Наглостта като явление

Sep 19th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

Тя от­но­во до­й­де от Е.ОН Бъл­га­рия Про­да­ж­би АД (Но­во име: Енер­го – Про Про­да­ж­би АД), ко­я­то ни уве­до­мя­ва, че от 1 ок­том­в­ри 2012 г. про­ме­ня край­ния срок за за­п­ла­ща­не на кон­су­ми­ра­на­та от нас ел. енер­гия, ка­то то­зи срок е до де­се­то чи­с­ло на все­ки ме­сец. Ла­ко­ни­ч­но и лю­бе­з­но ни пре­ду­п­ре­ж­да­ва да има­ме пре­д­вид, че след та­зи да­та се на­чи­с­ля­ва за­кон­на ли­х­ва за про­с­ро­че­но пла­ща­не и те­ле­фон за ин­фор­ма­ция: 0 700 161 161. То­зи те­ле­фон, не знам за­що, да­ва­ше по­с­то­ян­но за­е­то. За­що­то пре­ди про­с­то ти спи­рат то­ка, а се­га как ще се про­це­ди­ра? Да не ста­не ка­к­то за­п­ла­ща­не­то на ВиК ус­лу­ги­те, на­т­ру­п­ват се ли­х­ви, по­л­з­ва­те­лят не ги пла­ща, а во­да­та си те­че от пу­с­то­то в пра­з­но­то и дър­жа­в­на­та фир­ма оти­ва към фа­лит. До се­га упо­т­ре­бе­на­та ел.енер­гия се пла­ща­ше до 25 чи­с­ло на ме­се­ца. То­ва, ко­е­то ще ни се слу­чи е нов удар под кръ­с­та за го­ля­ма­та ар­мия от пен­си­о­не­ри и без­ра­бо­т­ни. Пен­си­я­та си взе­мам на 15 чи­с­ло и за ка­к­во пър­во да ми­с­ля ве­че не знам – за ха­п­че­та, за ток, за хра­на, за ВиК ус­лу­ги … И то след ка­то ве­че 3 го­ди­ни ГЕРБ и не­го­во­то пра­ви­тел­с­т­во не ин­де­к­си­ра ми­зер­ни­те и оря­за­ни пен­сии, въ­п­ре­ки ви­со­кия ни ин­ди­ви­ду­а­лен ко­е­фи­ци­ент. То­зи сту­ден душ до­й­де след ве­ст­та, че во­да­та ско­к­на с 15 сто­тин­ки на­го­ре на 1 ав­густ 2012 г. и с ДДС ста­на 2.84. То­ва са кон­ту­ри­те в об­щи ли­нии за на­ше­то бъ­де­ще с бле­с­тя­щи за­с­т­ра­ши­тел­ни из­не­на­ди.

В бли­зък план, спо­ред Да­рик Ра­дио бал­чи­ш­ки­те ро­ми дъл­жат над 200 000 лв., а в квар­тал „Из­г­рев”, су­ма­та е над 70 000 лв. и има 60 офи­ци­ал­ни або­на­та и още 250 не­ле­гал­но свър­за­ни за во­до­п­ро­во­да. Ето част от ин­те­г­ра­ци­я­та на ро­ми­те в съ­в­ре­мен­но­то им де­мо­к­ра­ти­ч­но об­ще­с­т­во.

Не го­во­ря за кв. „Из­ток”, там ка­ка­фо­ни­я­та до­пъл­ва кар­тин­ка­та. Из­г­ра­де­ни­те по­с­т­рой­ки са без нор­ма­лен акт за со­б­с­т­ве­ност на зе­мя­та, ски­ца, раз­ре­ши­тел­но за стро­еж и т.н.

Моя во­до­мер е в ша­х­та 1х1х1, а те­х­ни­те на ул. „Ка­ли­а­к­ра”… ? Мо­же би ще си от­го­во­ри­те, за­що­то мо­ят еле­к­т­ро­мер е съ­що из­не­сен на ули­ца­та на 80 см.ви­со­чи­на, а в кв. „Из­г­рев” – на 4 м. ви­со­чи­на. Чу­дя се как те­зи кон­су­ма­то­ри на раз­ли­ч­ни­те ви­до­ве енер­гия имат из­г­ра­де­ни и от­к­ри­ти пар­ти­ди, без офи­ци­а­лен до­ку­мент за со­б­с­т­ве­ност.

