Учители представиха проект за насърчаване на четенето

Oct 17th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Пре­д­с­та­ви­те­ли на Ру­мъ­ния, Ис­па­ния, Тур­ция и Бъл­га­рия се съ­б­ра­ха в Бал­чик, за да об­съ­дят ка­че­с­т­во­то на об­ра­зо­ва­ние в де­т­с­ки­те гра­ди­ни. На за­к­лю­чи­тел­на пре­с­кон­фе­рен­ция по про­ект „Пъ­ту­ва­не в све­та на при­ка­з­ки­те”, осъ­ще­с­т­вя­ван с фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па на На­ци­о­нал­на­та аген­ция на Ев­ро­пей­с­ка­та ко­ми­сия по про­г­ра­ма „Уче­не през це­лия жи­вот”, учи­те­ли спо­де­ли­ха опи­та си в ра­бо­та­та с ро­ди­те­ли и де­ца за на­сър­ча­ва­не ин­те­ре­са към че­те­не в най-ран­на де­т­с­ка въз­раст. Пар­т­ньор в про­е­к­та е ЦДГ „Пър­ви юни” в с.Об­ро­чи­ще. Су­ма­та, ко­я­то де­т­с­ка­та гра­ди­на е по­лу­чи­ла по про­е­к­та, е 11 хи­ля­ди ев­ро.

 

 

Коментарите са затворени.