Публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти

Oct 24th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, обяви

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик и Заповед № 1007/15.10.2012г. на Кмета на община Балчик.

Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени имоти, както следва:

1. Имот с идентификатор 02508.90.757 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Балчик, одобрени със Заповед №300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя от VІ категория с начин на трайно ползване: друг вид нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти с площ от 183 339 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4248/23.08.2012год., на цена не по-ниска от 117 520 лева /сто и седемнадесет хиляди петстотин и двадесет лева/, като начална цена, за целия имот.

2. Имот с идентификатор 02508.90.750 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Балчик, одобрени със Заповед №300-5-5/04.02.2004год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя от VІ категория с начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, с площ от 235 416 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4249/10.09.2012год., на цена не по-ниска от 157 260 лева /сто петдесет и седем хиляди и двеста и шестдесет лева/, като начална цена, за целия имот.

Търгът ще се проведе на 06.11.2012год. /вторник/ от 10 часа в залата на общинска администрация -Балчик на адрес: площад “21-ви Септември” №6.

Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 19.10.2012г. до 14 часа на 02.11.2012г. на касата на общинска администрация – Балчик, ет.І.

Депозитът за участие в търга се внася по банков път в срок до 15.00 часа на 02.11.2012г.

Молби за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 02.11.2012г. в информационня център на община Балчик.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа, в периода от 22.10.2012год. до 01.11.2012год.

     Телефон за справки: 0579/ 7 10 63 – М.Мицев – главен експерт ОПФ 

Коментарите са затворени.