За­що­то, ко­га­то ми бе­ше ну­ж­но да си из­дам ну­ж­ни­те до­ку­мен­ти за стро­еж – ски­ца, план, раз­ре­ши­тел­но и т.н. се пре­вър­нах в бо­рец с ме­с­т­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция. Не е ли то­ва но­ва фор­ма на ра­си­зъм спря­мо че­с­т­ния да­нъ­ко­п­ла­тец ? Въ­п­ре­ки те­зи на­ши съ­г­ра­ж­да­ни от „Из­г­рев” и ос­та­на­ли­те пла­щат ли да­нък сгра­ди, та­к­са смет ?

Ня­ма да спо­ме­на­вам за тя­х­на­та ад­ре­с­на ре­ги­с­т­ра­ция, за­що­то на за­с­т­ро­е­на площ от 32 кв.м са за­пи­са­ни 14 чо­ве­ка – въз­ра­с­т­ни ро­ди­те­ли, три де­ца над 50- го­ди­ш­на въз­раст, ко­и­то имат съ­що де­ца и вну­ци. Ес­те­с­т­ве­но, жи­ве­ят на квар­ти­ра ка­то не се ре­ги­с­т­ри­рат за но­во­то си ме­с­то­жи­ве­е­не, за­що­то на­е­мо­да­те­лят тря­б­ва да пла­ща ме­с­т­ни да­нъ­ци. Тря­б­ва ли да спо­ме­на как е ин­те­г­ри­ра­не­то на ром­с­ко­то мно­зин­с­т­во в ре­пу­б­ли­кан­с­ки ма­щаб в Сли­вен и Ям­бол ? Но да не гле­дам в чу­ж­да­та гра­дин­ка.

Има­ме 21 об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци и ед­на ро­та ко­ми­сии в раз­ли­ч­ни на­п­ра­в­ле­ния. На­вяр­но и те, ка­к­то те­х­ни­те по-го­ле­ми ба­т­ко­в­ци от пар­ла­мен­та (са­мо не знам за­що са тол­ко­ва мно­го за тол­ко­ва мал­ка дър­жа­ва) мъл­чат и „па­п­кат”. Ако не мъл­чат ня­ма да „па­п­кат”. Ина­че аут. Ид­ва зи­ма­та, а без ел. енер­гия, во­да, ото­п­ле­ние сме за ни­къ­де. По­г­ле­д­не­те спи­съ­ци­те в на­ше­то „со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не” – дър­ва, па­ри­ч­ни по­мо­щи за „са­мо­т­ни май­ки”, ко­и­то ид­ват от По­л­ша да си по­лу­чат па­ри­ч­ни­те по­мо­щи и пак за­ми­на­ват ка­то не за­б­ра­вят да из­ля­зат на ули­ца­та да про­те­с­ти­рат с най-но­ви­те си ви­на­ги дре­хи, мо­дер­ни от­в­ся­къ­де, за­б­ра­ви­ли то­зи път да се об­ле­кат със сце­ни­ч­ни­те ко­с­тю­ми за слу­жи­те­ли­те от „со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не”. На еди­ния по­люс е Бой­ко Бо­ри­сов и сие, ко­и­то ни обе­ща­ват све­т­ло бъ­де­ще без ус­та­но­вен срок, май ще бъ­де на „ку­ко­во ля­то”. Не­пре­къ­с­на­то ни спо­ме­на­ват, че сме в Ев­ро­па, ма­кар и със скъ­са­ни, из­но­се­ни обу­ща, за­с­та­на­ли не­тър­пе­ли­во пред ви­со­кия праг на Шен­ген, а там ле­т­ва­та е ди­г­на­та мно­го ви­со­ко. А ние се чу­дим за­що ни вър­на­ха ро­ми­те от Фран­ция.

Мно­зин­с­т­во­то кон­с­та­ти­ра, че 45 го­ди­ни сти­гат, но си мъл­чат за из­ми­на­ли­те 20 – уве­ли­ча­ва­ща се без­ра­бо­ти­ца, ко­ла­нът се за­тя­га, но не тря­б­ва да се без­по­ко­им. Во­да ще има за вси­ч­ки, а дъ­но­то ве­че май е бли­зо. Да­ли за­то­ва пре­зи­ден­тът на Ре­пу­б­ли­ка­та ни за­я­ви на­с­ко­ро, че ни оча­к­ва те­ж­ка 2013 го­ди­на. Мо­же би не е съ­г­ла­су­вал из­ка­з­ва­не­то си с пре­ми­е­ра. Ка­к­во е имал пре­д­вид, аз не мо­га да ка­жа. А вие ?

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.