П Р О Т О К О Л № 17 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 27.09.2012 г.

Oct 17th, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По пър­ва то­ч­ка от дне­в­ния ред: Ин­фор­ма­ция за от­че­та на бю­дже­та на об­щи­на Бал­чик за вто­ро­то три­ме­се­чие на 2012 го­ди­на.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

По вто­ра то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за из­ме­не­ние на Пра­вил­ни­ка за ор­га­ни­за­ци­я­та и дей­но­ст­та на об­щин­с­кия съ­вет, не­го­ви­те ко­ми­сии и вза­и­мо­дей­с­т­ви­е­то му с об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, при­ет с Ре­ше­ние 4 по Про­то­кол № 3 от 08.12.2011 г. на за­се­да­ние на ОбС – Бал­чик

Вно­си­тел: Хри­с­то Н. Хри­с­тов  об­щин­с­ки съ­ве­т­ник

РЕШЕНИЕ 217:  На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 3 във връ­з­ка с изм. на чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА, об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик из­ме­ня чл. 19, ал. 1, т. 7 на Пра­вил­ни­ка за ор­га­ни­за­ци­я­та и дей­но­ст­та на об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, не­го­ви­те ко­ми­сии и вза­и­мо­дей­с­т­ви­е­то му с об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, ка­к­то сле­д­ва:

Да по­лу­ча­ва въз­на­г­ра­ж­де­ние в раз­мер на 30 на сто, съ­г­ла­с­но чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По тре­та то­ч­ка от дне­в­ния ред: Раз­г­ле­ж­да­не на за­я­в­ле­ние от Ка­льо Ива­нов До­нев за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност по от­но­ше­ние на ПИ № 77390.501.213 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Хра­б­ро­во.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 218:  1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик и във връ­з­ка със за­я­в­ле­ние вх. № 94К-590-2/17.07.2012 г. да­ва съ­г­ла­си­е­то си да се пре­к­ра­ти съ­со­б­с­т­ве­но­ст­та ме­ж­ду Об­щи­на Бал­чик и Ка­льо Ива­нов До­нев, по от­но­ше­ние на ПИ № 77390.501.213 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с.  Хра­б­ро­во, це­ли­ят с площ от 1198 м2, ка­то Ка­льо До­нев из­ку­пи ча­ст­та на Об­щи­на Бал­чик, ра­в­ня­ва­ща се на 48.00 м2 /че­ти­ри­де­сет и осем ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/ иде­ал­ни ча­с­ти, ак­ту­ва­ни с АОС № 4245/2012 г.

2. Одо­б­ря­ва па­зар­на­та оцен­ка на об­щин­с­ка­та част от имо­та в раз­мер на 336.00 лв. /три­с­та три­де­сет и шест ле­ва /, без ДДС.

3. Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на об­щи­на Бал­чик да из­вър­ши по­с­ле­д­ва­щи­те пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По че­т­вър­та то­ч­ка от дне­в­ния ред: Раз­г­ле­ж­да­не на за­я­в­ле­ние от Ик­мет Ос­ман Бе­кир за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност по от­но­ше­ние на ПИ № 02508.84.14 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 219:  1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал.1 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик и във връ­з­ка със за­я­в­ле­ние вх. № 94М-1039-3/09.07.2012 г., об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си да се пре­к­ра­ти съ­со­б­с­т­ве­но­ст­та ме­ж­ду Об­щи­на Бал­чик и Ик­мет Ос­ман Бе­кир, по от­но­ше­ние на ПИ № 02508.84.14 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на гр. Бал­чик /УПИ II, кв. 302 по ПУП на гр. Бал­чик/ це­ли­ят с площ от 919 м2, ка­то Ик­мет Бе­кир из­ку­пи ча­ст­та на Об­щи­на Бал­чик, ра­в­ня­ва­ща се на 56.00 м2 /пе­т­де­сет и шест ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/ иде­ал­ни ча­с­ти, ак­ту­ва­ни с АОС № 4246/2012 г.

2. Одо­б­ря­ва па­зар­на­та оцен­ка на об­щин­с­ка­та част от имо­та в раз­мер на 1680.00 лв. /хи­ля­дя ше­с­т­с­то­тин и осем­де­сет ле­ва /, без ДДС.

3. Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на об­щи­на Бал­чик да из­вър­ши по­с­ле­д­ва­щи­те пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ:

18 “За”,  0  “Про­тив”,  0  “Въз­дър­жа­ли се”

По пе­та то­ч­ка от дне­в­ния ред: Раз­г­ле­ж­да­не на за­я­в­ле­ние от ЕТ “Си­си  Ра­до­с­ти­на Стой­че­ва” за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност по от­но­ше­ние на ПИ № 67951.501.391 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Со­ко­ло­во.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 220:  1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик и във връ­з­ка със за­я­в­ле­ние вх. № 30-2063-2/13.07.2012 г., об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си да се пре­к­ра­ти съ­со­б­с­т­ве­но­ст­та ме­ж­ду Об­щи­на Бал­чик и Ра­до­с­ти­на Стой­че­ва Стой­че­ва в ка­че­с­т­ва­та и на ЕТ “Си­си  Ра­до­с­ти­на Стой­че­ва” с ЕИК 201838421 със се­да­ли­ще и ад­рес на уп­ра­в­ле­ние: гр. До­б­рич ул. “Хан Ас­па­рух” №8, ет. 2, ап. 5 по от­но­ше­ние на ПИ № 67951.501.391 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Со­ко­ло­во, це­ли­ят с площ от 1400 м2, ка­то ЕТ “Си­си  Ра­до­с­ти­на Стой­че­ва” из­ку­пи ча­ст­та на Об­щи­на Бал­чик, ра­в­ня­ва­ща се на 48.00 м2 /че­ти­ри­де­сет и осем ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/ иде­ал­ни ча­с­ти, ак­ту­ва­ни с АОС № 4244/2012 г.

