­ра с още 2 учи­ли­ща -от До­б­рич и Си­ли­с­т­ра, 5-член­ният от­бор на СОУ “Хри­с­то Бо­тев” в ли­це­то на два­на­де­се­то­к­ла­с­ни­ци­те Але­к­сан­дър Три­фо­нов, Пе­тър Мо­ря­нов, Ка­лин Бо­я­нов, Ка­лин Де­ми­рев и Де­нис Сю­лей­ман, спе­че­ли пре­с­ти­ж­но кво­та от 24 уче­ни­ци и два­ма ръ­ко­во­ди­те­ли за по­се­ще­ние на Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент в Стра­с­бург по про­г­ра­ма “Ев­ро­с­ко­ла”

В края на ми­на­ла­та уче­б­на го­ди­на, пе­ти­ма­та по­бе­ди­те­ли ор­га­ни­зи­ра­ха нов кон­курс за на­би­ра­не на ос­та­на­ли­те чле­но­ве на гру­па­та. Пра­во на уча­с­тие има­ха уче­ни­ци от 9 до 12 клас. След обе­к­ти­в­но и оце­ня­ва­не и кла­си­ра­не, бе­ше сфор­ми­ра­на 24-член­на­та кво­та и име­на­та на уча­с­т­ни­ци бя­ха из­п­ра­те­ни офи­ци­ал­но в ЕП.

През на­с­то­я­щия ме­сец, от 8 до 16 ок­том­в­ри, уче­ни­ци­те от гру­па­та, за­е­д­но с дру­ги учи­те­ли и ек­с­кур­зи­ан­ти, се на­с­ла­ди­ха на не­за­б­ра­ви­ма ек­с­кур­зия в Ев­ро­па. Най-ва­ж­на­та част от нея бе де­нят 11 ок­том­в­ри, в ко­я­то уче­ни­ци­те пре­д­с­та­ви­ха учи­ли­ще­то, гра­да и дър­жа­ва­та във фи­на­ла на Ев­ро­с­ко­ла в Стра­с­бург. След про­вер­ка­та на вхо­да и за­ку­с­ка­та в ре­с­то­ран­та на ЕП, мла­ди­те пар­ла­мен­та­ри­с­ти се от­п­ра­ви­ха към пле­нар­на­та за­ла на пар­ла­мен­та. До­ма­ки­ни­те на про­г­ра­ма­та Ев­ро­с­ко­ла на­с­та­ни­ха по слу­ча­ен при­н­цип уча­с­т­ни­ци­те на ме­с­та­та на ре­ал­ни­те ев­ро­пар­ла­мен­та­ри­с­ти. Вси­ч­ко ос­та­на­ло бе­ше на­пъл­но пра­в­до­по­до­б­но – вси­ч­ки има­ха ле­ги­тим­ни кар­ти за гла­су­ва­не, пра­во на вот, ми­к­ро­фон за из­ка­з­ва­не на по­зи­ци­я­та и най-ва­ж­на­та част – слу­шал­ки за пре­вод на офи­ци­ал­ни­те ези­ци на ЕС. Офи­ци­ал­на­та про­г­ра­ма за­по­ч­на с дву­ми­ну­т­но пре­д­с­та­вя­не на от­бо­ри­те-уча­с­т­ни­ци. Пре­зен­та­ци­я­та на СОУ “Хри­с­то Бо­тев” бе­ше ед­на от най-ат­ра­к­ти­в­ни­те, за­що­то за пръв път в ЕП, вме­с­то тра­ди­ци­он­на­та фо­но­ва му­зи­ка, про­з­ву­ча до­б­ру­джан­с­ка­та гай­да в ръ­це­те на Ка­лин Бо­я­нов – ХII клас. Пре­д­с­та­вя­не на гра­да, учи­ли­ще­то и Бъл­га­рия на­п­ра­ви Ка­ри­на Ди­мо­ва – ХII клас. След из­ре­ж­да­не на вси­ч­ки уча­с­т­ни­ци, про­г­ра­ма­та про­дъл­жи с въ­п­ро­си и от­го­во­ри за ус­т­рой­с­т­во­то, дей­но­ст­та и бъ­де­ще­то на Ев­ро­пе­с­кия съ­юз и Ев­ро­па. Въ­п­ро­си има­ха пра­во да за­да­ват вси­ч­ки уче­ни­ци, а от­го­во­ри­те ба­ха да­ва­ни от три­ма­та ор­га­ни­за­то­ри на ме­ро­п­ри­я­ти­е­то, слу­жи­те­ли на ЕП. След дву­ча­сов де­бат, ид­ва­ше ред на за­ба­в­на­та част от де­ня – съ­с­те­за­ни­е­то “Ев­ро­и­г­ра”. Цел­та на иг­ра­та бе да сти­му­ли­ра и про­во­ки­ра ме­ж­ду­на­ци­о­нал­на­та ко­му­ни­ка­ция и сбли­жа­ва­не. По вре­ме на обя­да, на вся­ка ма­са бя­ха до­с­та­ве­ни по ня­кол­ко па­п­ки. На гър­ба на вся­ка па­п­ка, уче­ни­ци­те тря­б­ва­ше да съ­с­та­вят от­бо­ри от по 4 чо­ве­ка, за­дъл­жи­тел­но от раз­ли­ч­ни на­ци­о­нал­но­с­ти. Въ­т­ре в па­п­ки­те има­ше въ­п­ро­си на вси­ч­ки ези­ци от ЕС, ко­е­то про­во­ки­ра ко­му­ни­ка­ция ме­ж­ду го­ля­ма част от мла­ди­те пар­ла­мен­та­ри­с­ти.

