Балчик – достоен за приза “Фестивален град на Балканите”

Sep 19th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

Съ­в­зе­х­ме се от го­ре­що­то ля­то. Про­х­ла­д­ни­ят се­п­тем­в­рий­с­ки ден ни раз­бу­ди с ус­ми­в­ка­та на хи­ля­ди­те уче­ни­ци. Бе­ше 17, по­не­дел­ник, пър­ви­ят уче­бен ден. От­ра­но ра­ди­о­то и те­ле­ви­зи­я­та пре­да­ва­ха ре­пор­та­жи от учи­ли­ща­та в стра­на­та. Кол­ко сме­се­ни чу­в­с­т­ва у де­ца­та! Ня­кои ис­ка­ха по-ско­ро да оти­дат в кла­с­на­та стая, за да се ви­дят с при­я­те­ли­те си, с учи­те­ли­те, с ця­ла­та учи­ли­щ­на об­с­та­но­в­ка. На­ли там е те­х­ни­ят вто­ри дом. Дру­ги не­до­там го до­лю­б­ва­ха. А мал­ки­те пър­во­ла­ци пла­хо по­г­ле­ж­да­ха към но­ви­те чан­ти, пъл­ни с джун­джу­рии, с ко­и­то иг­ра­ей­ки ще се на­у­чат да че­тат, пи­шат и смя­тат. Ос­вен ако ня­кои ам­би­ци­о­з­ни май­ки ве­че не са сто­ри­ли то­ва.

В на­шия град не бе­ше по-раз­ли­ч­но. Ко­ли­те се плъ­з­на­ха по но­ви­те ас­фал­ти­ра­ни ули­ци. От тях се по­да­ва­ха гла­ви­ч­ки­те на кра­си­ви­те ни де­ца. Сли­за­ха с го­ле­ми бу­ке­ти цве­тя. Та­ка е от пам­ти ве­ка, в знак на ува­же­ние и при­з­на­тел­ност към учи­те­ля – въз­ро­ж­де­не­ца, стро­и­те­ля на мла­ди­те ли­ч­но­с­ти.

Ка­к­ва из­не­на­да за вси­ч­ки. Са­мо за два ме­се­ца учи­ли­ща­та и де­т­с­ки­те гра­ди­ни в на­шия град се про­ме­ни­ха. Об­ля­ко­ха но­ви­те си дре­хи. Г-н Пла­мен Си­де­ров, ин­ве­с­ти­тор­с­ки кон­т­ро­льор на про­е­к­та за об­но­вя­ва­не на учи­ли­ща­та и де­т­с­ки­те гра­ди­ни в Об­щи­на Бал­чик по­д­чер­та, че про­е­к­тът е за 1 600 000 лв., че е по­с­та­ве­на 4 000 кв.м. пвц до­г­ра­ма и 16 000 кв.м. изо­ла­ции. Са­ни­ра­ни, с по­д­ме­не­на до­г­ра­ма, из­ма­за­ни в при­я­т­ни за око­то цве­то­ве, бал­чи­ш­ки­те учи­ли­ща и де­т­с­ки гра­ди­ни по­ка­з­ват, че в то­зи град жи­ве­ят за­г­ри­же­ни хо­ра. Ка­то се по­ч­не от кме­та, г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кой­то по­ка­за за­ви­д­на ам­би­ция и ра­бо­то­с­по­со­б­ност, не без по­мо­щ­та на ев­ро­пей­с­ки­те про­е­к­ти и на гра­ж­дан­с­т­во­то, раз­би­ра се. За це­лия кме­т­с­ки екип мо­гат да се ка­жат до­б­ри ду­ми. За Ви­к­тор Лу­чи­я­нов, пре­д­се­да­тел на ОбС, за не­го­ва­та от­го­вор­на ра­бо­та да обе­ди­ня­ва мне­ни­е­то на тол­ко­ва раз­но­ли­ки съ­ве­т­ни­ци и по­с­ти­гай­ки цел­та – вси­ч­ки дей­но­с­ти в об­щи­на­та да се из­вър­ш­ват на­в­ре­ме. Не би­ва да из­пу­с­ка­ме от по­г­лед и жен­с­ко­то при­съ­с­т­вие – Ма­ри­а­на Ан­ге­ло­ва, се­к­ре­тар на Об­щи­на­та, за не­й­но­то усър­дие и при­нос, за до­б­ри­те ре­зул­та­ти. Бла­го­да­рим на вла­с­ти­ма­щи­те го­с­по­да за ху­ба­ви­те и при­я­т­ни не­ща в на­шия град.

