“Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ Балчик в Черно море, и разширяване обхвата на канализационната мрежа на град Балчик”

Sep 19th, 2012 | От | Category: Общински новини

Про­е­к­тът се из­пъл­ня­ва във връ­з­ка със склю­чен до­го­вор за БФП ме­ж­ду МОСВ и Об­щи­на Бал­чик с № DIR-51011119-C018”,  фи­нан­си­ран по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Окол­на сре­да 2007-2013 г.”, по по­ка­на от стра­на на МОСВ за пре­д­с­та­вя­не на про­е­к­т­ни пре­д­ло­же­ния за ре­кон­с­т­ру­к­ция и из­г­ра­ж­да­не на гра­д­с­ки ВиК мре­жи и пре­чи­с­т­ва­тел­ни стан­ции, с ре­фе­рен­тен но­мер:BG161PO005/10/1.11/03/19, при­о­ри­те­т­на ос 1 „По­до­б­ря­ва­не и раз­ви­тие на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та за пи­тей­ни и от­па­дъ­ч­ни во­ди”, про­це­ду­ра „По­до­б­ря­ва­не и раз­ви­тие на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра­та за пи­тей­ни и от­па­дъ­ч­ни во­ди в аг­ло­ме­ра­ции с на­се­ле­ние над 10 000 е.ж”

Про­е­к­тът на Об­щи­на Бал­чик об­х­ва­ща:

– Пре­ме­с­т­ва­не  то­ч­ка­та на за­у­с­т­ва­не на 1 мор­с­ка ми­ля на­въ­т­ре в мо­ре­то;

– Ре­монт на  въл­но­лом /с дъл­жи­на 50 м./, ог­ра­ж­дащ от за­пад те­ри­то­ри­я­та на ПСОВ Бал­чик;

– Из­г­ра­ж­да­не на тре­ти ута­и­тел в ПСОВ Бал­чик, са­мо след до­ка­за­на не­об­хо­ди­мост от из­вър­ше­но пре­дин­ве­с­ти­ци­он­но  про­у­ч­ва­не.

– Раз­ши­ря­ва­не на  ка­на­ли­за­ци­он­на­та мре­жа на град Бал­чик с дъл­жи­на око­ло 6 500 м. в кв. „Из­ток”, ра­йо­ни­те „Сбор-­но мя­с­то” и „Ку­ла­ка.

– Ре­ха­би­ли­ти­ра­не на   во­до­с­на­б­ди­тел­на  мре­жа в гр.Бал­чик  по тра­се­то, по ко­е­то ще се по­ла­га ка­на­ли­за­ци­он­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра с дъл­жи­на око­ло 3000 м

Про­е­к­тът се из­пъл­ня­ва на два ета­па.

По вре­ме на пър­вия етап ще се  из­го­т­вят:   по­д­ро­б­но пре­дин­ве­с­ти­ци­он­но про­у­ч­ва­не, идей­ни  и ра­бо­т­ни про­е­к­ти за раз­ши­ре­ние на въ­т­ре­ш­на­та ка­на­ли­за­ци­он­на мре­жа с дъл­жи­на ок. 6500 м. и ре­кон­с­т­ру­к­ция на съ­пъ­т­с­т­ва­ща­та во­до­п­ро­во­д­на мре­жа с дъл­жи­на ок. 3000 м. , в кв. „Из­ток” и ра­йо­ни­те „Сбор­но мя­с­то” и „Ку­ла­ка” на гр.  Бал­чик. Ще се по­д­го­т­ви про­це­ду­ра за ин­же­не­ринг за из­пъл­не­ние на от­ве­ж­дащ ко­ле­к­тор с цел из­ме­с­т­ва­не на то­ч­ка­та на за­у­с­т­ва­не на 1 мор­с­ка ми­ля на­въ­т­ре от мор­с­кия бряг, на ре­кон­с­т­ру­к­ция на ог­ра­ж­да­щия въл­но­лом и на тре­ти ута­и­тел (при до­ка­за­на не­об­хо­ди­мост след из­вър­ш­ва­не на ПИП) в си­с­те­ма­та от ута­и­те­ли на ПСОВ гр. Бал­чик (ра­бо­т­но про­е­к­ти­ра­не, стро­и­тел­с­т­во и до­с­та­в­ка на обо­ру­д­ва­не); Пър­ви­ят етап ще при­к­лю­чи с одо­б­рен до­к­лад за из­пъл­не­ние на пър­ви етап от про­е­к­та.

През вто­рия етап ще се про­ве­дат про­це­ду­ри за из­бор на из­пъл­ни­те­ли и ще се из­пъл­ни стро­и­тел­с­т­во­то.

Об­ща­та стой­ност на про­е­к­та е 18 884 558, 48 лв. Сро­кът за из­пъл­не­ние – 23 ме­се­ца.

 

Коментарите са затворени.