2. Одо­б­ря­ва па­зар­на­та оцен­ка на об­щин­с­ка­та част от имо­та в раз­мер на 432.00 лв. /че­ти­ри­с­то­тин три­де­сет и два ле­ва /, без ДДС.

3. Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на об­щи­на Бал­чик да из­вър­ши по­с­ле­д­ва­щи­те пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По ше­с­та то­ч­ка от дне­в­ния ред: Раз­г­ле­ж­да­не на за­я­в­ле­ние от Ру­мен Мо­с­ков Но­ва­ков за пре­к­ра­тя­ва­не на съ­со­б­с­т­ве­ност по от­но­ше­ние на ПИ № 62788.501.84 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Ро­га­че­во.

Вносител: Николай Ангелов   кмет на общината

РЕШЕНИЕ 221:  1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36 от ЗС; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОР­ПУ­РОИ на ОбС-Бал­чик и във връ­з­ка със за­я­в­ле­ние вх. № 94Р-166-1/03.09.2012 г., об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик да­ва съ­г­ла­си­е­то си да се пре­к­ра­ти съ­со­б­с­т­ве­но­ст­та ме­ж­ду Об­щи­на Бал­чик и Ру­мен Мо­с­ков Но­ва­ков и Га­ли­на Ма­ри­но­ва Пе­т­ко­ва, по от­но­ше­ние на ПИ № 62788.501.84 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Ро­га­че­во /УПИ 1-84. кв. 13 по ПУП на с. Ро­га­че­во/ це­ли­ят с площ от 892 м2, ка­то Ру­мен Мо­с­ков Но­ва­ков и Га­ли­на Ма­ри­но­ва Пе­т­ко­ва из­ку­пят ча­ст­та на Об­щи­на Бал­чик, ра­в­ня­ва­ща се на 392.00 м2 /три­с­та де­ве­т­де­сет и два ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/ иде­ал­ни ча­с­ти, ак­ту­ва­ни с АОС№ 4250/2012 г.

2. Одо­б­ря­ва па­зар­на­та оцен­ка на об­щин­с­ка­та част от имо­та в раз­мер на               15 680.00 лв. /пе­т­на­де­сет хи­ля­ди ше­с­т­с­то­тин и осем­де­сет ле­ва /, без ДДС.

3. Упъл­но­мо­ща­ва Кме­та на об­щи­на Бал­чик да из­вър­ши по­с­ле­д­ва­щи­те пра­в­ни и фа­к­ти­че­с­ки дей­с­т­вия по из­пъл­не­ние на ре­ше­ни­е­то.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По се­д­ма то­ч­ка от дне­в­ния ред: Раз­г­ле­ж­да­не пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не па­зар­на оцен­ка за про­да­ж­ба на об­щин­с­ки имот на со­б­с­т­ве­ни­ци­те на за­кон­но по­с­т­ро­е­на вър­ху не­го сгра­да, пре­д­с­та­в­ля­ващ по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор № 53120.504.411 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Об­ро­чи­ще.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов   кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 222:  1. На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. З и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от На­ре­д­ба­та, оп­ре­де­ля­ща ре­да за при­до­би­ва­не, уп­ра­в­ле­ние и раз­по­ре­ж­да­не с об­щин­с­ко иму­ще­с­т­во и във връ­з­ка със за­я­в­ле­ние вх. № 94М-1240-2/21.06.2012 г., об­щин­с­ки съ­вет  Бал­чик одо­б­ря­ва па­зар­на оцен­ка в раз­мер на 12 840.00 лв. /два­на­де­сет хи­ля­ди осем­с­то­тин и че­ти­ри­де­сет ле­ва/, без ДДС за про­да­ж­ба на об­щин­с­ки имот на со­б­с­т­ве­ни­ци­те на за­кон­но по­с­т­ро­е­на вър­ху не­го сгра­да, пре­д­с­та­в­ля­ващ по­зем­лен имот с иден­ти­фи­ка­тор № 53120.504.411 по ка­да­с­т­рал­на­та кар­та на с. Об­ро­чи­ще /УПИ XXVIII, кв. 37 по ПУП на вил­на зо­на “Из­г­рев” гр. Бал­чик/, с площ от 428 м2 /че­ти­ри­с­то­тин два­де­сет и осем ква­д­ра­т­ни ме­т­ра/, ак­ту­ван с АОС № 4247/09.08.2012 г.

