“Българският фолклор е уникален и отдавна е космическа величина”

Sep 26th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Интервю с доц. Д-р Костадин Бураджиев

 

– Добре дошли. След международния хоров фестивал, за втори път сте в Балчик. Впечат-лението ви от двата фестивала?

-Аз съм изключител-но доволен от преживе-ните моменти на балчиш-ката сцена, за малко по-вече от два месеца отно-во имам възможност да съм заедно с вас и с ръ-ководения от мен акаде-мичен народен хор. Пре-възбуден съм и благода-рен от топлото посреща-не  от страна на ръковод-ството на града и най-ве-че на възторжената ви публика. Организация-та на двата фествала – „ Чер-номорски звуци ” и „ Виа Понтика” беше перфект-на.Надявам се и следва-щата година да сме заед-но и на двата фестивала, за които още от сега гот-вим изненади.  Тук съм за първа година и съм осо-бено щастлив, че бях по-канен от ръководството да закрия петото юбилей-но издание на „ Виа Пон-тика”, с тържествен кон-церт. Това е голямо приз-нание за нашия хор и по-казва силата на българ-ския фолклор.

– Какво сте завърши-ли? От колко години се занимавате с тази велика  магия- концерт-ната  хорова дейност?

– Завършил съм музи-кална академия / АМТТИ/ в Пловдив. Близо 20 го-дини работих като дири-гент на Добруджанския ансамбъл . От 2001 г.  съм преподавател в АМТТИ – Пловдив. Работих  с академичния хор, заед-но с тогавашната  му ръ-ководителка проф. Ва-силка Спасова, а когато тя се пенсионира през 2004 г. поех хора еднолич-но. Състава на певиците варира. Основно са око-ло тридесет изпълните-ли и това не се променя.

– Разкажете повече  на нашите читатели за титлата ви – „све-товен хоров  шампион” от Петите световни хорови игри и носител на Гран При за хорова музика през 2011 г.

– Точно така, през 2008 г. успяхме да осигурим фи-нансови средства, впро-чем първо бяхме покане-ни  в може би най-голе-мия световен хоров кон-курсов град Грац, Ав-стрия , на малко повече от 200 км от столицата Ви-ена.  В нашата категория „Фолклор” се състеза-вахме с 54 състава от цял свят. При тази небивала конкуренция, журито, съставено от авторитет-ни музикални специа-листи, ни присъди пър-во място. А през минала-та година отново в град Грац се организира по-добно мероприятие, но само с колктиви, които вече са били шампиони. Ние отново станахме пър-ви, а също и носители на Гран При за хорова му-зика за 2011г. Да си шам-пион на шампионите е голямо признание за българския автентичен фолклор и отдавна е кос-мическа величина. Имен-но първа лети българска песен в необотятния и неизучен Космос.

За нашата малка фор-мация е огромна радост да имаме толкова голя-ма награда, напълно за-служена, както за поло-жения  от нас труд, така и за българските  музи-кални композитори и нашите спонсори.

Има студенти, които завършват, идват нови, които трябва бързо да на-учат наизуст новия ре-пертоар, започвайки от начало, за да се изгради една завършена и без-упречна цялост. Докато, ако е в една формация ня-ма такова текучество, то тя е с много по-добри  шан-сове и перспективи за ус-пех. За това благодаря на моите нови момичета, които бързо влизат в син-хрон с другите.

– Вие от музикално семейство ли сте?

Има ли кой да вземе от вас тамбурата или дири-гентския триножник ?

/смее се/

– Може да се каже. Ба-ща ми е завършил ду-ховна семинария, после учителски институт, бил е преподавател и един от първите диригенти на пи-онерски народни хорове.

Неговата форма-ция беше талантлива и из-вестна. Колкото до деца-та ми, те не се занимават конкретно с музика, но с нещо, което витае око-ло нея. Големият ми син е завършил „артменидж-мънт”  и в момента е PR в пловдивската опера. Малкият ми син се зани-мава с графичен дизайн и е един от най-извест-ните DJ-и на  България.

– Като лют фен на ва-шия „Академичен на-роден хор” Ви желая здраве и творческо дъл-голетие. Всички да намерят своята истин-ска неизживяна любов. Не забравяйте да се ус-михвате непредпазли-во, само всепрониква-що слънце и весела пе-сен да ви минат път. Вие, какво ще пожелаете на нашите читатели?

/сега пък се зачерви, мо-же би не само от вълнение./

– Благодаря от сърце. Вашите читатели да са за-дължително здрави и ис-тински щастливи. Отзив-чиви към всяка култур-на проява във вашия  хи-лядолетен град и неслу-чайно подразбирам, че той ще бъде награден с престижна награда за усилията на вашето ръ-ководство, за хората, ко-ито се занимават с кул-тура, а и да бъде за пример на други градове, вклю-чително и на Пловдив.

Интервюто взе: Георги ЙОВЧЕВ

Коментарите са затворени.