11 кражби от имоти в 6 села

Sep 26th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 19.09.2012 г. Ра­йо­нен съд – Бал­чик, щe раз­г­ле­да на­ка­за­тел­но де­ло за 11 кра­ж­би, из­вър­ше­ни в раз­ли­ч­но съ­у­ча­с­тие от 6 ли­ца от с. Се­но­кос. За пет от тях де­я­ни­я­та са сто­ре­ни при ус­ло­ви­я­та на про­дъл­жа­ва­но пре­с­тъ­п­ле­ние. Вси­ч­ки кра­ж­би са на­п­ра­ве­ни след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор ме­ж­ду по­д­съ­ди­ми­те, чрез раз­ру­ша­ва­не на здра­во на­п­ра­ве­ни пре­г­ра­ди за за­щи­та на имо­ти­те и чрез из­по­л­з­ва­не на спе­ци­ал­ни сре­д­с­т­ва.

Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, е по­в­ди­г­на­ла сре­щу 46-го­ди­ш­ния Ас. Хр. В. об­ви­не­ние за кра­ж­би на ве­щи на об­ща стой­ност 1316,26 лв., из­вър­ше­ни от ча­с­т­ни имо­ти на те­ри­то­ри­я­та на с. Хра­б­ро­во, с. Се­но­кос, с. Дъ­б­ра­ва, с. Без­во­ди­ца в об­щи­на Бал­чик и с. Полк. Све­ща­ро­во в об­щи­на До­б­ри­ч­ка. Той е без об­ра­зо­ва­ние, без­ра­бо­тен е, се­ме­ен. Ас. В. е сто­рил де­я­ни­я­та след 14 осъ­ж­да­ния и в ус­ло­ви­я­та на опа­сен ре­ци­див.

21-го­ди­ш­ния Н. Ас. М. ще от­го­ва­ря за от­не­то иму­ще­с­т­во от ча­с­т­ни имо­ти в съ­щи­те се­ла на об­ща стой­ност 1538,26 лв. Той има на­чал­но об­ра­зо­ва­ние, не ра­бо­ти, не е се­ме­ен. Осъ­ж­дан е за кра­ж­ба и пре­с­тъ­п­ле­ни­я­та, за ко­и­то от­го­ва­ря се­га, се явя­ват сто­ре­ни при опа­сен ре­ци­див.

20-го­ди­ш­ния Р. М. Н. е по­д­съ­дим за из­вър­ше­ни кра­ж­би на те­ри­то­ри­я­та на с. Хра­б­ро­во, с. Дъ­б­ра­ва, с. Без­во­ди­ца и с. Полк. Све­ща­ро­во с от­не­то иму­ще­с­т­во на стой­ност 1114,66 лв. Той е с на­чал­но об­ра­зо­ва­ние, без­ра­бо­тен, не е осъ­ж­дан.

38-го­ди­ш­ния Енч. С. Анг. е об­ви­ня­ем за кра­ж­ба на стой­ност 56,80 лв. от имот в с. Се­но­кос. Той има на­чал­но об­ра­зо­ва­ние, без­ра­бо­тен, се­ме­ен е, осъ­ж­дан.

На 18-го­ди­ш­ния Дж. Н. Ас. е по­в­ди­г­на­то об­ви­не­ние за то­ва, че ка­то не­пъл­но­ле­тен, но след ка­то е раз­би­рал свой­с­т­во­то и зна­че­ни­е­то на де­я­ни­е­то и е мо­гъл да ръ­ко­во­ди по­с­тъ­п­ки­те си, в с. Се­но­кос е из­вър­шил кра­ж­би, при ко­и­то е от­не­то иму­ще­с­т­во на об­ща стой­ност 323,80 лв. Той има ос­но­в­но об­ра­зо­ва­ние, без­ра­бо­тен е, не е се­ме­ен, не е осъ­ж­дан.

26-го­ди­ш­ния Р. Ас. Б. е по­д­съ­дим за от­не­то иму­ще­с­т­во от имо­ти в с. Се­но­кос на стой­ност 267 лв. Той има на­чал­но об­ра­зо­ва­ние, ра­бо­ти, не е се­ме­ен, не е осъ­ж­дан.

Ас. В., Дж. Ас. и Р. Б. са многократно осъждани.

В об­ви­ни­тел­ния акт е по­со­че­но, че през м. ап­рил 2011 г. Н. М., Р. Б. и не­пъл­но­ле­т­ни­ят Дж. Ас. се уго­во­ри­ли да из­вър­шат кра­ж­ба от на­с­ле­д­с­т­ве­на­та къ­ща на до­б­ри­ч­лий­ка в с. Се­но­кос. С ме­та­лен лост те от­кър­ти­ли ре­ше­т­ки­те, по­с­та­ве­ни на  про­зо­рец, и из­вър­ши­ли кра­ж­ба на ве­ло­си­пед, ра­ди­о­ка­се­то­фон, за­ря­д­но ус­т­рой­с­т­во за мо­би­лен те­ле­фон и 3-ме­т­ров удъл­жи­тел на об­ща стой­ност 151,40 лв. След раз­к­ри­ва­не на де­я­ни­е­то ве­ло­си­пе­дът и за­ря­д­но­то ус­т­рой­с­т­во са би­ли вър­на­ти на по­с­т­ра­да­ла­та.