ПО­И­МЕН­НО ГЛА­СУ­ВА­НЕ:

18 “За”,  0  “Про­тив”,  0  “Въз­дър­жа­ли се”

По ос­ма то­ч­ка от дне­в­ния ред: Пре­д­ло­же­ние за одо­б­ря­ва­не на из­ме­не­ние на чл. 3, т. 10 от Спо­ра­зу­ме­ние за пар­т­ньор­с­т­во ме­ж­ду об­щи­ни­те Бал­чик, Ге­не­рал То­ше­во, До­б­ри­ч­ка, град До­б­рич, Ка­вар­на, Кру­ша­ри, Тер­вел, Ша­б­ла, Ни­ко­ла Ко­з­ле­во и СНЦ “Уп­ра­в­ле­ние на от­па­дъ­ци­те  Ре­ги­он До­б­рич”, склю­чен на 15.09.2011 го­ди­на.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов  кмет на об­щи­на­та

РЕШЕНИЕ 223:  На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 2, във връ­з­ка с чл. 61 от ЗМСМА, об­щин­с­ки съ­вет  Бал­чик:

1. Одо­б­ря­ва из­ме­не­ни­е­то на чл. 3, т. 10 от Спо­ра­зу­ме­ние за пар­т­ньор­с­т­во ме­ж­ду об­щи­ни­те Бал­чик, Ге­не­рал То­ше­во, До­б­ри­ч­ка, град До­б­рич, Ка­вар­на, Кру­ша­ри, Тер­вел, Ша­б­ла, Ни­ко­ла Ко­з­ле­во и СНЦ “Уп­ра­в­ле­ние на от­па­дъ­ци­те – Ре­ги­он До­б­рич”, склю­че­но на 16.09.2011 г., а имен­но:

Из­ме­ня се чл. 3, т. 10 от спо­ра­зу­ме­ни­е­то за пар­т­ньор­с­т­во, ка­то до­се­га­ш­ни­ят му текст:

„Да договарят съвместно цената за третиране на тон отпадък, постъпил на регионално съоръжение – ПСО или депо, която е еднаква за всички членове на регионалното сдружение, които ползват съответното регионално съоръжение, като от цената не може да се формира печалба за сдружението или за конкретна община.”

се замени с текста:

“Да договарят съвместно цената за третиране на тон отпадък, постъпил в регионалната система за управление на отпадъците, която да е еднаква за всички членове на регионалното сдружение, като от нея не може да се формира печалба за сдружението или за конкретна община.”

2.            Потвърждава действията на Кмета на община Балчик по подписване на Споразумението за партньорство, отразяващо промените в т. 1 от настоящото решение, извършени на 30.07.2012 г.

ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По девета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансова помощ на МБАЛ Балчик ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 224:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на МБАЛ Балчик в размер на 12 000 лева, за ремонт на болничните асансьори.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2012 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По десета точка от дневния ред: Предложение за промени в общинската транспортна схема.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 225:  На  основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА  и чл. 8 ал. 1 и ал. 4 от Наредба №2 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили  (обн.ДВ бр.32/29.03.2002 г., последно изм. бр.44/10.06.2011г.) и във връзка с протокол от 31.08.2012 г. на комисия за обсъждане на маршрутни разписания от Общинската транспортна схема и промени в тях, назначена със Заповед №1430/03.11.2008 г., /изм. със Заповед № 481/28.04.2009 г. и №966/19.08.2009 г./ Общински съвет Балчик реши:

1.            ОТМЕНЯ СЛЕДНИТЕ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ:

                Градска линия №1

Градска линия №3

1.3.        Допълнителна градска линия

1.4.        Изпълняваните в периода от 16.09 до 14.06 Маршрутни разписания по линия Балчик  Албена и Албена – Балчик :

– №1-2.1 Балчик – Албена /7.30 от Балчик и 18.10 от Албена

– №1-2.2 Балчик – Албена /8.15 от Балчик и 9.00 от Албена

– №1-2.3 Балчик – Албена /10.15 от Балчик и 11.00 от Албена

– №1-2.4 Балчик – Албена /12.15 от Балчик и 13.30 от Албена

– №1-2.5 Балчик – Албена /14.15 от Балчик и 15.00 от Албена

– №1-5.1 Албена – Балчик /10.00 от Албена и 11.15 от Балчик

– №1-5.2 Албена – Балчик /16.30 от Албена и 17.15 от Балчик

1.5. Изпълняваното в периода от 15.06. до 15.09 Маршрутно разписание

– №1-4.8 по линия Албена   Балчик  – /18.30 от Албена  и 19.30 от  Балчик /

1.6. Маршрутни разписания по линия Балчик  Църква

– №2.21 / 7.00 от Балчик и 7.25 от Църква/

– №2.22 / 12.00 от Балчик и 12.25 от Църква/

– №2.23 / 16.30 от Балчик и 16.55 от Църква/

/не са възлагани/

1.7.   Маршрутни разписания по линия Балчик  Рогачево

– №2.11 / 7.30 от Рогачево и 8.05 от Балчик/

– №2.12 / 15.00 от Рогачево и 15.35 от Балчик/

/не са възлагани/

1.            ПРОМЕНЯ  СЛЕДНИТЕ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ:

2.1. Линия Балчик – Албена

Маршрутно разписание №1-1.1  Балчик   Албена  с часове на тръгване – 7.20 от Балчик и 8.30 от Албена /изпълнява се целогодишно, като в периода от 16.09 до 14.06 , връщането от Албена е в 8.00 часа/

Маршрутно разписание №1-3.1 Балчик  Албена  с часове на тръгване – 9.15 от Балчик и 10.00 от Албена /изпълнява се целогодишно/

Маршрутно разписание №1-3.3 Балчик  Албена с часове на тръгване- 12.15 от Балчик и 13.00 от Албена /изпълнява се целогодишно/

Маршрутно разписание №1-3.5 Балчик  Албена с часове на тръгване- 15.15 от Балчик и 16.00 от Албена /изпълнява се целогодишно/

Маршрутно разписание №1-1.8 Балчик  Албена с часове на тръгване 17.15 от Балчик и 18.00 от Албена /изпълнява се целогодишно/

