С ентусиазъм от началото на учебната година

Sep 19th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

17-ти се­п­тем­в­ри е пър­ви­ят уче­бен ден. То­ва е де­нят, в кой­то се пре­к­ла­ня­ме  пред ду­хо­в­но­то ог­ни­ще на бъл­га­ри­на – учи­ли­ще­то, ко­е­то ви­на­ги е би­ло и ще бъ­де един не­из­чер­па­ем из­то­ч­ник на по­з­на­ния, си­ла и ав­то­ри­тет.

По тра­ди­ция уче­б­на­та го­ди­на за­по­ч­ва на 15-ти се­п­тем­в­ри, но та­зи го­ди­на пър­ви­ят звъ­нец про­з­въ­ни два дни по-къ­с­но.

На­ча­ло­то бе да­де­но с из­пъл­не­ние на на­ци­о­нал­ния химн, а след то­ва с му­зи­кал­ни из­пъл­не­ния на во­кал­на­та гру­па с ръ­ко­во­ди­тел Све­т­ла­на Ива­но­ва. Пър­во­к­ла­с­ни­ци­те се вклю­чи­ха в про­г­ра­ма­та с пре­д­с­та­вя­не на сти­хо­т­во­ре­ния. Спе­ци­ал­ни по­з­д­ра­ви от­п­ра­ви­ха де­ца­та от ОДЗ „Зна­ме на ми­ра” с ръ­ко­во­ди­тел Мая Ди­мо­ва и тан­цов съ­с­тав към чи­та­ли­ще „В.Ле­в­с­ки” с ръ­ко­во­ди­тел Г. Га­в­ра­и­ло­ва. Го­с­ти на съ­би­ти­е­то бя­ха ро­ди­те­ли, об­ще­с­т­ве­ни­ци и би­в­ши учи­те­ли.

При­ве­т­с­т­ве­но сло­во из­не­се ди­ре­к­то­рът на учи­ли­ще­то Ру­мя­на Пе­т­ро­ва. Тя по­же­ла на сво­и­те уче­ни­ци да  мно­жат ус­пе­хи­те си, да ги ут­вър­ж­да­ват с ам­би­ция и по­с­то­ян­с­т­во, с пе­сен да по­с­ре­щ­нат но­ва­та го­ди­на, да се ра­д­ват на мла­до­ст­та, да съ­х­ра­нят бо­га­т­с­т­во­то на дне­ш­ния пра­з­ник, за да го пре­да­дат на сле­д­ва­щи­те по­ко­ле­ния, на ро­ди­те­ли­те да бъ­дат по-бли­зо до де­ца­та си, да ги по­д­к­ре­пят и по­д­го­т­вят за­е­д­но с те­х­ни­те учи­те­ли за ус­пе­ш­но­то им из­ра­с­т­ва­не и хар­мо­ни­ч­но раз­ви­тие.

На учи­те­ли­те по­же­ла мно­го здра­ве и все та­ка от­го­вор­но и все­о­т­дай­но да из­пъл­ня­ват ми­си­я­та си на про­с­ве­ти­те­ли и не­у­мор­но да съ­з­да­ват и па­зят бо­га­т­с­т­во­то на вся­ко учи­ли­ще – не­го­ви­те въз­пи­та­ни­ци.

За пър­ви път пра­га на учи­ли­ще­то пре­к­ра­чи­ха 54 пър­во­к­ла­с­ни­ци. Об­ръ­ще­ни­е­то на ди­ре­к­то­ра към тях бе­ше:

„А ти, мъ­ни­ч­ко пър­во­к­ла­с­ни­че, сму­те­но ус­ми­х­на­то, сти­с­на­ло здра­во бу­ке­та, до­б­ре до­ш­ло сред нас! Са­мо след миг ще пре­к­ра­чиш пра­га му и вяр­вай – ви­на­ги ще по­м­ниш то­зи ден. То­ва е тво­ят ден! Ден, кой­то ни­ко­га не би­ва да бъ­де по­м­ра­чен! Той ще ос­та­не за­ви­на­ги пър­ви, а на­ча­ло­то във вся­ко на­чи­на­ние е по­ве­че от ва­ж­но.”

В за­к­лю­че­ние се обър­на към де­ца­та с ду­ми­те „ Скъ­пи де­ца, оби­чай­те сво­и­те учи­те­ли, ка­к­то оби­ча­те ма­ма и та­т­ко. Та­ка  ве­ч­на­та сим­би­о­за “учи­тел-уче­ник” ще бъ­де пре­въ­п­лъ­те­на в спо­кой­с­т­вие и си­гур­ност, за да сти­г­нем до не­го – Ус­пе­ха!”

380 уче­ни­ци, раз­пре­де­ле­ни в 16 па­ра­лел­ки  вля­зо­ха в сгра­да­та на учи­ли­ще­то, ко­я­то е об­но­ве­на   със сре­д­с­т­ва от без­въз­ме­з­д­на­та по­мощ от Япон­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во в по­д­к­ре­па на стру­к­тур­ни­те ре­фор­ми в Бъл­га­рия.  На 3 ав­густ 2012 го­ди­на при­к­лю­чи из­пъл­не­ни­е­то на Про­ект „По­до­б­ря­ва­не на ма­те­ри­ал­на­та ба­за  и учи­ли­щ­ния двор на ОУ „Ан­тим І”. Про­е­к­тът стар­ти­ра на 08.09.2011 с по­д­пи­с­ва­не на до­го­вор с Ми­ни­с­тер­с­т­во на ико­но­ми­ка­та, енер­ге­ти­ка­та и ту­ри­з­ма.

„С то­зи про­ект ръ­ко­во­д­с­т­во­то на учи­ли­ще­то про­дъл­жа­ва своя ан­га­жи­мент да оси­гу­ря­ва до­б­ри ус­ло­вия за обу­че­ние и об­ра­зо­ва­ние на на­ши­те де­ца. Чрез ре­а­ли­зи­ра­не­то му ус­пя­х­ме   да ре­мон­ти­ра­ме  са­ни­тар­ни­те въз­ли в ста­ра­та сгра­да на учи­ли­ще­то и фи­з­кул­тур­ния са­лон, да ос­ве­жим и об­за­ве­дем ак­то­ва­та за­ла и учи­тел­с­ка­та стая. На­п­ра­ви­х­ме съ­в­ре­мен­на го­т­вар­с­ка ра­бо­тил­ни­ца, об­за­ве­до­х­ме уче­ни­че­с­кия стол и би­б­ли­о­те­ка­та, ос­ве­жи­х­ме ко­ри­до­ри­те и фо­а­йе­та­та и по­с­та­ви­х­ме ин­ди­ви­ду­ал­ни шка­ф­че­та за уче­ни­ци­те. Мон­ти­ра­ме ка­те­ру­ш­ки и бе­се­д­ки в дво­ра на учи­ли­ще­то” – ка­за в за­к­лю­че­ние Ру­мя­на Пе­т­ро­ва и вле­зе в из­пъл­не­на­та с ен­ту­си­а­зъм учи­ли­щ­на сгра­да.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.