Труден мач, сладка победа

Aug 25th, 2010 | От | Category: СПОРТ

Съ­бо­та, 14.08.2010 год., 18.30 ча­са. Вре­ме – об­ла­ч­но, тем­пе­ра­ту­ра – 35 гра­ду­са, зри­те­ли – 300 ду­ши. Ста­ди­он „ Ал­бе­на” – КК „ Ал­бе­на”.

Пре­д­с­то­е­ше сре­ща­та ме­ж­ду во­да­ча във вре­мен­но­то кла­си­ра­не на из­то­ч­на „ Б” фу­т­бол­на гру­па „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик и но­вия член на из­то­ч­на „ Б” фу­т­бол­на гру­па – от­бо­рът на „ Ра­в­да” – с. Ра­в­да, обл. Бур­гас.

Пу­б­ли­ка­та оча­к­ва­ше с не­тър­пе­ние и на­де­ж­да за по­бе­да, пър­вия до­ма­кин­с­ки мач за от­бо­ра на „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик. Ка­то все­ки до­ма­кин­с­ки мач, та­ка и то­зи, за­по­ч­на с оча­к­ван на­тиск на от­бо­ра – до­ма­кин и ре­зул­та­тът не за­к­з­с­ня. Оше в 9 – та­та ми­ну­та след флан­го­ва ата­ка от дя­с­но и цен­т­ри­ра­не, по­с­ле­д­ва удар с гла­ва на Емил То­до­ров /№ 22/ и ре­зул­та­тът бе от­к­рит – 1:0 за „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик. Го­с­ти­те про­дъл­жи­ха със за­т­во­ре­на иг­ра, та­ка ка­к­то и за­по­ч­на­ха ма­ча, ка­то раз­чи­та­ха са­мо на уме­ни­я­та на цен­т­рал­ния  си на­па­да­тел Же­чев, кой­то на два пъ­ти из­ле­зе на стрел­ко­ва по­зи­ция. Вто­рия път, в 15 – та­та ми­ну­та на ма­ча при са­мо­с­то­я­тел­на ата­ка, Же­чев на­со­чи то­п­ка­та към на­ша­та вра­та със си­лен удар, кой­то бе спа­сен от вра­та­ря Сла­вов и из­ле­зе в ъг­лов удар. След из­пъл­не­ни­е­то му, на­с­тъ­пи раз­бър­к­ва­не в на­ше­то на­ка­за­тел­но по­ле и на­па­да­те­ля на го­с­ти­те от ня­кол­ко ме­т­ра въз­с­та­но­ви ра­вен­с­т­во­то. То­ва по­дей­с­т­ва мо­би­ли­зи­ра­що на до­ма­ки­ни­те. В  сле­д­ва­щи­те ми­ну­ти на два пъ­ти, от до­б­ра по­зи­ция за гол, Е. То­до­ров /№ 22/ про­пу­с­на, но в края на по­лу­в­ре­ме­то при бър­за три­хо­до­ва ком­би­на­ция на вър­ха на ата­ка­та се ока­за опор­ния халф Цан­ков /№ 19/, кой­то за­вър­ши ата­ка­та с гол. При ре­зул­тат 2:1 за­вър­ши пър­во­то по­лу­в­ре­ме.

През вто­ро­то по­лу­в­ре­ме от­бо­рът на „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик про­дъл­жи да иг­рае ата­ку­ва­що, а от­бо­рът на го­с­ти­те от­но­во из­по­л­з­ва­ше по­ве­че иг­ра­чи в за­щи­та, но по­с­те­пен­но ус­пя да на­ло­жи сво­я­та иг­ра и съ­з­да­де куп не­при­я­т­но­с­ти пред на­ше­то на­ка­за­тел­но по­ле. По­с­ле­до­ва­тел­но на­не­со­ха два уда­ра, еди­ни­ят в очер­та­ни­я­та на вра­та­та ни, спа­сен от вра­та­ря Сла­вов, а дру­ги­ят бе мно­го си­лен, но встра­ни от на­ша­та вра­та. При та­ка съ­з­да­ла­та се си­ту­а­ция, тре­ньо­рът на „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик ре­а­ги­ра ми­г­но­вен­но и аде­к­ва­т­но, ка­то сме­ни не­у­бе­ди­тел­ния в то­зи мач С. Ко­лев /№ 7/ с Р. Ан­ге­лов /№ 22/, а по – къ­с­но в иг­ра, на мя­с­то­то на Е. То­до­ров /№ 22/, вле­зе Д. Ру­сев  /№ 11/.

Ми­ну­ти пре­ди края на ма­ча, при бър­за кон­т­ра­а­та­ка от­дя­с­но ме­ж­ду Ан­ге­лов /№ 23/ и Ко­с­тов  /№ 6/, по­с­ле­д­ва то­ч­но цен­т­ри­ра­не и из­ле­з­лия на стрел­ко­ва по­зи­ция Д. Ру­сев /№ 11/ ре­а­ли­зи­ра ефе­к­тен гол, след ко­е­то пу­б­ли­ка­та ста­на на кра­ка и дъл­го ап­ло­ди­ра от­бо­ра за кра­си­во­то по­па­де­ние. Та­ка се офор­ми и край­ни­ят ре­зул­тат – 3:1 за от­бо­ра на до­ма­ки­ни­те.

Съ­дий­с­ка­та бри­га­да бе от­но­во от гр. Со­фия

От­бо­рът на „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик за­по­ч­на дву­боя в сле­д­ния съ­с­тав: Сла­вов, Ко­с­тов, Ко­с­тен­с­ки, Янев, Па­в­лов, Ко­лев, Ца­х­ков, Ва­ле­ри­ев, Кур­тев, То­до­ров и М. Хри­с­тов.

След тре­тия кръг от­бо­рът на „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик про­дъл­жа­ва да бъ­де во­дач в из­то­ч­на­та „ Б” фу­т­бол­на гру­па във вре­мен­но­то кла­си­ра­не със се­дем то­ч­ки и го­ло­ва раз­ли­ка 5:1.

Сле­д­ва­щи­ят кръг е ре­ги­о­нал­но­то дер­би ме­ж­ду от­бо­ри­те на „ Чер­но­мо­рец” Бал­чик и „ До­б­ру­джа” – гр. До­б­рич на 21.08.2010 год.от 18.00 ча­са на ста­ди­он „ Дру­ж­ба” в гр. До­б­рич.

Да по­же­ла­ем ус­пех на на­шия от­бор и не­ка ни за­ра­д­ва от­но­во с кра­си­ва и ре­зул­та­т­на иг­ра.

Павлин Павлов

Коментарите са затворени.