2.2. Градска линия №2  периода на изпълнение  от  15.06.  до 15.09

2.            УТВЪРЖДАВА СЛЕДНИТЕ  ПРОЕКТИ НА МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ:

         3.1. ГРАДСКА №1 – № 5-1, изпълнява се целогодишно

Час, минути                                                Час, минути

Час на отпътуване: 07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 18.15;                                     Час на пристигане: 08.05, 10.45, 12.05, 14.05, 14.55, 17.05, 19.05

Разстояние км                   пристига      стои               тръгва           Маршрут     пристига      стои               тръгва

0                                                                    7.15               Нови Гробища                   8.05

0.3                  7.15               1                     7.16               Геомаш        8.04               1                     8.05

0.5                  7.17               1                     7.18               Енерго          8.03               1                     8.04

0.5                  7.19               1                     7.20               Районен съд                      8.01               1                     8.02

0.3                  7.20               1                     7.21               Елпром         7.59               1                     8.00

0.7                  7.22               1                     7.23               Тунджа 3      7.57               1                     7.58

0.3                  7.24               1                     7.25               Тунджа 2      7.55               1                     7.56

0.4                  7.26               1                     7.27               Тунджа 1      7.53               1                     7.54

0.4                  7.28               1                     7.29               Камчия          7.51               1                     7.52

0.4                  7.30               1                     7.31               кв.Левски     7.49               1                     7.50

1.3                  7.32               1                     7.33               Р.Даскалов  7.47               1                     7.48

0.4                  7.34               1                     7.35               СОУ”Хр.Ботев”                  7.45               1                     7.46

0.3                  7.35               1                     7.36               Автогара       7.43               1                     7.44

0.5                  7.37               1                     7.38               Център         7.41               1                     7.42

0.4                  7.39                                                              пл.Рибарски                                                                      7.40

Час на пристигане: 07.39, 10.10, 11.39, 13.39, 14.29, 16.39, 18.39 Час на отпътуване: 07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.40

Обща дължина                  6.7 км.

Общо време за движение  12мин     Средна техническа скорост   34 км/ч

Общо време за пътуване   25 мин     Средна съобщителна скорост 16 км/ч

3.2. ГРАДСКА №3,  №5-3, изпълнява се целогодишно;

                        Час, минути                                                Час, минути

Час на отпътуване: 06.00, 06.30, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30;20.30*, 21.30*, 23.30* /*изпълнява се от 01.07 до 31.08/                                  Час на пристигане: 06.56, 07.26, 08.26, 08.56, 09.26, 09.56, 10.26, 11.26, 12.26, 12.56, 13.26, 13.56, 14.26, 15.26, 16.26, 16.56, 17.26, 18.26, 19.26, 20.26;21.26*, 22.26*, 24.26*/*изпълнява се от 01.07 до 31.08/

Разстояние км                   пристига      стои               тръгва           Маршрут     пристига      стои               тръгва

0                                                                    6.00               Нови Гробища                   6.56

0.3                  6.00               1                     6.01               Геомаш        6.55               1                     6.56

0.5                  6.02               1                     6.03               Енерго/Гарадок                6.53               1                     6.54

0.5                  6.04               1                     6.05               Районен съд                      6.51               1                     6.52

0.3                  6.05               1                     6.06               Ел.пром        6.50               1                     6.51

0.5                  6.07               1                     6.08               Антим I         6.48               1                     6.49

0.3                  6.08               1                     6.09               Средна гора                       6.46               1                     6.47

0.4                  6.10               1                     6.11               Варненска   6.45               1                     6.46

0.5                  6.12               1                     6.13               Кв.Левски    6.43               1                     6.44

0.5                  6.14               1                     6.15               Аквилон       6.41               1                     6.42

0.5                  6.16               1                     6.17               Нов живот   6.39               1                     6.40

0.4                  6.18               1                     6.19               Гемиджи      6.37               1                     6.38

0.8                  6.20               1                     6.21               Болница       6.35               1                     6.36

0.5                  –                      –                      –                      Л.Каравелов                       6.33               1                     6.34

0.6                  6.22               1                     6.23               Център /пл.”21 IX”/        6.31               1                     6.32

0.4                  6.24                                                              пл.Рибарски                                                                      6.30

Час на пристигане: 06.24, 06.54, 07.54, 08.24, 08.54, 09.24, 09.54, 10.54, 11.54, 12.24, 12.54, 13.24, 13.54, 14.54, 15.54, 16.24, 16.54, 17.54, 18.54, 19.54; 20.54*, 21.54*, 23.54*/*изпълнява се от 01.07 до 31.08/                                  Час на отпътуване: 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00; 21.00*, 22.00*, 24.00*/*изпълнява се от 01.07 до 31.08/

От Нови гробища  8.00, 9.00, 12.00, 13.00 , 16.00 и от пл. Рибарски 8.30, 9.30, 12.30, 13.30, 16.30 без събота и неделя през периода 01.09  30.06

Обща дължина               7.0 км. Общо време за движение        12 мин

Средна техническа скорост 35 км/ч Общо време за пътуване            26 мин

Средна съобщителна скорост 16 км/ч

3.3. ГРАДСКА №4, №5- 2, изпълнява се целогодишно

Час, минути                      Час, минути

Час на отпътуване: 07.30, 11.20, 15.20, 17.40                   Час на пристигане: 09.24, 13.24, 17.24, 19.24

Разстояние км пристига             стои      тръгва  Маршрут           пристига             стои      тръгва

0                                             7.30       Ново гробище 9.24

0.3          7.20       1             7.21       Геомаш               9.23       1             9.24

