Участие във фестивала “Спорт, здраве и активно дълголетие”

Oct 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ве­те­ран­ки­те – гим­на­с­ти­ч­ки от клуб „Здра­вец” с ме­то­ди­че­с­ки ръ­ко­во­ди­тел Дим­ка Ма­ле­ва уча­с­т­ва­ха във фе­с­ти­ва­ла „спорт, здра­ве и ак­ти­в­но дъл­го­ле­тие”, про­ве­ден на 23 се­п­тем­в­ри в Бо­ри­со­ва­та гра­ди­на в Со­фия. Изя­ва­та е част от про­г­ра­ма­та на Ев­ро­пей­с­ка­та го­ди­на на ак­ти­в­ния жи­вот на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра и со­ли­дар­но­ст­та ме­ж­ду по­ко­ле­ни­я­та.

Съ­би­ти­е­то, в ко­е­то взе­ха уча­с­тие гру­пи­те за гим­на­с­ти­ка от Асо­ци­а­ци­я­та „Спорт за вси­ч­ки”, съ­б­ра в пар­ка по­ве­че от 900 уча­с­т­ни­ци от 40 гим­на­с­ти­че­с­ки гру­пи, спор­ту­ва­щи в ця­ла­та стра­на. Тър­же­с­т­ве­но­то от­к­ри­ва­не ста­на от 11.00 ч. в при­съ­с­т­ви­е­то на офи­ци­ал­ни­те го­с­ти – ми­ни­с­тър Св.Не­й­ков, ми­ни­с­тър Т.Мла­де­нов, зам.ми­ни­с­тър Т.Чо­ба­нов, кме­та на Со­фия Й.Фан­дъ­ко­ва и по­че­т­ния пре­д­се­да­тел на Асо­ци­а­ция „Спорт за вси­ч­ки”, не­ин съ­з­да­тел и ор­га­ни­за­тор от­пре­ди 50 го­ди­ни доц. Е.Бо­я­джи­ев. Про­з­ву­ча­ха мно­го по­з­д­ра­ви­тел­ни пи­с­ма от офи­ци­ал­ни­те го­с­ти, ко­и­то не скри­ха из­не­на­да­та си и из­г­ле­ж­да­ха тро­г­на­ти от ви­да и при­съ­с­т­ви­е­то на тол­ко­ва бо­д­ри и в спор­т­на фор­ма въз­ра­с­т­ни хо­ра. С ми­ли ду­ми, без ви­со­ко­пар­ни из­ра­зи, ис­к­ре­но и пре­ме­ре­но, про­з­ву­ча­ха по­з­д­ра­в­ле­ни­я­та им, из­пъл­не­ни с мно­го на­ро­д­ни мъ­д­ро­с­ти. „Мла­ди­те мо­гат, а ста­ри­те зна­ят” – та­ка ми­ни­с­тър Т.Мла­де­нов из­ра­зи по­л­за­та от съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во­то и со­ли­дар­но­ст­та ме­ж­ду по­ко­ле­ни­я­та.

Фе­с­ти­ва­лът про­дъл­жи през це­лия слън­чев се­п­тем­в­рий­с­ки ден. Бал­чи­к­лий­ки /в гру­па­та уча­с­т­ват и кра­не­в­ки/по­ка­за­ха сво­е­то съ­че­та­ние тре­ти по ред. Сце­на­та се ока­за тя­с­на за мно­го­б­рой­на­та 45-член­на спор­т­на гру­па и тя се пре­д­с­та­ви сред зри­те­ли­те, пред по­ди­у­ма, с ко­е­то пре­ди­з­ви­ка още по-бур­ни ап­ло­ди­с­мен­ти. Усър­ди­е­то на гим­на­с­ти­ч­ки­те от клуб „Здра­вец” бе въз­на­г­ра­де­но с пла­ке­та на фе­с­ти­ва­ла, гра­мо­та, ка­к­то и с ак­ти­в­но­то вни­ма­ние на пу­б­ли­ка­та и при­съ­с­т­ва­щи­те ме­дии. Ве­с­т­ник „Все­ки ден” взе ин­тер­вю от по­пу­ляр­на­та ве­че най-въз­ра­с­т­на в гру­па­та спор­ти­с­т­ка Ни­ко­ли­на Кан­ти­ми­ро­ва и ус­пя пър­ви да от­пе­ча­та ум­ни­те от­го­во­ри в броя си от сле­д­ва­щия ден.

Бал­чи­ш­ки­те спор­ти­с­т­ки уча­с­т­ва­ха ак­ти­в­но и в съ­с­те­за­ни­я­та по пе­танк, бя­га­не, дъ­лъг скок. В мо­д­но­то ре­вю Пен­ка Ру­с­ко­ва съ­б­ра по­г­ле­ди­те с мо­ря­ш­ка­та си оде­ж­да, а Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва въз­хи­ти пу­б­ли­ка­та с ли­ри­ч­на­та си твор­ба „Ве­чер­на Ви­то­ша”.

Дей­но вклю­ч­вай­ки се в ини­ци­а­ти­ви­те на Ев­ро­пей­с­ка­та го­ди­на за ак­ти­вен жи­вот на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра и со­ли­дар­ност ме­ж­ду по­ко­ле­ни­я­та, след умо­ри­тел­ния, но из­пъл­нен с по­ло­жи­тел­ни въл­не­ния ден на фе­с­ти­ва­ла, бал­чи­к­лий­ки от­к­ли­к­на­ха на на­с­то­я­тел­на­та по­ка­на на спор­т­ния клуб от Бла­го­е­в­г­рад и го­с­ту­ва­ха там. Ра­ду­ш­но по­с­ре­щ­на­ти, от­по­чи­на­ха в хо­тел „Кри­с­то”, кв.”Ва­ро­ша”, раз­г­ле­да­ха и се по­ра­д­ва­ха на кра­си­ви­те фон­та­ни пред уни­вер­си­те­ти­те, раз­хо­ди­ха се в раз­ко­ш­ния парк на гра­да, по­г­ле­зи­ха се с ев­ти­ни пло­до­ве и сто­ки и от­но­во към оби­ч­ния ро­ден град. С бла­го­дар­ност към хо­ра­та, по­ло­жи­ли уси­лия за осъ­ще­с­т­вя­ва­не на пъ­ту­ва­не­то – Дим­ка Ма­ле­ва и не­й­ни­те съ­т­ру­д­ни­ч­ки До­н­ка Йор­да­но­ва, Еле­на Ка­за­ко­ва, ак­ти­в­но уча­с­т­ва­щи в ор­га­ни­за­ци­я­та; на шо­фьо­ра Пла­мен Ен­чев, то­чен, ко­ре­к­тен и ус­лу­ж­лив към въз­ра­с­т­ни­те да­ми; към кме­т­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во на гра­да, ви­на­ги от­к­ли­к­ва­що и по­д­по­ма­га­що не­от­ло­ж­ни­те спор­т­ни про­я­ви и уча­с­тия на ве­те­ран­ки­те – гим­на­с­ти­ч­ки, ко­и­то се на­дя­ват , че до­при­на­сят със скром­ни­те си изя­ви и за спор­т­ния имидж на гра­да.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.