Първи учебен ден в ПГ за КОС “Алеко Константинов”

Sep 19th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

От­но­во Про­фе­си­о­нал­на­та гим­на­зия на гр. Бал­чик от­во­ри вра­ти за сво­и­те уче­ни­ци. С пе­с­ни и сти­хо­т­во­ре­ния бе­ше от­бе­ля­зан тър­же­с­т­ве­ни­ят мо­мент. Ди­ре­к­то­рът Мар­га­ри­та Ро­се­но­ва по­з­д­ра­ви уче­ни­ци­те, учи­те­ли­те и го­с­ти­те. Спе­ци­ал­но бя­ха при­ве­т­с­т­ва­ни с „До­б­ре до­ш­ли” но­ви­те уче­ни­ци от ІХ клас. Кме­тът на с. Стра­жи­ца Шу­к­ри Али, бивш въз­пи­та­ник на учи­ли­ще­то, по­же­ла ус­пех и по­пъ­тен вя­тър на вси­ч­ки. С ед­но­ми­ну­т­но мъл­ча­ние уче­ни­ци­те по­че­то­ха па­мет­та на де­ца­та, за­ги­на­ли при пъ­т­но-тран­с­пор­т­ни про­из­ше­с­т­вия и ни­ко­га по­ве­че ня­ма да пре­к­ра­чат учи­ли­щ­ния праг. След тра­ди­ци­он­ния час на кла­са уче­ни­ци­те гле­да­ха кра­тък филм за бе­зо­па­с­но­ст­та на дви­же­ни­е­то.

ПГ за КОС

Коментарите са затворени.