0.5          7.22       1             7.23       Енерго/Гарадок             9.21       1             9.22

0.7          7.24       1             7.25       Ком       9.19       1             9.20

0.3          7.26       1             7.27       Янтра   9.17       1             9.18

0.25       7.27       1             7.28       Спортен комплекс       9.16       1             9.17

0.4          7.29       1             7.30       ЦДГ       9.14       1             9.15

0.3          7.31       1             7.32       Аквилон             9.12       1             9.13

0.4          7.33       1             7.34       кв.Левски          9.10       1             9.11

0.5          7.35       1             7.36       ОУ „Антим I”    9.08       1             9.09

0.5          7.37       1             7.38       Елпром              9.06       1             9.07

0.3          7.39       1             7.40       Районен съд     9.04       1             9.05

0.5          7.41       1             7.42       Енерго/Гарадок             9.02       1             9.03

0.5          7.43       1             7.44       Геомаш               9.00       1             9.01

0.3          7.44                                       Ново гробище                                9.00

Час на пристигане: 07.44, 11.44, 15.44, 18.04                    Час на отпътуване: 09.00, 13.00, 17.00, 19.00

Обща дължина               5.75 км

Общо време за движение        11 мин

Средна техническа скорост 31 км/ч

Общо време за пътуване          24 мин

Средна съобщителна скорост 14 км/ч

    3.4. ЛИНИЯ БАЛЧИК  РОГАЧЕВО,

№ 2.1, изпълнява се целогодишно

Разст.

км.         пристига             стои      тръгва  Маршрут

7.00       Балчик /Автогара

12           7.15       1             7.16       Албена/сп.Бариера/

4             7.21       1             7.22       Кранево /Вадо/

5             7.28       1             7.29       Рогачево

8             7.38       1             7.39       Църква

3             7.43       1             7.44       Оброчище център

1             7.45       1             7.46       Оброчище /Текето/

4             7.51       1             7.52       Албена/сп.Бариера

12           8.07                                       Балчик/Автогара

 

Обща дължина  49

Общо време за движение                       1 час

Средна техническа скорост 49 км/ч

Общо време за пътуване                         1 ч.07 мин

Средна съобщителна скорост 44 км/ч

– № 2.2, изпълнява се целогодишно

Разст.

км.         пристига             стои      тръгва  Маршрут

14.00     Балчик /Автогара

12           14.15     1             14.16     Албена/сп.Бариера/

4             14.21     1             14.22     Оброчище/Текето/

1             14.23     1             14.24     Оброчище център

3             14.28     1             14.29     Църква

8             14.38     1             14.39     Рогачево

5             14.45     1             14.46     Кранево /Вадо/

4             14.51     1             14.52     Албена/сп.Бариера/

12           15.07                                    Балчик/Автогара

 

Обща дължина  49 км.

Общо време за движение                       1 час

Средна техническа скорост 49 км/ч

Общо време за пътуване                         1ч.07мин

Средна съобщителна скорост 44 км/ч

ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища на община Балчик за учебната 2012/2013 година

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 226:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и 7 от НАРЕДБА № 7/2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (Обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., поел. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г..), във връзка с докладни записки от директорите на ОУ Соколово, ОУ Сенокос, ПГ за КОС Балчик и ПУИ Кранево с вх. № № 31-12-11/06.08.2012 г.; 31-10-5/02.08.2012 г., 39-09-20/31.07.2012 г., 31-18-10/11.09.2012 г и становища от началника на РИО Добрич с изх. № № ОМД 11-2574/25.08.2012 г.; 11-2737/10.08.2012 г., 11-2753/04.09.2012 г. и 11-2986/10.09.2012 г., Общински съвет – Балчик

Реши:

І. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ „В. Левски” с. Соколово, ОУ „Г. С. Раковски” с. Сенокос, ПГ за КОС “А. Константинов” и ПУИ „Акад. Тодор Самодумов” с. Кранево за учебната 2012/2013 година, по чл. 11, ал. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 и ал. 3 – 6 от Наредба № 7

1. ОУ “Васил Левски” село Соколово     бр. ученици                  за доп. финанс.

ІІ клас                                                                                                       12 ученици                                           4 уч.

ІІІ клас                                                                                                     14 ученици                                           2 уч.

ІV клас                                                                                                     13 ученици                                           3 уч.

V и VІІІ клас, слята 6 + 8                                     14 ученици                                           4 уч.

 

2. ОУ “Г. С. Раковски” село Сенокос        бр. ученици                  за доп. финанс.

І клас                                                                                                        12 ученици                                           4 уч.

VІІ клас                                                                                                    16 ученици                                           2 уч.

VІІІ клас                                                                           13 ученици                                           5 уч.

 

3. ПГ за КОС “А. Константинов” Балчик  бр. ученици                  за доп. финанс.

ІХ клас                                                                                                     10 ученици                                           8 уч.

 

4. ПУИ “Акад. Т.Самодумов” Кранево      бр. ученици                  за доп. финанс.

І клас                                                                                                        7 ученици                                              1 уч.

 

II.                   Осигурява допълнително финансиране от местни приходи за учебната 2012/2013 г. в размер на 20 на сто от размера на единния разходен стандарт за издръжка на ученик в общообразователно училище, умножен по 24 ученици общо за двете ОСНОВНИ училища в Сенокос и Соколови; 20 на сто от съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик в професионално училище за 8 ученици в ПГ за КОС Балчик и 20 на сто от съответния разходен стандарт за издръжка на ученик в специално
училище – интернат за ученици с умствена изостаналост за 1 ученик в ПУИ Кранево.

