Денят на възрастните хора

Oct 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

И та­зи го­ди­на се­ло Об­ро­чи­ще бе­ше го­с­то­п­ри­е­мен до­ма­кин на де­ня на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра, кой­то се­га бе­ше и част от ини­ци­а­ти­ви­те на Ев­ро­пей­с­ка­та го­ди­на за ак­ти­вен жи­вот на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра и со­ли­дар­ност ме­ж­ду по­ко­ле­ни­я­та. В ме­с­т­но­ст­та „Те­ке­то” от ран­на ут­рин при­с­ти­га­ха пен­си­о­не­ри от Бал­чи­ш­ка об­щи­на. Тър­же­с­т­во­то от­к­ри Со­ф­ка Кръ­с­те­ва, пре­д­се­да­тел на Клу­ба на пен­си­о­не­ри­те в с.Об­ро­чи­ще. Ви­ди­мо раз­въл­ну­ва­на, тя по­з­д­ра­ви при­съ­с­т­ва­щи­те и пре­д­с­та­ви офи­ци­ал­ни­те го­с­ти – кме­та Н.Ан­ге­лов, Пре­д­се­да­те­ля на ОбС на пен­си­о­не­ри­те А.Съ­бев, пре­д­се­да­те­ля на до­б­ри­ч­кия „СП2004” М.Дра­г­нев, кме­та на с.Об­ро­чи­ще Д.Ка­ра­джов. Вси­ч­ки те при­ве­т­с­т­ва­ха при­съ­с­т­ва­щи­те, по­же­ла­вай­ки им здра­ве и на­с­т­ро­е­ние. С кра­т­ко съ­дър­жа­тел­но сло­во кме­тът Н.Ан­ге­лов из­ра­зи ра­до­ст­та си от сре­ща­та с тол­ко­ва бо­д­ри и за­ре­де­ни с по­ло­жи­тел­ни емо­ции въз­ра­с­т­ни хо­ра, по­же­ла­вай­ки да не се­к­ва бо­д­рия им дух.

В ху­ба­вия ок­том­в­рий­с­ки ден пра­з­ни­кът про­дъл­жи с им­п­ро­ви­зи­ран кон­церт от из­пъл­не­ния на пе­в­че­с­ки­те гру­пи към пен­си­о­нер­с­ки­те клу­бо­ве. На сце­на­та пър­ви из­ля­зо­ха до­ма­ки­ни­те с кра­си­ви фол­к­лор­ни из­пъл­не­ния, по­с­ле­д­ва­ни от пе­в­че­с­ки гру­пи на Бал­чик, кв.”Въз­ра­ж­да­не”, от с.Дро­п­ла, от с. Кра­не­во и ин­ди­ви­ду­ал­ни из­пъл­не­ния. С ли­ри­ч­но от­к­ло­не­ние /есе за кра­си­ва­та до­б­ру­джан­с­ка при­ро­да/ при­съ­с­т­ва­щи­те бя­ха по­з­д­ра­ве­ни от То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва, пре­д­се­да­тел на клуб „Здра­ве”Бал­чик. Тя при­зо­ва вси­ч­ки да из­пе­ят „Мно­гая ле­та”. С ху­мо­ри­с­ти­ч­но свое сти­хо­т­во­ре­ние Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва раз­но­о­б­ра­зи ат­мо­с­фе­ра­та, ра­зи­г­ра­вай­ки скеч с не­у­мор­на­та ба­ба Ни­ко­ли­на, ста­на­ла по­пу­ляр­на в ця­ла Бъл­га­рия с ум­но­то ин­тер­вю във в.”Все­ки ден”. Ин­те­ре­сен фи­нал на кон­цер­та на­п­ра­ви­ха 40-те гим­на­с­ти­ч­ки-ве­те­ран­ки от клуб „Здра­вец” с ме­то­ди­че­с­ки р-л Д.Ма­ле­ва, ко­и­то изи­г­ра­ха сво­е­то съ­че­та­ние „Не­с­по­кой­ни въл­ни”. Те де­мон­с­т­ри­ра­ха сво­е­то май­с­тор­с­т­во с то­п­ки, ги­ри­ч­ки, стол­че­та и без уре­ди, пре­о­до­ля­вай­ки не­у­до­б­с­т­ва­та на не­ра­в­на­та ка­мен­на пло­ща­д­ка. На­и­с­ти­на ня­ма пре­пя­т­с­т­вия за сил­но­то же­ла­ние да пре­о­до­ле­еш и да на­д­мо­г­неш пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та на въз­ра­ст­та.

Де­нят на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра про­дъл­жи с без­п­ла­тен обяд /ос­вен оси­гу­ре­ния тран­с­порт/ от ке­ба­п­че­та и би­ра за вси­ч­ки, с ве­се­ли хо­ра и тан­ци – до­б­ру­джан­ци зна­ят да се ве­се­лят, до­ри и ко­га­то са въз­ра­с­т­ни хо­ра.За­що­то чо­век, ка­к­то и да жи­вее – ос­та­ря­ва. Ва­ж­но­то е да ос­та­ря­ва ак­ти­в­но, ка­к­то ни по­же­ла­ват от Ев­ро­пей­с­кия пар­ла­мент.

Мария АНДРЕЕВА Фото: Албена ИВАНОВА

 

Коментарите са затворени.