2 Кражби и опит за трета

Sep 26th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 13.09.2012 г. Районен съд – Балчик, насрочи за разглеждане наказателно дело срещу 21-годиш-ния Из. Г. Ис. от гр. Балчик. Районна прокуратура – Балчик, е повдигнала сре-щу него обвинителен акт за три деяния, извършени в гр. Балчик при условия-та на продължавано пре-стъпление и на повторност в немаловажен случай. На 19.02.2012 г. от имот в гр. Балчик той е отнел 2 броя медни лозарски пръскачки на стойност 90 лв., собстве-ност на балчиклия. На 27. 02.2012 г. е отнел телеви-зор, оценен на 90 лв., соб-ственост на гражданка на Балчик. На 15.04.2012 г. от трети имот, чрез разруша-ване и повреждане на пре-гради, здраво направени за защита на имот – счупване на прозорци, е направил опит да отнеме чужди движими вещи, собственост на друг бал-чиклия. Деянието е остана-ло недовършено по незави-сещи от дееца причини.

В обвинителния акт е посочено, че на 19.02.2012 г. след обяд Из. Ис. влязъл в дома на балчиклия и от стопанска постройка, чия-то врата била отворена взел две медни лозарски пом-пи. Изкарал маркучите им и ги оставил в стопанската постройка. Помпите поста-вил в чували и ги отнесъл в пункт за изкупуване на вторични суровини. Там пре-дал медните помпи срещу 40  лв., които изхарчил за храна.

На 27.02.2012 г. Из. Ис. се качил на тераса на пър-вия етаж на жилищен блок в гр. Балчик. Той избутал балконската врата, влязъл в апартамента и взел теле-визор „Волтел” заедно с дистанционното  и го занесъл в дома си. Опитал да продаде телевизора за 30 лв., но никой не го ку-пил. След разобличаване-то му телевизорът е върнат на собственичката.

Вечерта на 14.04.2012 г. Из. Ис. посетил свой поз-нат в квартирата му и се почерпили. Когато си тръг-нал бил пиян и не помни как се озовал в дома на хазаи-на. Прокуратурата уточня-ва, че той е счупил стъкло-то на прозорец на втория етаж на къщата. Започнал да рови, за да открадне нещо. Бръкнал в един кашон и се порязал на е-лектрическа скара. Забър-сал кръвта си на бял пар-цал, който бил в близост до кашона. После слязъл на първия етаж, но се объркал, и за да излезе навън, счупил друг прозорец. Така не взел нищо. Има начално об-разование, осъждан е.

 

Коментарите са затворени.