 

ІІІ. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 227:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет – Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2012 г., приета с решение № 752 от 17.02.2011 г., като допълва:

Раздел III Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следните имоти:

–                      Земеделска земя шеста категория с площ от 235 416 м2, представляваща поземлен имот № 02508.90.750 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. “с. Момчил”.

–                      Земеделска земя шеста категория с площ от 183 339 м2, представляваща поземлен имот № 02508.90.757 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. “с. Момчил”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 02508.90.757 по кадастралната карта на град Балчик, м. “с. Момчил”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 228:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4248/23.08.2012 г., представляващ: Земеделска земя VІ кат. с начин на трайно ползване нелесопригодна площ дървесна растителност, храсти, поземлен имот с идентификатор № 02508.90.757 по кадастралната карта на гр. Балчик м. “с. Момчил” с площ от 183 339 м2  /сто осемдесет и три хиляди триста тридесет и девет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 117 520.00 лв. /сто и седемнадесет хиляди петстотин и двадесет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 02508.90.750 по кадастралната карта на град Балчик, м. “с. Момчил”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 229:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4249/10.09.2012 г., представляващ: Земеделска земя VІ кат. с начин на трайно ползване друг вид земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 02508.90.750 по кадастралната карта на гр. Балчик м. “с. Момчил” с площ от 235 416 м2  /двеста тридесет и пет хиляди четиристотин и шестнадесет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 157 260.00 лв. /сто петдесет и седем хиляди двеста и шестдесет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за избиране управител на “Медицински център І” ЕООД град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 230:  На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр.с ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. І, т. 5, във вр. с чл. 147 от Търговския закон и чл. 14, ал. ІІІ от Учредителния акт на “Медицински център I” ЕООД гр. Балчик, Общински съвет – Балчик:

1.                   Избира за управител на “Медицински център I” ЕООД гр. Балчик д-р. Иво Христов Войчев за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора.

2.                   Определя месечно възнаграждение на управителя на дружеството в размер на 200% от средната месечна брутна работна заплата за лечебното заведение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

3.                   Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Ангелов да сключи договор за управление на “Медицински център I” ЕООД гр. Балчик с д-р. Иво Христов Войчев за срок от 3 години.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ЦЯЛОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

 

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на акции на община Балчик в Албена АД.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 231:  На  основание чл. 21, ал. 2, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 4 ал. 4, чл. 31 и 32 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 5, чл. 6 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите и Решение № 169/28.06.2012 г. , Общински съвет  Балчик реши:

I.                     Приема и одобрява изготвена от оценителите Валентина Димитрова и Веселин Вичев експертна оценка, неразделна част от настоящето решение, с предмет „Оценка на акциите, собственост на Община Балчик в „Албена” АД, в съответствие с изготвения доклад определящ справедлива пазарна оценка на една акция от пакета акции на община Балчик в „Албена” АД в размер на 44,40 лв./общо за целият пакет акции 13 522 908 лева./

II.                   Да се организира и проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 304 570 броя безналични акции, собственост на Община Балчик в АД “Албена”, обособени  в три пакета :

Първи пакет 100 000 бр. акции

Втори пакет 100 000 бр. акции

Трети пакет 104 570 бр. акции

при следните условия:

1.                   Начална тръжна цена при цена на акция 44.40 лв.

За първи пакет 100 000 бр. акции – 4 440 000 лв.

За втори пакет 100 000 бр. акции  – 4 440 000 лв.

За трети пакет  104 570 бр. акции – 4 642 908 лв.

2.                   Стъпка на наддаване в размер на 100 000 лева.

3. Размер на депозита по пакети:

За първи пакет 100 000 бр. акции             – 50 000 лева

За тори пакет 100 000 бр. акции                 – 50 000 лева

За Трети пакет  104 570 бр. акции             – 50 000 лева

4. Краен срок за внасяне на определения депозит – до 16:00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на провеждане на търга, по сметка на Община Балчик.

5. Стойността на тръжната документация е 50.00 лева и се закупува от касата на Община Балчик /гр. Балчик, пл.”21-ви септември” № 6/ до 16:00 часа на 11-ия ден от датата на обнародване на настоящото решение в “Държавен вестник”.

6. Предложението за участие се подава в Информационен център на Общинска администрация Балчик /гр. Балчик, пл.”21-ви септември” № 6/ в срок до 16:00 часа на 16  тия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

7. Търгът да се проведе в залата на Общински съвет /гр. Балчик, пл.”21-ви септември” № 6/ от 10:00 часа на следващия работен ден, след изтичане на срока за подаване на предложения за участие.

8.                   Определя следният състав на комисията за провеждане на търга, служители в общинска администрация  гр. Балчик:

8.1. Председател  Митко Петров  зам. кмет „ФСД”

Членове:

1. Магдалена Георгиева  Директор дирекция “МДТХСДБФС”

2. Асен Атанасов  гл. юрисконсулт

8.3. Резервен председател  Димитрин Димитров – Директор д-я „ТЕМСЕ”

8.4 Резервен член  Генчо Генчев – Директор д-я „АПИО”

II. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга, неразделна част от настоящето решение.

IV. Упълномощава Кмета на Общината с последваща заповед да определи в съответствие с настоящото решение конкретните дати по т.т. 4,5,6,7 от настоящето решение и съответстващите им в утвърдената тръжна документация.

V. Възлага на назначената комисия да определи спечелилите търга участници. Разходите по прехвърлянето и регистрацията на сделката в Централния депозитар, са за сметка  на Купувача.