Един пре­к­ра­сен ден ще за­по­м­нят бал­чи­к­лии – 17 се­п­тем­в­ри. След го­ле­ми­те емо­ции в учи­ли­ща­та, ве­чер­та бе­ше още по-на­си­те­на с при­я­т­на­та из­не­на­да – це­ре­мо­ния – кон­церт за връ­ч­ва­не на при­за – „Бал­чик – фе­с­ти­ва­лен град на Бал­ка­ни­те”. Ка­к­во по-ху­ба­во от то­ва ! И на­и­с­ти­на ка­за­но­то до тук по от­но­ше­ние на кул­ту­ра­та в гра­да и об­щи­на­та го по­т­вър­ж­да­ват. Ра­до­с­тен е фа­к­тът, че и дру­ги­те го ви­ж­дат и от­чи­тат.

В при­съ­с­т­ви­е­то на го­с­ти от бал­кан­с­ки­те стра­ни бе връ­чен скъ­пи­ят приз за при­з­на­ние на Бал­чик и не­го­ви­те гра­ж­да­ни ка­то до­б­ри до­ма­ки­ни на го­с­ти­те и ту­ри­с­ти­те през ця­ла­та го­ди­на. Съ­с­те­за­ни­е­то се е во­ди­ло ме­ж­ду 3 гра­да: Щип, Ти­ра­на и Бал­чик. И вси­ч­ки бал­кан­с­ки стра­ни са гла­су­ва­ли за нас ! Хва­ла, Бал­чик !

Ин­те­ре­с­на бе це­ре­мо­ни­я­та по на­г­ра­ж­да­ва­не­то. Вси­ч­ки чле­но­ве от Бал­кан­с­ка­та асо­ци­а­ция на хо­те­ли­е­ри­те и ре­с­то­ран­тьо­ри­те бя­ха об­ле­че­ни в ко­с­тю­ми и то­ги с бе­ли яки. Та­къв ко­с­тюм по­лу­чи и кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов, ко­га­то му връ­чи­ха спе­ци­ал­на­та гра­мо­та. Гра­мо­та по­лу­чи и В. Лу­чи­я­нов, до­при­не­съл съ­що мно­го за то­зи приз. За­ла­та кън­те­ше от не­с­ти­х­ва­щи ап­ло­ди­с­мен­ти. Хо­ра­та ис­тин­с­ки се ра­д­ват, ко­га­то в гра­да се слу­ч­ват ху­ба­ви не­ща – ка­за Н.Ан­ге­лов.

За до­б­ро­то на­с­т­ро­е­ние се по­г­ри­жи ан­сам­бъл „Тра­кия” от Пло­в­див. Сла­ве­е­ви­те гла­со­ве пре­в­зе­ха за­ла­та, бъл­гар­с­ки­те тан­ци раз­кър­ши­ха тан­цьо­ри­те. До­с­той­ни 34 из­пъл­ни­те­ли – му­зи­кан­ти, пе­в­ци и тан­цьо­ри с ръ­ко­во­ди­тел проф. Д. Дже­не­ва. Ан­сам­бъл „Тра­кия” е съ­з­да­ден през 1974 г. от проф. Ки­рил Дже­нев. Зри­те­ли­те из­п­ра­ти­ха му­зи­кан­ти­те с не­с­ти­х­ва­щи ап­ло­ди­с­мен­ти. До­с­то­ен по­з­д­рав за до­с­то­ен град – Бал­чик, фе­с­ти­ва­лен град на Бал­ка­ни­те, дал сце­на на над 10 фе­с­ти­ва­ла !

Пенка ДИМИТРОВА

 

Коментарите са затворени.