След обя­да, уче­ни­ци­те, пре­д­ва­ри­тел­но раз­де­ле­ни на 6 гру­пи спо­ред въ­п­ро­са, ко­я­то ще ди­с­ку­ти­рат, се от­п­ра­ви­ха към за­се­да­тел­ни­те за­ли на пар­ла­мен­та. В рам­ки­те на 2 ча­са, под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на слу­жи­тел­ка от ев­ро­пар­ла­мен­та, вся­ка гру­па тра­б­ва­ше да из­бе­ре го­во­ри­тел и пре­д­с­е­да­тел. Го­во­ри­те­лят в по­с­ле­д­с­т­вие има­ше за­да­ча­та на­к­ра­т­ко да пре­д­с­та­ви гру­па­та, а пре­д­се­да­те­лят – да из­не­се до­к­ла­да и от­го­во­ри на въ­п­ро­си от стра­на на уче­ни­ци­те в пле­нар­на­та за­ла. След ка­то де­ба­ти­ра­ха и офор­ми­ха ос­но­в­ни­те то­ч­ки и пре­д­ло­же­ния на съ­о­т­ве­т­на­та гру­па по те­ма­та, пар­ла­мен­та­ри­с­ти­те се от­п­ра­ви­ха към за­се­да­тел­на­та за­ла на пар­ла­мен­та. Там все­ки пре­д­се­да­тел из­не­се до­к­ла­да си, ос­та­на­ли­те има­ха пра­во на вот, а на­к­рая все­ки гла­су­ва – “За”, “Про­тив” или “Въз­дър­жал се” за при­е­ма­не на до­к­ла­да. В по­с­ле­д­с­т­вие 5 от 6 до­к­ла­да бя­ха ус­пе­ш­но при­е­ти с мно­зин­с­т­во.

Пар­ла­мен­тар­ни­ят ден за­вър­ши с фи­на­ла на съ­с­те­за­ни­е­то Ев­ро­и­г­ра, из­на­ся­не на зна­ме­на­та на вси­ч­ки дър­жа­ви от го­во­ри­те­ли­те и хим­на на Ев­ро­пей­с­кия съ­юз. С не­за­б­ра­ви­ми спо­ме­ни и впе­ча­т­ле­ния ос­та­на­ха вси­ч­ки, а в сле­д­ва­щи­те дни гру­па­та про­дъл­жи за­с­лу­же­на­та си ек­с­кур­зия из Ев­ро­па.

Еки­път на в-к “Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” по­же­ла­ва на вси­ч­ки уче­ни­ци от СОУ “Хри­с­то Бо­тев” по­пъ­тен вя­тър във вси­ч­ки на­чи­на­ния. Не­ка ус­пе­хът про­дъл­жи да ги сле­д­ва и да пре­д­с­та­вят до­с­той­но учи­ли­ще­то и гра­да ни.

Ерсин ИСМАИЛОВ

 

Коментарите са затворени.