VI. Възлага на кмета на община да организира и проведе търга, да издаде заповед за спечелилите търга участници и да сключи приватизационен договор за продажба в съответствие с одобрената тръжна документация и резултатите от проведеният търг, както и да освободи депозитите на не спечелилите участници в търга.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

14 “За”,  0  “Против”,  4  “Въздържали се”

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез конкурс на имот – частна общинска собственост, с идентификатор № 02508.87.108 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 232: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8; чл. 35, ал. 1 от ЗОС и във връзка с Решение № 155/14.06.2012 г. на Комисията за защита от дискриминация, Общински съвет – Балчик отменя свое решение 378 по протокол № 36/24.09.2009 г., изменено с решение № 510 по протокол № 43/29.01.2010 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се проведе конкурс за продажба на следният имот – частна общинска собственост: Поземлен имот № 02508.87.108 по кадастралната карта на гр. Балчик, представляващ УПИ ХVІ  за обществено обслужване, кв. 109 по ПУП на гр. Балчик, с площ от 147 м2 /сто четиридесет и седем квадратни метра/.

3. Одобрява пазарната оценка на имота в размер на  35 868.00 лв. /тридесети пет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева/, без ДДС.

4. Конкурсът да се проведе при следните условия:

4.1. Предмет на конкурса – изграждане на обект за обществено обслужване, съгласно действащия подробен устройствен план.

4.2. Начална цена: не по-ниска от 35 868.00 лв. /тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и осем лева/, без ДДС;

4.3. Размер на предвидените инвестиции;

4.4. Срок за влагане на предвидените инвестиции;

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по провеждане на конкурса.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ЦЯЛОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

17 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 233:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Юлия Стоянова Ангелова от с. Сенокос, за лечение,  в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кмета на селото.

2. Тонка Великова Илиева от гр. Балчик, за закупуване на скъпо струващи лекарства, в размер на 500.00  (петстотин) лева.

3. Юрем Мехмед Осман от град Балчик, за подпомагане на двете семейства, пострадали при възникнал пожар в къщата, в размер на 1000.00 (хиляда) лева.

4. Марийка Райкова Маринова от с. Змеево, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кметския наместник на селото.

5. Наджие Ремзиева Алиева от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 300.00 (триста) лева.

6. Иван Василев Димитров, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

7. Ерджан Сезен Фехми от с. Ляхово, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

8. Славчо Руменов Кушев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

9. Есенгюл Ибрямова Риза от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 100.00 (сто) лева.

10. Димо Димитров Иванов от гр. Балчик, за подпомагане закупуването на протеза, в размер на 1500.00 (хиляда и петстотин) лева.

11. Димитричка Райчева Парикова от с. Кремена, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

12. Стоянка Георгиева Димитрова от с. Гурково, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

13. Левент Шаинова Акифова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

14. Алкин Реджебов Ибрямов от с. Ляхово, за лечение, в размер на 300 (триста) лева.

15. Денка Колева Стоянова от с. Църква, за поемане разноски по погребението на Кольо Велков Шопов, в размер на 200.00 (двеста) лева.

16. Силвия Руменова Маринова от гр. Балчик, за подпомагане на семейството, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

14 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Невена Галинова Димитрова от Балчик.

Вносител: Красимир Кунев  председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 234:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба с вх. № 444 от 17.09.2012 г., общински съвет – Балчик дава своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 1500.00 лева на лицето Невена Галинова Димитрова, за направени разходи за участие в Международен фестивал “Пирин фолк 2012” – град Сандански и музикален формат на БТВ “Гласът на България”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

14 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за субсидиране НЧ “Стефан Караджа-1941” с. Стражица.

Вносител: Красимир Кунев  председател на ПКОКМД

ОТТЕГЛЕНА

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за дарение на Гвардейски духов оркестър град София.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 235:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласието си да бъде закупен климатик на стойност до 800 лева за нуждите на Националната гвардейска част с адрес: гр. София, бул.”Асен Йорданов” № 2.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши последващите разпоредителни действия, свързани с предоставянето на климатика за безвъзмездно ползване, както и фактическото му предаване на командира на Националната гвардейска част.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

15 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие град Балчик да кандидатства за домакин на Балканиадата “Спортно ходене”   2013 година.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 236:  На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласие гр. Балчик да кандидатства за домакинство на Балканското първенство по спортно ходене за всички възрастови групи през 2013.

2. В  случай  на  одобряване  на  представената  кандидатура да се  заложат необходимите финансови средства в бюджета на община Балчик за 2013 г.

3. Общински съвет – Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими фактически и правни действия за предявяване на кандидатурата по т. 1 от настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

15 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за извършване на замяна на поземлени имоти  частна общинска собственост с поземлени имоти  частна държавна собственост, представляващи горски територии в землището на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 237:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗОС; във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 3, т. 6 от Закона за горите и във връзка с изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Балчик през 2012 година, в частта й на Раздел ІV – “Имоти, които община Балчик има намерение да предостави в замяна” и наличието на  нови обстоятелства и основанията по чл. 99, ал. 1, т. 2 от АПК за възобновяване на административното производство по издаване на административният акт и отмяната на предходно прието Решение №199 по Протокол №15 от редовното заседание на Общински съвет  Балчик, проведено на 17.07.2012 г., като същите са от съществено значение за приемането на решението и които не са били известни към момента на приемането му, и необходимостта от приемане на ново такова със съответните корекции:

