Услуга за хора с увреждания

Sep 26th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Районен съд – Балчик, за-позна кметове на населени места в Община Балчик и представители на местната дирекция „Социално под-помагане” с новата си услу-га – прослушване на съде-бен документ. Тя бе въве-дена през месец май, благодарение на предоста-вения от Сдружение „Про-грама за развитие на съдеб-ната система” софтуер  за синтез на реч „Speechlab 2.0”.

Председателят на Райо-нен съд – Балчик Ивелина Велчева и системният ад-министратор Юлиян Коста-динов представиха възмож-ностите, които програмни-ят продукт дава за подоб-ряване на работата на съда с незрящи, хора със зри-телни увреждания, негра-мотни и възрастни хора с увредено зрение и слух. Ползването на услугата бе презентирано през кмето-вете на 19 села, които поеха ангажимент да я популяри-зират по места.

Срещата даде възмож-ност на Районен съд – Бал-чик, да представи пред гос-тите стартиралата в нача-лото на 2012 г. програма „Спогодби” в Районен съд – Балчик. По нея съдебен служител – лицензиран ме-диатор, предоставя без-възмедно медиационни ме-диаторски услуги на же-лаещите граждани. За нала-гането им, съдът търси под-крепата в установяването на контакт между него и лицата, които желаят да се възползват от програмата и от възможностите на ме-диацията. Затова медиа-торът Миглена Йорданова разясни при какви спорове е приложима медиацията. Интерес у представители-те на местната власт пре-дизвика опцията за сключ-ване на извънсъдебно спо-разумение между длъж-ници и кредитори в Общи-на Балчик.

 

Коментарите са затворени.