Публичен търг за извършване на аптечна дейност

Oct 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На ос­но­ва­ние чл. 68 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС -Бал­чик, при­е­та с реш. № 238/27.02.2009 г., из­ме­не­на и до­пъл­не­на с Ре­ше­ние № 748 по Про­то­кол № 59 от 17.02.2011 г.; За­по­вед № 954/03.10.2012 г. на Кме­та на Об­щи­на Бал­чик.

Об­щи­на Бал­чик обя­вя­ва пу­б­ли­чен търг с тай­но на­д­да­ва­не за от­да­ва­не под на­ем на част от имот – ча­с­т­на об­щин­с­ка со­б­с­т­ве­ност за из­вър­ш­ва­не на ап­те­ч­на дей­ност :

1. По­ме­ще­ние с площ от 16 м2 към ап­те­ка, пре­д­с­та­в­ля­ва­що обо­со­бе­на част от сгра­да с иден­ти­фи­ка­тор № 53120.502.211.1 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Об­ро­чи­ще, общ. Бал­чик, ак­ту­ва­на с АОС № 328/1999 г., при на­чал­на го­ди­ш­на на­ем­на це­на: 366.72 лв. /три­с­та ше­с­т­де­сет и шест ле­ва и се­дем­де­сет и две сто­тин­ки/, без ДДС, за из­вър­ш­ва­не на ап­те­ч­на дей­ност;

2. Срок на до­го­во­ра – до 23.06.2016 г.

3. До уча­с­тие в тър­га се до­пу­с­кат кан­ди­да­ти, ко­и­то са ре­ги­с­т­ри­ра­ни по сми­съ­ла на тър­го­в­с­кия за­кон.

Тър­гът ще се про­ве­де на 29.10.2012 г. от 10.00 ча­са в за­ла­та на I – ви етаж в сгра­да­та на Об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция – Бал­чик, пл. “21 – се­п­тем­в­ри” № 6.

За­ку­пу­ва­не на тръ­ж­на до­ку­мен­та­ция в раз­мер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, все­ки ра­бо­тен ден от 11.10.2012 г. до 25.10.2012 г. на ка­са­та на ОбА – Бал­чик.

Край­ни­ят срок за при­е­ма­не на пре­д­ло­же­ния за уча­с­тие е 26.10.2012 г. до 16,00 ч. в ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на ОбА – Бал­чик и вна­ся­не на де­по­зит до 15.30 ч. на съ­ща­та да­та на ка­са­та на Об­щи­на Бал­чик.

Ог­лед се оси­гу­ря­ва след пре­д­ва­ри­тел­на уго­вор­ка и пре­д­с­та­вя­не на до­ку­мент за за­ку­пе­на тръ­ж­на до­ку­мен­та­ция.

За справки: тел. 7-10-54  Веселина Маринова

Коментарите са затворени.