Първи учебен ден в СОУ “Христо Ботев”

Sep 19th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Със 72 но­ви по­пъл­не­ния за­по­ч­на уче­б­на­та го­ди­на в бал­чи­ш­ка­та гим­на­зия СОУ “Хри­с­то Бо­тев. Учи­ли­щ­ни­ят двор се бе пре­пъл­нил от мно­го­б­рой­ни­те уче­ни­ци и ро­ди­те­ли­те, до­ш­ли да из­про­во­дят сво­и­те де­ца за пръв път в учи­ли­ще.

Оку­ра­жа­ващ факт е, че и та­зи го­ди­на се за­па­з­ват две­те па­ра­лел­ки – пър­ви клас, с об­що 36 уче­ни­ци. Та­зи го­ди­на, не­ле­ка­та за­да­ча да на­п­ра­вят от де­те­то уче­ник, ще имат г-жа Юлия Ми­ро­но­ва (Iа клас) и Де­ч­ка Ата­на­со­ва (Iб клас). Дру­го­то но­во по­пъл­не­ние са уче­ни­ци­те от 9 клас, на­ри­ча­ни “за­й­ци”, ко­и­то съ­що сфор­ми­рат 2 кла­са, с кла­с­ни ръ­ко­во­ди­те­ли г-жа Ма­ри­не­ла Да­не­ва и г-жа Ро­си­ца Ве­ли­ко­ва.

Ос­но­в­на ро­ля в от­к­ри­ва­не­то на уче­б­на­та го­ди­на има­ха уче­ни­ци­те, ко­и­те след ме­сец ще по­се­тят Ев­ро­пар­ла­мен­та в Стра­с­бург по про­г­ра­ма “Ев­ро­с­ко­ла”. Все­ки от 24-член­на­та гру­па ще пре­д­с­та­ви гра­да и об­щи­на­та ка­то ев­ро­де­пу­тат за 1 ден. Во­де­щи т.г. бя­ха Пе­тър Мо­ря­нов – ХII клас и Ра­ли­ца Ко­с­то­ва – ХI клас.

Це­ре­мо­ни­я­та по от­к­ри­ва­не­то за­по­ч­на с из­на­ся­не­то на учи­ли­щ­ния и на­ци­о­нал­ния флаг, по­с­ле­д­ва­но от хим­на на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия. Най-на­пред ду­ма­та по­лу­чи ди­ре­к­то­рът на учи­ли­ще­то – г-жа Стой­ка Вла­до­ва. Тя при­ве­т­с­т­ва уче­ни­ци­те и ги по­з­д­ра­ви с на­ча­ло­то на но­ва­та уче­б­на го­ди­на. Тя из­тъ­к­на фа­к­та, че бал­чи­ш­ка­та гим­на­зия ви­на­ги е да­ва­ла ну­ж­на­та по­д­го­то­в­ка и мо­ти­ва­ция на уче­ни­ци­те. 35 от абу­ту­ри­ен­ти­те от ми­на­ла­та го­ди­на (ко­е­то е по­ве­че от 2/3) са про­дъл­жи­ли обу­че­ни­е­то си във ВУЗ в стра­на­та. Та­з­го­ди­ш­ни­ят аби­ту­ри­ен­т­с­ки ви­пуск ще бъ­де юби­ле­ен 70-ти за учи­ли­ще­то.

Все­ки от кла­со­ве­те бе по­от­дел­но пре­д­с­та­вен и по­з­д­ра­вен от во­де­щи­те. Част от пър­во­к­ла­с­ни­ци­те по тра­ди­ция из­не­со­ха кра­тък ре­ци­тал по слу­чай при­с­тъ­п­ва­не­то на учи­ли­щ­ния праг. Мо­ми­че­та­та от ма­жо­ре­т­ния съ­с­тав на учи­ли­ще­то, с хо­ре­о­г­раф Пла­мен Зла­тев, съ­що по­з­д­ра­ви­ха пу­б­ли­ка­та. Съ­в­ре­мен­ни брейк уме­ния де­мон­с­т­ри­ра­ха уче­ни­ци от 7 и 9б клас. Че­ти­ри­ма уче­ни­ци от 10а клас по­з­д­ра­ви­ха при­съ­с­т­ва­щи­те с на­ро­ден танц, съ­що та­ка бе из­ре­ци­ти­ра­но и сти­хо­т­во­ре­ние. Ба­ло­ни, де­фи­ле с ро­к­ли, из­ра­бо­те­ни от от­па­дъ­ч­ни ма­те­ри­а­ли, съ­що бя­ха сред ат­ра­к­ци­и­те на све­жа­та ут­рин. По ста­ра учи­ли­щ­на тра­ди­ция “за­й­ци­те” от 9 клас по­лу­чи­ха та­б­ли със зе­ле и мор­ко­ви, ко­е­то е до­с­та ек­с­цен­т­ри­чен по­д­ход да се ка­же “до­б­ре до­ш­ли”.

Ос­вен но­ви при­я­те­ли и учи­те­ли, уче­щи­те се в СОУ “Хри­с­то Бо­тев” мо­гат да се ра­д­ват на по­до­б­ре­на­та ма­те­ри­ал­но-те­х­ни­че­с­ка ба­за, ос­но­в­но за­ра­ди про­ект на об­щи­на­та за енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност. Ос­вен но­ви до­г­ра­ми, вра­ти и ця­ло­с­т­на са­на­ция, уче­ни­ци­те най-на­к­рая по­лу­чи­ха та­ка дъл­го­о­ча­к­ва­но­то об­но­вя­ва­не на фи­з­кул­тур­ния са­лон. Дру­го по­с­ти­же­ние е от­к­ри­ва­не­то на учи­ли­щ­ния стол, то­зи път един­с­т­ве­но бла­го­да­ре­ние на бю­дже­та на учи­ли­ще­то.

В края на це­ре­мо­ни­я­та, уче­ни­ци­те се от­п­ра­ви­ха в кла­с­ни­те си стаи за пър­вия уче­бен час. Ста­ри но­ви пра­ви­ла, по­ве­че изи­с­к­ва­ния и от­го­вор­но­с­ти. А то­ва е са­мо на­ча­ло­то…

Ерсин ИСМАИЛОВ

 

Коментарите са затворени.