Конкурс за поставяне на рекламно-указателни табели

Oct 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение 748 по Протокол 59/17.02.2011 г.; Решение № 660 по Протокол № 53/30.09.2012 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 981/08.10.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

Община Балчик обявява процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на рекламно – указателни табели, а именно :

1. Рекламна площ от 7 м2 за поставяне на 10 бр. рекламно-информационни елемента, находящи се по улица в гр. Балчик /на стълбовете на улично осветление/.

2. Рекламна площ от 3 м2 за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент, находящ се на зелена площ на път ІV клас Балчик – Албена.

3. Цел на конкурса: отдаване под наем на обособени части от имоти за поставяне на рекламно-информационни елемента.

4. Начална годишна наемна цена :

– за обект 1 в размер на 350.00 лева /триста и петдесет лева/, без ДДС

– за обект 2 в размер на 150.00 лева /сто и петдесет лева/, без ДДС

5. Срок на договора – 5 (пет) години от датата на сключване на договора.

6. Допускане до конкурса :

– до участие в конкурса се допускат  кандидати, които са регистрирани по смисъла на търговския закон и развиващи дейност на територията на Община Балчик.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 11.10.2012 г. до 29.10.2012 г. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 30.10.2012 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, стая № 105.

За справки: тел. 7-10-54 – Веселина Маринова

 

 

Коментарите са затворени.