П О К А Н А

Sep 26th, 2012 | От | Category: обяви

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 27.09.2012 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Информация за отчета на бюджета на община Балчик за второто тримесечие на 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

2. Предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение 4 по Протокол № 3 от 08.12.2011 г. на заседание на ОбС – Балчик

Вносител: Христо Н. Христов – общински съветник

3. Разглеждане на заявление от Кольо Иванов Донев за прекратяване на съ-собственост по отношение на ПИ № 77390.501.213 по кадастралната карта на с. Храброво.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

4. Разглеждане на заявление от Икмет Осман Бекир за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.84.14 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

5. Разглеждане на заявление от ЕТ “Сиси – Радостина Стойчева” за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 67951.501.391 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

6. Разглеждане на заявление от Румен Москов Новаков за прекратяване на съсоб-ственост по отношение на ПИ № 62788.501.84 по кадастралната карта на с. Рогачево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

7. Разглеждане предложение за одобряване пазарна оценка за продажба на общински имот на собствениците на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 53120.504.411 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

8. Предложение за одобряване на изменение на чл. 3, т. 10 от Споразумение за партньорство между общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево и СНЦ “Управление на отпадъците – Регион Добрич”, сключен на 15.09.2011 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

9. Предложение за отпускане на финансова помощ на МБАЛ Балчик ЕООД.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

10. Предложение за промени в общинската транспортна схема.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

11. Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и слети паралелки в общинските училища на община Балчик за учебната 2012/2013 година

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

12. Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

13. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 02508.90.757 по кадастралната карта на град Балчик, м. “с. Момчил”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

14. Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ земеделска земя, поземлен имот с идентификатор № 02508.90.750 по кадастралната карта на град Балчик, м. “с. Момчил”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

15. Предложение за избиране управител на “Медицински център І” ЕООД град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

16. Предложение за продажба чрез публичен търг на акции на община Балчик в Албена АД.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

17. Предложение за продажба чрез конкурс на имот – частна общинска собственост, с идентификатор № 02508.87.108 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

18. Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

19. Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Невена Галинова Димитрова от Балчик.

Вносител: Красимир Кунев – председател на ПКОКМД

20. Предложение за субсидиране НЧ “Стефан Караджа-1941” с. Стражица.

Вносител: Красимир Кунев – председател на ПКОКМД

21. Предложение за дарение на Гвардейски духов оркестър град София.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

22. Предложение за даване съгласие град Балчик да кандидатства за домакин на Балканиадата “Спортно ходене” – 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

Присъствието Ви, като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран /а/, като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

Виктор Лучиянов, Председател на ОбС-Балчик

 

Коментарите са затворени.