І. Общински съвет отменя предходно прието свое решение №199 по Протокол №15 от редовното заседание на Общински съвет  Балчик, проведено на 17.07.2012 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

15 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

ІI. Общински съвет дава съгласието си да бъде извършена замяна на поземлени имоти, представляващи горски територии  частна собственост на община Балчик, с обща площ 1086.299 дка, на обща стойност по оценка на лицензиран оценител от 36 749 300 лв., както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.799, по кадастралната карта на гр. Балчик, с начин на трайно ползване  горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, с площ от 34.890 дка., в землището на гр. Балчик, актуван с АОС №4160/12.12.2011, на стойност 1 181 062 лв. /един милион сто осемдесет и една хиляди и шестдесет и два  / лв.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.800, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 39,206 дка, актуван с АОС №4161/12.12.2011, на стойност 1 290 351лв. /един милион двеста и деветдесет хиляди триста петдесет и един / лв.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.12, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 115,912 дка, актуван с АОС №2744/08.01.2007г., на стойност 3 926 515 лв. /три милиона деветстотин двадесет и шест хиляди петстотин и петнадесет / лв.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.329, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 177,069 дка, актуван с АОС №2754/11.01.2007, на стойност 6 205 074 лв. /шест милиона двеста и пет хиляди и седемдесет и четири / лв.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 02508.542.606, представляващ горска територия  широколистна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 51,146 дка, актуван с АОС №4157/12.12.2011г., на стойност 1 580 339 лв. /един милион петстотин и осемдесет хиляди триста тридесет и девет / лв.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 02508.542.179, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 41,125 дка, актуван с АОС №2746/08.01.2007г., на стойност 1 417 695 лв. /един милион четиристотин и седемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и пет / лв.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 02508.542.324, представляващ горска територия  широколистна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 233,079 дка, актуван с АОС №2750/10.01.2007г., на стойност 8 049 381 лв. /осем милиона четиридесет и девет хиляди триста осемдесет и един / лв.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 02508.52.79, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 11,392 дка, актуван с АОС №2748/10.01.2007г., на стойност 356 911 лв. /триста и петдесет и шест хиляди деветстотин и единадесет / лв.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.797, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 332,319 дка, актуван с АОС №4158/12.12.2011, на стойност 11 116 066 лв. /единадесет милиона сто и шестнадесет хиляди и шестдесет и шест / лв.

1.10. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.798, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 50,161 дка, актуван с АОС №4159/12.12.2011, на стойност 1 625 906 лв. /един милион шестстотин двадесет и пет хиляди деветстотин и шест / лв.

с поземлени имоти частна държавна собственост, с обща площ 1063,201 дка и обща стойност от 36 431 828 лв. по оценка на лицензиран оценител както следва:

2.1. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.745, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 95,352дка, актуван с АДС №4943/03.09.2011г., на стойност 3 248 043 лв. /три милиона двеста четиридесет и осем хиляди и четиридесет и три лева / лв.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.751, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 94,596 дка, актуван с АДС №4944/03.09.2011г., на стойност 3 076 923 лв. /три милиона седемдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три / лв.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.835, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 242,133 дка, горска територия, актуван с АДС №494703.09.2011г., на стойност 8 145 991/осем милиона сто четиридесет и пет хиляди деветстотин деветдесет и един лева/ лв.

2.4. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.786, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 67,137 дка, актуван с АДС №4951/03.09.2011г., на стойност 2 285 683 лв. /два милиона двеста осемдесет и пет хиляди шестотин осемдесет и три/ лв.

2.5. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.787, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 356,406 дка, актуван с АДС №4950/03.09.2011г., на стойност 11 978 383 лв. /единадесет милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди триста осемдесет и три/ лв.

2.6. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.385, представляващ горска територия  друг вид горски имот, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 191,876 дка, актуван с АДС №4952/03.09.2011г., на стойност 7 092 925 лв. /седем милиона деветдесет и две хиляди деветстотин двадесет и пет/ лв.

2.7. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.737, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 15,701 дка, актуван с АДС №4953/03.09.2011г., на стойност 603 880 лв. /шестстотин и три хиляди осемстотин и осемдесет / лв.

ІІI. Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 317 472 лв.,  е по-малка от 5 на сто и е за сметка на община Балчик.

ІV. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия  за приключване на процедурата по замяна.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

15 “За”,  0  “Против”,  1  “Въздържали се”

24. Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Бистра Манева Танева от Балчик.

Вносител: Красимир Кунев  председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 238:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба с вх. № 462 от 24.09.2012 г., общински съвет – Балчик дава своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 1500.00 лева на лицето Бистра Манева Танева от град Балчик, за покриване пътни разходи за участие на синът й Александър Танев, на 11 години в Международен конкурс “Славься, Отечество” в гр. Рывинск, Русия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

14 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

25. Предложение за отпускане на 3120 лева като разход за награда на група от 24 ученици и 2 учители от СОУ “Христо Ботев” Балчик за участието им в симулация на сесия на Европейския парламент в Страсбург.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 239:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА И във връзка с докладна записка от директора на СОУ “Христо Ботев” град Балчик, с вх. № 31-04-17/26.09.2012 г., общински съвет – Балчик

РЕШИ:

1. Определя сумата от 3120.00 лева (по 120.00 лева на участник) като разход за награда на група от 24 ученици и 2 учители от СОУ “Христо Ботев” град Балчик за участието им в симулация на сесия на Европейския парламент в Страсбург.

2. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

14 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

Виктор Лучиянов,

Председател на

ОбС Балчик

Коментарите са затворени.