Впечатления от мюзикъла “FAME” (“Слава”)

Sep 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

С вся­ка из­ми­на­та го­ди­на фе­с­ти­ва­лът „Виа по­н­ти­ка” в Бал­чик по­д­на­ся на жи­те­ли­те и го­с­ти­те на на­шия град не­що но­во, ин­те­ре­с­но и за­в­ла­дя­ва­що. Еки­път на фе­с­ти­ва­ла раз­ши­ря­ва сво­я­та те­ри­то­рия в по­со­ка на не­го­ва­та ин­тер­на­ци­о­нал­ност и ин­те­ра­к­ти­в­ност. То­ва из­да­ние на фе­с­ти­ва­ла е юби­лей­но и не­го­ва­та цел е да ни да­де въз­мо­ж­ност да ста­нем част от твор­че­с­ка­та ат­мо­с­фе­ра и про­фе­си­о­нал­ни­те тър­се­ния на мла­ди­те в из­ку­с­т­во­то.

На 6 се­п­тем­в­ри 2012 г. сту­ден­ти­те от На­ци­о­нал­на му­зи­кал­на ака­де­мия „Проф. Пан­чо Вла­ди­ге­ров” пре­д­с­та­ви на сце­на­та на ч-ще „Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки” мю­зи­къ­ла FAME (Сла­ва) един от най-иг­ра­ни­те мю­зи­къ­ли по све­та. По­с­та­но­в­ка­та е на проф. Ан­д­рей Ав­ра­мов, хо­ре­о­г­раф Ра­до­с­лав Ра­дев, аси­с­тент и во­кал­на по­д­го­то­в­ка Ве­се­ла Дел­че­ва, ба­ле­тен кон­сул­тант – Ма­ша Или­е­ва. Един спе­к­та­къл, из­пъл­нен с мно­го жи­з­не­ра­дост, ин­те­ре­с­на съ­в­ре­мен­на му­зи­ка, ат­ра­к­ти­в­ни тан­ци, ри­т­ми­ч­ност, за­по­м­ня­щи се об­ра­зи. Ма­кар, че дей­с­т­ви­е­то се раз­ви­ва в един аме­ри­кан­с­ки ко­леж за из­пъл­ни­тел­с­ки из­ку­с­т­ва той но­си в се­бе си мно­го по­с­ла­ния и вну­ше­ния не са­мо за мла­ди­те хо­ра, но и за вси­ч­ки въз­ра­с­ти и на­ци­о­нал­но­с­ти.

Иде­я­та е раз­ви­та чрез сре­д­с­т­ва­та на му­зи­кал­ния те­а­тър. Пъ­тят към сла­ва­та не е ле­сен. Той се по­с­ти­га с мно­го труд, же­ла­ние, ли­ше­ния, не­пре­къ­с­на­то са­мо­у­съ­вър­шен­с­т­ва­не,  ду­ше­в­ни тер­за­ния. Ко­га­то те­а­тър, му­зи­ка и сло­во се обе­ди­нят, се по­лу­ча­ва не­що за­по­м­ня­що се. То­ва го по­ка­за пу­б­ли­ка­та, ко­я­то въ­о­ду­ше­ве­но ап­ло­ди­ра­ше мла­ди­те сту­ден­ти. Въз­дей­с­т­ви­е­то се по­д­си­ли и със спе­ци­ал­но­то уча­с­тие на Но­ра Ка­ра­и­ва­но­ва, Ве­се­ла Дел­че­ва и Ясен Зер­дев, ко­и­то вля­зо­ха в ро­ля­та на пре­по­да­ва­те­ли и ни раз­к­ри­ха от­го­вор­на­та ро­ля на учи­те­ля за из­ра­с­т­ва­не­то и фор­ми­ра­не­то на ис­тин­с­кия та­лант на мла­дия чо­век.

Мо­жем са­мо да се гор­де­ем, че ра­с­те та­лан­т­ли­во мла­до по­ко­ле­ние, ко­е­то до­ка­з­ва, че из­ку­с­т­во­то е ве­ч­но. Бла­го­да­рим им за тя­х­на­та все­о­т­дай­ност, лю­бов към из­ку­с­т­во­то и от­го­вор­ност и им же­ла­ем още по-го­ле­ми твор­че­с­ки ус­пе­хи.

Сте­ла Да­ко­ва Сто­я­но­ва

 

Коментарите са затворени.