III театрален фестивал “Виа Понтика” в Балчик

Sep 19th, 2010 | От | Category: ВАЖНА


И през та­зи го­ди­на, за тре­ти по­ре­ден път, се съ­с­тоя те­а­т­рал­ни­ят фе­с­ти­вал „Виа По­н­ти­ка” с уча­с­т­ни­ци-сту­ден­ти  от НА­Т­ФИЗ Со­фия. Иде­я­та за фе­с­ти­ва­ла е на два­ма­та ак­тьо­ри бра­тя­та Кра­си­мир и Ве­се­лин Ран­ко­ви, ко­и­то са из­ве­с­т­ни сто­ли­ч­ни и на­ци­о­нал­ни те­а­т­ра­ли. Доц.Ве­се­лин Ран­ков бе със сво­и­те сту­ден­ти във ви­хъ­ра си през ми­на­ла­та вто­ра и пър­ва го­ди­на на фе­с­ти­ва­ла.

Та­зи го­ди­на бе да­де­на зе­ле­на ули­ца на сту­ден­ти­те на проф.Ата­нас Ата­на­сов – Ма­рин Ка­ров, кой­то из­не­се сам на гър­ба си спе­к­та­къ­ла по по­ве­ст­та „Ши­нел” на Н.В.Го­гол. Мла­ди­ят ак­тьор бе ве­ли­ко­ле­пен. Той сти­г­на до за­ви­д­но­то ни­во на М.Кур­кин­с­ки в та­зи ро­ля. До­б­ре се пре­д­с­та­ви­ха ак­тьо­ри­те в „Из­мя­на” на Ха­ролд Пин­тър. Зна­чи­тел­но по-до­б­ри бя­ха в „Ива­нов” на Н.П.Че­хов. Кул­ми­на­ци­я­та на ус­пе­хи­те им бе част от пи­е­са­та на Х.Иб­сен „Хе­да Га­б­лер”. Ре­жи­сьо­рът Пл.Мар­ков при­ка­ни пу­б­ли­ка­та да ги по­д­к­ре­пи, за­що­то са мла­ди, не са опи­т­ни и не са ви­де­ли в жи­во­та то­ва, ко­е­то ще иг­ра­ят. Те оба­че по­ка­за­ха за­ви­д­на опи­т­ност и пу­б­ли­ка­та ги ап­ло­ди­ра не­кол­ко­к­ра­т­но. Пре­ми­е­ра­та на „Хе­да Га­б­лер” не бе по ця­ло­то про­из­ве­де­ние на Иб­сен. През но­ем­в­ри в Со­фия ще се изи­г­рае ця­ла­та пи­е­са. Ос­та­на­х­ме с впе­ча­т­ле­ни­е­то, че мла­ди­те ак­тьо­ри ве­че са го­то­ви за пъл­ния ва­ри­ант, но ще ви­дим то­ва, мо­же би на сле­д­ва­щия фе­с­ти­вал.Зна­ме­на­те­лен бе ди­а­ло­гът ме­ж­ду Хе­да и Ай­лерт, не­ин уха­жьор и лю­бим в ми­на­ло­то:
Хе­да: Лю­бов ли ка­за­х­те? За­що го­во­рим за лю­бов?
Ай­лерт: Без лю­бов зна­чи?
Хе­да: Но и без из­не­вя­ра! Без из­не­вя­ра! За­що­то аз ве­че не се ка­з­вам Хе­да Га­б­лер, но и ни­ко­га ня­ма да бъ­да Ай­лерт Льо­в­борг.
Ка­то спо­ме­на име­на­та на ак­тьо­ри­те, взе­ли уча­с­тие в та­зи­го­ди­ш­ния фе­с­ти­вал, доц.В.Ран­ков из­тъ­к­на, че бъл­гар­с­ка­та пу­б­ли­ка има ну­ж­да не от ке­ба­п­че­та и чал­га, а от ис­тин­с­ка кул­ту­ра, за ко­е­то е убе­ден, че са до­при­не­с­ли сту­ден­ти­те от НА­Т­ФИЗ: Де­ни­ца Ат.Ден­че­ва, Ве­се­ли­на Цве­та­но­ва Ко­на­к­чий­с­ка, Ти­хо­ми­ра Све­то­за­ро­ва Те­мел­ко­ва, Да­рия Жи­в­ко­ва Си­ме­о­но­ва, Да­ни­а­на Бой­ко­ва Ко­е­ва, Бо­ря­на Ан­ге­ло­ва Пе­не­ва, Ил­чо Ге­ор­ги­ев Ди­ми­т­ров, Пла­мен Ма­ри­а­нов Пе­ев, Вла­ди­мир Але­к­сан­д­ров Зом­бо­ри /из­к­лю­чи­тел­но пре­въ­п­лъ­ще­ние в ро­ля­та на Юр­ган Те­с­ман в „Хе­да Га­б­лер/, Але­к­сан­дър Ве­се­ли­нов Ха­джи­ан­ге­лов, Хри­с­то Стой­нов Пъ­дев, Ивай­ло Не­нов Ива­нов, Иво Ма­к­си­мов Аръ­ков.
И през ми­на­ла­та го­ди­на пи­сах, че те­а­т­рал­ни­ят фе­с­ти­вал „Виа По­н­ти­ка” има бъ­де­ще и та­зи го­ди­на го по­т­вър­ж­да­вам пак. Раз­би­ра се, без осе­за­тел­на­та по­мощ на Об­щи­на Бал­чик, не би се по­с­ти­г­на­ла цел­та и без спон­сор­с­т­во­то на Дво­ре­ца и На­ци­о­нал­на­та те­а­т­рал­на ака­де­мия.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.