Съ­щия ме­сец три­ма­та след пре­д­ва­ри­те­лен сго­вор вле­з­ли в на­с­ле­д­с­т­ве­на къ­ща на вар­не­нец в с. Се­но­кос. Те про­ни­к­на­ли в имо­та ка­то счу­пи­ли стъ­к­ло на про­зо­рец. Из­вър­ши­ли кра­ж­ба на ки­та­ра, те­ле­ви­зор и дру­ги ве­щи на стой­ност 115,60 лв. След раз­к­ри­ва­не на де­я­ни­е­то по­с­т­ра­да­ли­ят по­лу­чил об­ра­т­но ки­та­ра­та, те­ле­ви­зо­ра и раз­к­ло­ни­тел.

През ап­рил 2011 г. Н. М., Р. Н. и Ас. В. се уго­во­ри­ли да из­вър­шат кра­ж­ба от имо­та на до­б­ри­ч­лий­ка в с. Без­во­ди­ца. Те от­ря­за­ли с кле­щи ог­ра­д­на­та мре­жа и от­не­ли два ме­тал­ни ко­ла за ас­ма, 200 кг вин­кел и ар­ма­ту­ра, и при­с­по­со­б­ле­ние за бар­бе­кю на об­ща стой­ност 84 лв.

През про­лет­та на 2011 г. Н. М. и Ас. В. се уго­во­ри­ли да из­вър­шат кра­ж­ба от имо­та на бал­чи­к­лий­ка в с. Хра­б­ро­во. Вле­з­ли въ­т­ре и из­не­с­ли две 20-го­ди­ш­ни ма­си.

През май 2011 г. Н. М., Р. Н. и Ас В. оти­ш­ли в с. Полк. Све­ща­ро­во, пре­ря­за­ли ог­ра­д­на­та мре­жа на имо­та на до­б­ри­ч­лий­ка и от­не­ли 17 броя ме­тал­ни ма­си­в­ни ко­ло­ве за ло­зе.

На 25.05.2011 г. Н. М., Р. Н. и Ас. В. раз­ря­за­ли с кле­щи ог­ра­д­на­та мре­жа на имот в с. Дъ­б­ра­ва, со­б­с­т­ве­ност на жи­тел на Вар­на, и из­вър­ши­ли кра­ж­ба на 6 броя по­цин­ко­ва­на ла­ма­ри­на, 25 броя тръ­би по 70 кг, 40-го­ди­ш­на бо­ру­на за ра­ле­не, 150 кг от­па­д­ни же­ле­за и 10 броя ко­ло­ве, вси­ч­ко на стой­ност 130,20 лв.

През юни 2011 г. Н. М., Р. Н. и Ас. В. раз­би­ли вхо­д­на­та вра­та на до­ма на до­б­ри­ч­лия в с. Полк. Све­ща­ро­во. От­к­ра­д­на­ли от­там 3 броя ме­тал­ни пло­то­ве за ма­са, сва­лен от от­чет мо­то­ци­к­лет „ИЖ” и 70 броя вин­ке­ли, вси­ч­ко на стой­ност 258,48 лв.

На 29.06.2011 г. съ­щи­те по­д­съ­ди­ми за вто­ри път раз­ря­за­ли с кле­щи ог­ра­д­на­та мре­жа на имо­та на вар­не­нец в с. Дъ­б­ра­ва и из­вър­ши­ли кра­ж­ба на ел. мо­тор за шмир­гел, дви­га­тел за мо­то­ф­ре­за, 10-ки­ли­г­ра­мов ка­ме­нар­с­ки чук, 2 броя чу­гу­не­ни бар­бе­кю­та, 30 бур­ка­на с ком­пот, 30-го­ди­шен 200-ли­т­ров ме­та­лен ка­зан и дру­ги ве­щи на об­ща стой­ност 588,98 лв. След раз­к­ри­ва­не на пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то на по­с­т­ра­да­лия би­ли вър­на­ти ве­щи на стой­ност 553,90 лв.

На 30.06.2011 г. три­ма­та из­вър­ши­ли кра­ж­ба на ве­щи на стой­ност 53 лв. от имот в с. Хра­б­ро­во, со­б­с­т­ве­ност на бал­чи­к­лия.

През м. юли 2011 г. Н. М. и Ас. В. с цел да из­вър­шат кра­ж­ба вле­з­ли в имо­та на до­б­ри­ч­лий­ка в с. Дъ­б­ра­ва и из­не­с­ли П-об­раз­ни про­фи­ли, 300 кг от­па­дъ­ч­но же­ля­зо и ко­ле­ло от тра­к­тор на об­ща стой­ност 201,60 лв.

През м. се­пе­тм­в­ри 2011 г. Енч. Анг. и Дж. Ас. вле­з­ли в до­ма на по­с­т­ра­да­лия ве­че гра­ж­да­нин от Вар­на в с. Се­но­кос. Те раз­би­ли пър­во вхо­д­на­та вра­та на къ­ща­та, а след то­ва ка­ти­на­ра на скла­до­во по­ме­ще­ние. От­не­ти­те ве­щи са на стой­ност 56,80 лв.

Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, уто­ч­ня­ва, че по-го­ля­ма част от кра­ж­би­те са из­вър­ше­ни с ма­га­ре­ш­ка­та ка­ру­ч­ка на по­д­съ­ди­мия Ас. В. От­не­ти­те ме­тал­ни ве­щи би­ли пре­да­ва­ни в пун­к­то­ве за из­ку­пу­ва­не на чер­ни и цве­т­ни ме­та­ли.

Ше­с­ти­ма­та са се при­з­на­ли за ви­но­в­ни и на­п­ра­ви­ли пъл­ни са­мо­п­ри­з­на­ния.

 

Коментарите са затворени.