50 хиляди души ще може да обслужва пречиствателната станция в Албена

Oct 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Пре­чи­с­т­ва­тел­на­та стан­ция в Ал­бе­на ще мо­же да по­е­ме до 50 000 жи­те­ли в ра­йо­на. То­ва пре­д­ви­ж­да про­е­к­тът за ре­ха­би­ли­ти­ра­не, фи­нан­си­ран със су­ма­та от 32,5 ми­ли­о­на ле­ва по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Окол­на сре­да”. Из­г­ра­де­на­та пре­ди де­се­ти­ле­тия стан­ция по­е­ма от­па­д­ни­те во­ди и на жи­те­ли­те на с.Кра­не­во. В ра­йо­на оба­че се оча­к­ва да бъ­дат из­г­ра­де­ни сгра­ди за око­ло 20 хи­ля­ди жи­те­ли и еко­ло­ги­ч­но­то съ­о­ръ­же­ние тря­б­ва има ка­па­ци­тет и за тях. Ре­кон­с­т­ру­и­ра­на­та стан­ция има за за­да­ча да от­ве­ж­да в мо­ре­то от­па­д­ни во­ди без на­ли­чие на азот и с по­ни­же­но съ­дър­жа­ние на фо­с­фор, съ­г­ла­с­но ди­ре­к­ти­ва 91/271 на ЕС. За та­зи цел раз­ру­ша­ва­ни­ят еже­го­д­но от мо­ре­то от­ве­ж­дащ ко­ле­к­тор ще бъ­де из­г­ра­ден на­но­во и ще за­у­с­т­ва во­да­та на ед­на мор­с­ка ми­ля. В мо­мен­та Об­щи­на Бал­чик раз­ра­бо­т­ва пре­дин­ве­с­ти­ци­он­но­то про­у­ч­ва­не и идей­ния про­ект за ре­ха­би­ли­ти­ра­не­то на пре­чи­с­т­ва­тел­на­та стан­ция в ку­рор­т­ния ком­п­лекс. Про­ве­де­ни са про­це­ду­ри за из­бор на из­пъл­ни­те­ли на дей­но­с­ти­те по про­е­к­та и пре­д­с­тои вто­ри етап, през кой­то ще се осъ­ще­с­т­вят ра­бо­т­но­то про­е­к­ти­ра­не и стро­и­тел­с­т­во­то.   Край­ни­ят срок за при­к­лю­ч­ва­не на ра­бо­та­та по стан­ци­я­та е 30 юни 2014г.

Коментарите са затворени.