Хармонията отново тържествува в Балчик

Oct 24th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

На 20 ок­том­в­ри 2012 г. в чи­та­ли­ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик се про­ве­де ХІІ пър­вен­с­т­во за све­то­в­на­та ку­па Гранд при „Ди­о­ни­со­по­лис” . С то­зи фо­рум мо­же би се за­т­ва­ря го­ди­ш­ни­ят спор­тен ка­лен­дар от та­къв ранг. Вси­ч­ко то­ва се осъ­ще­с­т­ви с ще­д­ра­та фи­нан­со­ва по­мощ на Об­щи­на Бал­чик и спор­тен клуб „Апо­лон” и е с най-го­лям на­г­ра­ден фонд в Ев­ро­па, спо­ред ду­ми­те на во­де­щия съ­с­те­за­ни­е­то Ни­ко­лай Ра­ш­ков.

В две­те ди­с­ци­п­ли­ни „Фи­гу­ра” и „Фи­зи­ка” уча­с­т­ва­ха 12 съ­с­те­за­тел­ки. От пър­ва­та: Де­си­с­ла­ва Ни­ко­ло­ва, Га­ли­на Кън­че­ва, Си­мо­на Бой­ко­ва, Ан-Джи /Ани Ге­ор­ги­е­ва/,Ан­же­ла Ба­ра­ко­ва, Мар­ти­на Пе­т­ро­ва, Ка­тя Сла­во­ва, Жа­к­лин Ге­ор­ги­е­ва, вси­ч­ки от Бъл­га­рия. Във вто­ра­та ди­с­ци­п­ли­на: Ана – Ма­рия Звон­ка /Ру­мъ­ния/, Фран­ка Кал /Ита­лия/, Лу­и­за Бо­ни /Ита­лия/, Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва /Бъл­га­рия/.

Жу­ри в съ­с­тав: Яни­с­лав Та­чев /гл.съ­дия/, по­че­тен гра­ж­да­нин на Бал­чик от 1997 г.; Де­ни­с­лав Ан­ге­лов, Пе­тър Ге­ор­ги­ев, Кра­си­мир Ки­ря­ков, По­ли­на Па­в­ло­ва. Те­х­ни­че­с­ки се­к­ре­тар инж.Де­си­с­ла­ва Та­че­ва, ко­мен­дант Пе­тър Ли­лов.

Уча­с­т­ни­ч­ки­те де­мон­с­т­ри­ра­ха сво­и­те ка­че­с­т­ва с вол­ни съ­че­та­ния във ве­че­рен то­а­лет и по бан­с­ки ко­с­тюм. В ка­те­го­рия „Фи­зи­ка” за­дъл­жи­тел­ни­те по­зи бя­ха: дво­ен би­цепс от­пред, дво­ен би­цепс  от­зад, гър­ди встра­ни, ко­рем­но-бе­д­рен му­с­кул, би­цепс встра­ни.

Убе­ж­да­ва­ме се , че то­зи вид спорт не е са­мо де­мон­с­т­ра­ция на обем от му­с­ку­ли, да­де­ни от при­ро­да­та ка­то на­да­ре­ност, но пре­ди вси­ч­ко е труд – про­дъл­жи­те­лен, все­о­т­да­ен, все­ра­з­да­ващ се във вси­ч­ки­те му фор­ми. Не­на­п­ра­з­но ле­те­цът –пи­лот Ек­зю­пе­ри въз­к­ли­к­ва пред све­та: „По­зо­рен труд ня­ма, има по­зор­ни де­ла!”.

Не­при­я­т­но впе­ча­т­ле­ние ос­та­ви­ха не­по­д­хо­дя­що об­ле­че­ни­те съ­дии и ко­мен­дан­тът. Все пак съ­с­те­за­ни­е­то е за све­то­в­на­та ку­па „Ди­о­ни­со­по­лис”.

Кла­си­ра­не­то в ка­те­го­рия „Фи­гу­ра”: шам­пи­он е Ан – Джи с по­д­г­ла­с­ни­ч­ки Си­мо­на Бой­ко­ва и Ка­тя Сла­во­ва. В ка­те­го­рия „Фи­зи­ка” пър­ва е Фран­ка Кол /ро­ди­ла сво­е­то пър­во де­те пре­ди го­ди­на/ с по­д­г­ла­с­ни­ч­ки Ана-Ма­рия Звон­ка и Лу­и­за Бо­ни, а на­ша­та Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва е че­т­вър­та. Пър­ви­те три, ос­вен ди­п­ло­ми и ме­да­ли, ка­к­то ос­та­на­ли­те, по­лу­чи­ха и па­ри­ч­ни пре­мии.

Във вре­ме­то, да­де­но за по­д­го­то­в­ка на съ­с­те­за­тел­ки­те, из­ля­зо­ха де­ца­та от бал­чи­ш­кия „Денс” с хо­ре­о­г­раф Ев­ге­ния Ки­ри­ло­ва и по­ка­за­ха част от сво­е­то но­ви съ­че­та­ния.

Кул­ми­на­ци­я­та на­с­тъ­пи, ко­га­то на сце­на­та се по­я­ви Ан-Джи, ко­я­то в стил RnB из­пъл­ни 4 пе­с­ни за­е­д­но с при­пя­ва­що­то и мла­до по­ко­ле­ние от на­шия град.

Об­щин­с­ки­ят съ­ве­т­ник Хри­с­то Хри­с­тов от ГЕРБ при­ве­т­с­т­ва спор­т­но­то съ­би­тие за­я­вя­вай­ки, че мне­ни­е­то на не­й­но ве­ли­че­с­т­во пу­б­ли­ка­та и то­ва на жу­ри­то съ­в­па­да и вси­ч­ки тря­б­ва да бъ­дем до­вол­ни от по­ка­за­но­то, ка­к­то и че за­ви­ж­да на Яни­с­лав Та­чев.

Но на съ­с­те­за­ние, ка­то на съ­с­те­за­ние, в ко­е­то ня­ма ра­вен ре­зул­тат. За­то­ва още от­се­га тря­б­ва да се по­д­го­т­вим за сле­д­ва­що­то. Ка­к­то до­се­га, та­ка и за­на­пред, тря­б­ва да се по­д­чер­тае съ­вър­шен­с­т­во­то, хар­мо­ни­я­та и кра­со­та­та на чо­ве­ш­ко­то тя­ло.

Георги ЙОВЧЕВ

Коментарите са затворени.