Награди за село Дропла

Sep 26th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Са­мо­дей­ни­те ко­ле­к­ти­ви за на­ро­д­ни пе­с­ни и СГП и шла­ге­ри при НЧ „В.Ан­ге­лов 1940” с.Дро­п­ла, об­щи­на Бал­чик, взе­ха уча­с­тие във Вто­рия све­то­вен шам­пи­о­нат по фол­к­лор в град Бур­гас на 26 и 27 ав­густ 2012 г. Те за­с­лу­же­но бя­ха на­г­ра­де­ни: Гру­па­та за на­ро­д­ни пе­с­ни „Ален бо­жур” бе удо­с­то­е­на със зва­ни­е­то „ла­у­ре­ат” на фе­с­ти­ва­ла, ди­п­ло­ма и сре­бъ­рен ме­дал; Гру­па­та за ста­ри гра­д­с­ки пе­с­ни и шла­ге­ри „Есен­на въз­ди­ш­ка” съ­що бе удо­с­то­е­на със зва­ни­е­то „ла­у­ре­ат” и брон­зов ме­дал. Съ­п­ро­вод на Гру­па­та за на­ро­д­ни пе­с­ни бя­ха акор­де­о­ни­с­тът Га­лин Ган­чев, гай­да­рят Ма­ри­ян Ми­тев и на тъ­па­на бе мла­да­та де­вой­ка Не­ве­на Ди­ми­т­ро­ва. Съ­п­ро­вод на ГСГП бе от­но­во Га­лин Ган­чев.

Уча­с­ти­е­то ни в Све­то­в­ния шам­пи­о­нат бе спон­со­ри­ра­но от ПК „Ус­т­рем” с.Дро­п­ла с пре­д­се­да­тел Ди­ми­тър Га­в­ри­лов.

На­с­то­я­тел­с­т­во­то са­мо­дей­ни­те ко­ле­к­ти­ви сър­де­ч­но бла­го­да­рят на ПК „Ус­т­рем” за по­с­то­ян­на­та по­д­к­ре­па.

За до­б­ро­то пре­д­с­та­вя­не на гру­пи­те за­с­лу­га има и ръ­ко­во­ди­те­лят Йор­дан Бер­бен­ков.

На 1 се­п­тем­в­ри 2012 г. Гру­па­та за ста­ри гра­д­с­ки пе­с­ни и шла­ге­ри „Есен­на въз­ди­ш­ка” взе уча­с­тие в Ше­с­тия му­зи­ка­лен фе­с­ти­вал на гра­д­с­ка­та шла­гер­на пе­сен „Ех, лю­бов, лю­бов” в град Об­зор. Там бе удо­с­то­е­на с гра­мо­та за май­с­тор­с­ко и ар­ти­с­ти­ч­но из­пъл­не­ние. За спо­мен от фе­с­ти­ва­ла по­лу­чи ста­ту­е­т­ка на ру­сал­ка и диск с пе­с­ни. Пла­кет с гер­ба на град Об­зор по­лу­чи ду­е­тът Ве­ли­ч­ка Ми­ле­ва и Бал­чо Бал­чев за ар­ти­с­ти­ч­но и май­с­тор­с­ко ин­ди­ви­ду­ал­но из­пъл­не­ние.

Гру­па­та е по­ка­не­на за за­пис на ви­де­о­к­лип.

Йор­дан­ка

СИ­МЕ­О­НО­ВА

Читалищен секретар

Коментарите са затворени.