36-годишен тервелчанин, издирван от белгийските власти

Sep 26th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, взе вре­мен­на мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние за­дър­жа­не под стра­жа на 36-го­ди­ш­ния Ре­шат Иб. Ф. от гр. Тер­вел. Тя е в си­ла до при­к­лю­ч­ва­не про­из­во­д­с­т­во­то по ек­с­т­ра­ди­ци­я­та му. За­дър­жа­не­то му е на­ло­же­но въз ос­но­ва на Ев­ро­пей­с­ка за­по­вед за арест, из­да­де­на на 06.09.2012 г. по ис­ка­не на съ­да в гр. Брю­к­сел, Крал­с­т­во Бел­гия.

Ре­шат Ф. е из­дир­ван ка­то об­ви­ня­ем за тра­фик на хо­ра. Бел­гий­с­ки­те съ­де­б­ни вла­с­ти уто­ч­ня­ват, че пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то е из­вър­ше­но през 2007 г. в ра­йо­на на гр. Брю­к­сел, къ­де­то тер­вел­ча­ни­нът е по­д­ти­к­вал и скло­ня­вал към про­с­ти­ту­ция и се­к­су­ал­на ек­с­п­ло­а­та­ция же­ни ка­то част от мре­жа за тра­фик на хо­ра.

Бел­гий­с­ки­ят на­ка­за­те­лен ко­декс пре­д­ви­ж­да ма­к­си­мал­но на­ка­за­ние ли­ша­ва­не от сво­бо­да за срок 15 го­ди­ни.

В съдебната зала Решат Ф. даде съгласие да бъде предаден на белгийските съдебни власти. Той заяви, че не е участвал в подобно деяние и иска да бъде изяснен случая. Решат Ф. посочи, че бил върнат със самолет в България, от две години е тук и през този период не бил търсен от никого.

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, ус­та­но­ви, че бъл­гар­с­ки­ят гра­ж­да­нин се из­дир­ва за те­ж­ко уми­ш­ле­но пре­с­тъ­п­ле­ние – тра­фик на хо­ра. То се явя­ва съ­що та­ко­ва те­ж­ко уми­ш­ле­но пре­с­тъ­п­ле­ние и по НК на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия. На­ци­о­нал­но­то ни за­ко­но­да­тел­с­т­во пре­д­ви­ж­да за не­го сан­к­ции ли­ша­ва­не от сво­бо­да  от 5 до 12 го­ди­ни и гло­ба от 20 000 лв. до 50 000 лв. Спра­в­ки­те за съ­ди­мост на Ре­шат Ф. по­ка­з­ват, че той е из­вър­шил де­я­ни­е­то в из­пи­та­тел­ния срок по ус­ло­в­но­то пре­д­с­ро­ч­но ос­во­бо­ж­да­ва­не от из­тър­пя­ва­не на на­ка­за­ние ли­ша­ва­не от сво­бо­да, по­с­та­но­ве­но му от Вар­нен­с­кия ок­ръ­жен съд. Той  ве­че мно­го­к­ра­т­но е осъ­ж­да­но за та­ки­ва те­ж­ки уми­ш­ле­ни пре­с­тъ­п­ле­ния и е ле­жал в за­т­во­ра по­ве­че от 1 го­ди­на. С те­зи ар­гу­мен­ти Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, при­е, че опа­с­но­ст­та  Ре­шат Ф. да се ук­рие и да из­вър­ши пре­с­тъ­п­ле­ние е пре­д­ви­де­на от за­ко­на и не се оп­ро­вер­га­ва от съ­б­ра­ни­те до мо­мен­та до­ка­за­тел­с­т­ва.

Оп­ре­де­ле­ни­е­то на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, за на­ла­га­не на вре­мен­на мяр­ка за за­дър­жа­не на Ре­шат Ф. по­д­ле­жи на об­жал­ва­не и про­тест.

 

Коментарите са затворени.