Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в Община Балчик

Oct 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

С ПРЕДМЕТ: „Извършване на одит по проект № А10-13-17/21.12.2011 г „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в Община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство” с финансовата подкрепа на ОП Административен капацитет”

ЗА ПРОЕКТ: № А10-13-17/21.12.2011 г „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в Община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство” по Оперативна програма „ Административен капацитет”, Приоритетна ос I: Добро управление, Подприоритет 1.3 Ефективна  координация  и  партньорство  при  разработване  и провеждане на политики.

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП-00479-2012-0024. КРАЕН СРОК за закупуване на документацията-до 16.00 часа на 02.11.2012 г.. КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения до 16.00 часа на 02.11.2012 г. КРАЕН СРОК за предаване на офертите-до 16.00 часа на 09.11.2012 г.

Коментарите са затворени.