Присвояване на хранителни продукти

Sep 26th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд  Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 20.09. 2012 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 46-го­ди­и­ш­ни­те съ­п­ру­зи Р. М. Р. и Р. Ил. Р. от гр. До­б­рич. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра  Бал­чик, е по­в­ди­г­на­ла сре­щу тях об­ви­не­ние за то­ва, че на 03.06.2008 г. в ку­рор­тен ком­п­лекс, Р. М. Р. в ка­че­с­т­во­то си на длъ­ж­но­с­т­но ли­це  уп­ра­ви­тел на ре­с­то­рант, и в съ­у­ча­с­тие с дру­го длъ­ж­но­с­т­но ли­це  гла­вен го­т­вач в съ­щия ре­с­то­рант, ка­то съ­и­з­вър­ши­тел и съ­п­ру­гът й Р. Ил. Р., в ка­че­с­т­во­то на по­ма­гач, при­с­во­и­ли хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти на стой­ност 631,78 лв., со­б­с­т­ве­ност на ту­ри­с­ти­че­с­ка фир­ма и по­ве­ре­ни на Р. М. Р. в ка­че­с­т­во­то на уп­ра­ви­тел на ре­с­то­ран­та да ги уп­ра­в­ля­ва.

В об­ви­ни­тел­ния акт е по­со­че­но, Р. М. Р. е ра­бо­те­ла ка­то уп­ра­ви­тел на ре­с­то­рант в ку­рор­тен ком­п­лекс, а съ­п­ру­гът й ка­то сто­ко­вед в съ­щия ком­п­лекс. По съ­що­то вре­ме ка­то гла­вен го­т­вач във въ­п­ро­с­ния ре­с­то­рант ра­бо­те­ла Ст. В. Ст. от До­б­рич, ко­я­то ве­че е осъ­де­на ка­то съ­и­з­вър­ши­тел и по­ма­гач в де­я­ни­е­то.

На 02.06.2008 г. по раз­по­ре­ж­да­не на уп­ра­ви­те­ля на ре­с­то­ран­та, гла­в­на­та го­т­ва­ч­ка из­ва­ди­ла един ка­шон с око­ло 30 кг свин­с­ки ко­т­ле­ти, ка­шон око­ло 20 кг свин­с­ки врат и 4 па­ке­та пи­ле­ш­ко бон фи­ле. Тя ги за­я­ви­ла да бъ­дат из­пи­са­ни за го­т­ве­не. По раз­по­ре­ж­да­не на уп­ра­ви­те­ля на ре­с­то­ран­та гла­в­на­та го­т­ва­ч­ка из­ва­ди­ла и ка­шон с пи­ле­ш­ко бон-фи­ле със су­сам, кой­то бил пре­да­ден на гла­в­ния го­т­вач на друг хо­тел.

На 03.06.2008 г. су­т­рин­та би­ло раз­по­ре­де­но на тран­жо­ра да обе­з­ко­с­ти ко­т­ле­та. В на­ча­ло­то на ве­че­ря­та уп­ра­ви­тел­ка­та на ре­с­то­ран­та из­ви­ка­ла гла­в­на­та го­т­ва­ч­ка, сле­з­ли до скла­до­ве­те и Р. М. Р. взе­ла 2 па­ке­та ле­ща и 2 па­ке­та би­се­рен ориз. По­с­та­ви­ла ги в ка­шон. След то­ва от­к­лю­чи­ла ка­ме­ра­та за кол­ба­си и взе­ла от­там 2 па­ке­та пу­шен ка­ш­ка­вал, го­ля­ма пи­та ка­ш­ка­вал и 6 опа­ко­в­ки от по 3 кон­сер­ви с ри­ба скум­рия в до­ма­тен сос. Р. М. Р. ос­та­ви­ла про­ду­к­ти­те в ста­я­та на гла­в­ния го­т­вач и я по­мо­ли­ла, си­нът й да ги от­ка­ра до до­ма им в гр. До­б­рич.

Око­ло 22,30 ч. Р. М. Р. раз­по­ре­ди­ла на гла­в­на­та го­т­ва­ч­ка да оти­де в тран­жор­на­та и да уга­си лам­па­та. Тя са­ма­та сля­з­ла след нея и за­по­ч­на­ла да опа­ко­ва тран­жи­ра­но­то ме­со. По­д­съ­ди­ма­та при­б­ра­ла ме­со­то в чан­ти и го ос­та­ви­ла в ста­я­та на гла­в­ния го­т­вач. Съ­п­ру­гът й до­шъл, опи­тал за за­т­во­ри ед­на­та чан­та­та, но не ус­пял, и по­пи­тал как ще я из­не­се, ко­га­то в ре­с­то­ран­та има сви­де­те­ли.

Око­ло 22,45 ч. гла­в­на­та го­т­ва­ч­ка из­не­с­ла ед­на­та чан­та с при­го­т­ве­ни­те про­ду­к­ти до пар­ки­ра­на­та на пар­кин­га до хо­те­ла ко­ла на си­на й. Тя му обя­с­ни­ла, че уп­ра­ви­тел­ка­та на ре­с­то­ран­та ис­ка да бъ­дат за­не­се­ни до до­ма й в гр. До­б­рич. Сто­ко­ве­дът из­не­съл дру­га чан­та с хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти и ги пре­дал на во­да­ча.

Ав­то­мо­би­лът бил спрян за по­ли­цей­с­ка про­вер­ка, при ко­я­то би­ли от­к­ри­ти тор­би­те с хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти. Си­нът на гла­в­на­та го­т­ва­ч­ка не мо­гъл да обя­с­ни от­къ­де са те и се на­ло­жи­ло май­ка му да да­де обя­с­не­ния, че те са на уп­ра­ви­тел­ка­та на ре­с­то­ран­та.

Р. М. Р. има по­лу­ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние, ра­бо­ти, не е осъ­ж­да­на.

Р. Ил. Р. е с ви­с­ше об­ра­зо­ва­ние, не е осъ­ж­дан.

 

Коментарите са затворени.