Втори национален фолклорен фестивал “Море от ритми”, Балчик 2012

Sep 26th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Вто­ри­ят на­ци­о­на­лен фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Мо­ре от ри­т­ми”  Бал­чик 2012 се про­ве­де на 21 и 22 се­п­тем­в­ри, кой­то съ­в­па­д­на с та­че­ния в на­шия град 21 се­п­тем­в­ри  Ден на Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Юж­на До­б­ру­джа и 22 се­п­тем­в­ри  Ден на не­за­ви­си­мо­ст­та на Бъл­га­рия.

В на­ро­д­но­то твор­че­с­т­во е от­ра­зен ду­хът на на­ро­да, не­го­ва­та нра­в­с­т­ве­на чи­с­то­та. Вся­ко съ­з­да­де­но от на­ро­да тво­ре­ние е от­к­ро­ве­ние, ра­дост или тъ­га. То се пре­да­ва от по­ко­ле­ние на по­ко­ле­ние ка­то ес­те­ти­че­с­ки за­вет.

За кул­ту­ра­та на един на­род се съ­ди не са­мо по то­ва, ка­к­во е на­с­ле­дил от сво­и­те пре­д­ци и как го па­зи, но и по то­ва, как умее да го из­по­л­з­ва и по­д­чи­ня­ва на своя вкус и раз­би­ра­не в съ­в­ре­мен­ния жи­вот.

Во­де­ни от то­ва раз­би­ра­не, три­ма уче­ни фол­к­ло­ри­с­ти (проф. Да­ни­е­ла Дже­не­ва, доц. д-р Ан­тон Ан­до­нов и проф. Ге­орг Кра­ев), оп­ре­де­ли­ха сле­д­ни­те на­г­ра­ди:

I Раздел „Автентичен фолклор”

Пър­во мя­с­то  НЧ „Гео Ми­лев – 1940”, с. Жи­т­ни­ца, обл. До­б­рич, ръ­ко­во­ди­тел ма­е­с­т­ро Ан­гел Сер­бе­зов

Вто­ро мя­с­то  НЧ „На­пре­дък  1930”, с. Ка­би­ле, обл. Ям­бол, ААФ „Ка­би­ле”, ръ­ко­во­ди­тел Ди­ми­тър Рай­чев

Тре­то мя­с­то  НЧ „Све­т­ли­на”  Гю­льо­в­ца, ГАФ „На­пре­дък”, ръ­ко­во­ди­тел Де­ни­ца До­б­ре­ва

II Раздел „Клубове за народни танци”

Пър­во мя­с­то  ФТК „Хор­це”, гр. До­б­рич, ръ­ко­во­ди­тел Се­в­да­ли­на Ата­на­со­ва

Вто­ро мя­с­то  Клуб „Мо­ря­ци­те”, гр. Вар­на, ръ­ко­во­ди­тел Сил­вия Ма­те­е­ва

Тре­то мя­с­то  Клуб „До­б­ру­джа”, общ. Си­ли­с­т­ра, ръ­ко­во­ди­тел Ди­ми­тър Джам­ба­зов

III Раздел „Обработен фолклор”

Пър­ва въз­ра­с­то­ва гру­па

Пър­во мя­с­то  НЧ „Про­с­ве­та-1901”, с. Об­ро­чи­ще, общ. Бал­чик, ТС „До­б­ру­джан­с­ко ве­се­лие”, ръ­ко­во­ди­тел Ст. Го­с­по­ди­нов

Вто­ро мя­с­то  НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки – 1959”, гр. Бал­чик, ШНТ, ръ­ко­во­ди­тел Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва

Тре­то мя­с­то  СНЦ „Слън­це”, гр. Су­во­ро­во, обл. Вар­на, ФА”Слън­це”,  ръ­ко­во­ди­тел Пе­т­ран­ка Же­ле­зо­ва

Втора възрастова група

Пър­во мя­с­то  НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки-1959”, гр. Бал­чик, ТА „Ба­лик”, ръ­ко­во­ди­тел Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва

Вто­ро мя­с­то  НЧ „Ис­к­ра-Ле­т­ни­ца 1997”, гр. Ле­т­ни­ца, ТС „Ис­к­ра”, ръ­ко­во­ди­тел Емил Ге­нов

Тре­то мя­с­то  СНЦ „Слън­це”, гр. Су­во­ро­во, обл. Вар­на, ръ­ко­во­ди­тел Пе­т­ран­ка Же­ле­зо­ва

Трета възрастова група

Пър­во мя­с­то  НЧ „Про­с­ве­та-1892”, гр. „Страл­джа”, обл. Ям­бол­с­ка, ФА „Въ­жи­ч­ки”, ръ­ко­во­ди­тел Ру­мен До­й­чев

Вто­ро мя­с­то  НЧ „Про­бу­да-1940”, с. Ка­ли­пе­т­ро­во, Си­ли­с­т­рен­с­ко, ФА „Ши­ко­в­ци”, ръ­ко­во­ди­тел Ди­ми­тър Джам­ба­зов

Тре­то мя­с­то  НЧ „Ва­сил Ле­в­с­ки  1959”  Бал­чик, ТС „Ве­се­лие”, ръ­ко­во­ди­тел Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.