Кражба от чуждестранен турист

Sep 26th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Наказание 1 година ус-ловно лишаване от свобода при 3 години изпитателен срок, наложи днес Районен съд – Балчик, на 27-годиш-ния Асп. В. Анг. от гр. Бал-чик. Той бе признат за ви-новен по повдигнатото му от Районна прокуратура – Балчик, обвинение за това, че на 07.08.2011 г . на ули-ца в  гр. Балчик е отнел чуж-ди движими вещи на обща стойност 816,73 лв. от вла-дението на 66-годишен гражданин на гр. Буку-рещ, Република Румъния.

По делото е установено, че в началото на месец ав-густ 2011 г. румънският граж-данин бил на почивка в гр. Балчик. На 06.08.2011 г. ве-черта семейството му по-сетило заведение и след по-лунощ на другия ден тръг-нали да се прибират към хотела. Докато вървели по улица, пострадалият е но-сел в ръцете си черна ко-жена чантичка. До него се приближил подсъдимият и умело му отнел чантичка-та, без да употреби сила. 27-годишният побягнал, а румънският турист го по-следвал, но го изгубил в тъмните улички.

Пострадалият имал в чан-тичката портфейл със су-мата от 325 EUR, лични документи, кредитна кар-та, ключове, карта за без-платно пътуване по железо-пътния транспорт, винетен стикер за автомобил и мо-билен телефон.

Подсъдимият скрил лич-ните документи във външ-ната тоалетна на дома си, взел валутата и мобилния теле-фон, а ключовете изхвър-лил. Същата вечер той изиг-рал на игрални автомати сумата от 125 EUR, а оста-налите пари изхарчил за ня-колко дни за храна, цигари и лекарства. Мобилния те-лефон продал.

След разобличаването му той е предал на органи-те на реда документите, чер-ната кожена чантичка и ка-фявия портфейл, а мобил-ния телефон бил върнат от купувача.

Асп. Анг. няма образо-вание, не е семеен, не рабо-ти, не е осъждан.

Присъдата на Районен съд – Балчик, подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Добрич.

 

Коментарите са затворени.