Процедура за възлагане на обществена поръчка

Oct 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител по реда на чл. 14, ал.3, т.2 от ЗОП за дейностите, свързани с доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане на „Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв.148, ж.к. Балик”, изпълняван по ОП „Регионално развитие”

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП-00479-2012-0026. КРАЕН СРОК за закупуване на документацията-

до 16.00 часа на 02.11.2012 г. КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения до 16.00 часа на 02.11.2012 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите-до 16.00 часа на 09.11.2012 г.

 

 

Коментарите са затворени.