Изложба на млади дизайнери

Sep 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Фе­с­ти­ва­лът на мла­ди­те в из­ку­с­т­во­то „Виа по­н­ти­ка” все­ки ден пре­д­ла­га на бал­чи­к­лии и го­с­ти­те на гра­да ин­те­ре­с­ни изя­ви. На 10 се­п­тем­в­ри от 17 ч. в Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия бе­ше от­к­ри­та по­ре­д­на­та из­ло­ж­ба, то­зи път на мла­ди­те ди­зай­не­ри – „Ди­зайн за хо­ра­та” и „Ту­ри­с­ти­че­с­ка ин­фор­ма­ци­он­на си­с­те­ма в Бал­чик”. Сту­ден­ти­те Ан­тон Ива­нов, Ви­о­ли­на Хри­с­то­ва, Яна Мла­де­но­ва, За­ха­ри Ган­чев и Ран­гел Чи­пев с ръ­ко­во­ди­тел доц. Ми­рян Ми­ря­нов, пре­д­с­та­ви­ха сво­и­те ви­ж­да­ния за по­до­б­ря­ва­не жи­з­не­на­та сре­да на хо­ра­та, ак­цен­ти­рай­ки на ин­фар­к­т­ни­те ме­с­та в гра­д­с­ко­то про­с­т­ран­с­т­во и ту­ри­с­ти­че­с­ка­та зо­на, ка­к­то и на ин­те­ре­с­ни по­зи­ции  от съ­в­ре­мен­на­та част на гра­да. Тук тря­б­ва да от­бе­ле­жим и ак­ти­в­но­то уча­с­тие на Ни­ко­ли­на Ива­но­ва от Ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия – Бал­чик.

Пре­зен­та­ци­я­та вклю­ч­ва и си­с­те­ма за уле­с­не­но ори­ен­ти­ра­не на го­с­ти­те на гра­да, на ту­ри­с­ти­те и це­ни­те­ли­те на кул­ту­ра­та, чрез от­бе­ля­з­ва­не на клю­чо­ви обе­к­ти с ин­фор­ма­ци­он­ни пун­к­то­ве, та­бе­ли и пъ­те­по­ка­за­те­ли. Про­е­к­тът за су­ве­ни­ри по­ка­з­ва идей­но пре­д­ло­же­ние за ек­с­по­на­ти от еко­ло­ги­ч­ни ма­те­ри­а­ли, на­при­мер из­ра­бо­те­ни от оц­ве­тен с ак­рил гипс, без вре­д­но вли­я­ние, опа­ко­в­ки от ори­зо­ва хар­тия и др.

Ин­те­ре­с­ни ка­то про­ект са и изо­б­ра­же­ни­я­та на за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти­те на Бал­чик – дво­ре­ца, ка­к­ту­со­ва­та гра­ди­на, мор­с­ки клуб и др., пре­д­с­та­ве­ни сти­ли­зи­ра­но в ше­с­то­ъ­гъл­на мре­жа, сим­во­ли­зи­ра­ща пчел­на пи­та в жъл­то­ме­ден цвят. Тук иде­я­та е из­ве­де­на от сри­ч­ка­та „бал”, ко­е­то в пре­вод от тур­с­ки е мед.

Мла­ди­те ди­зай­не­ри не са про­пу­с­на­ли и мал­ки­те жи­те­ли – има ин­те­ре­с­ни про­е­к­ти за де­т­с­ки пло­ща­д­ки за де­ца от 10 до 12 год., осо­бе­но впе­ча­т­ля­ват те­зи, ко­и­то сти­му­ли­рат раз­ви­ти­е­то и ук­ре­п­ва­не­то на опор­но-дви­га­тел­на­та си­с­те­ма на по­д­ра­с­т­ва­щи­те. Мно­го ин­те­ре­с­ни хрум­ва­ния са ре­а­ли­зи­ра­ни в про­е­к­ти­те за ин­фор­ма­ци­он­ни пун­к­то­ве. Та­ка­ва е кон­це­п­ци­я­та за пла­ка­та, спе­че­лил кон­кур­са за гра­д­с­кия ди­зайн, на фе­с­ти­ва­ла с про­г­ра­ма­та и бо­га­та­та ин­фор­ма­ция за не­го. Пре­д­с­та­вен е и про­ект за си­с­те­ма за си­г­на­ли­за­ция на обе­к­ти от ма­те­ри­ал­но­то кул­тур­но на­с­ле­д­с­т­во и ту­ри­с­ти­че­с­ки­те обе­к­ти в гра­да. Тук не са про­пу­с­на­ти и не­з­ря­щи­те по­се­ти­те­ли – пре­д­ви­де­ни са спе­ци­ал­ни по­к­ри­тия с текст по Брайл. Си­с­те­ма­та по­з­во­ля­ва да бъ­дат фор­ми­ра­ни ос­т­ро­в­ни ин­фор­ма­ци­он­ни пун­к­то­ве, ка­к­то и QR ко­до­ве, ка­то по­се­ти­те­ли­те ще се свър­з­ват чрез ли­ч­ни­те си мо­бил­ни те­ле­фо­ни с ин­тер­не­тен по­р­тал на Све­то­в­на­та ен­ци­к­ло­пе­дия за по­ве­че ин­фор­ма­ция. Ори­ги­нал­ни са и про­е­к­ти­те за 3 ви­да ин­фор­ма­ци­он­ни та­бе­ли с обя­с­ни­те­лен текст на бъл­гар­с­ки и ан­г­лий­с­ки език, пи­к­то­г­ра­ми­те, зна­ци­те за ка­те­го­ри­за­ция и т.н.

Пре­д­с­та­ве­ни­те про­е­к­ти на мла­ди­те ди­зай­не­ри са пра­ве­ни на мя­с­то и с иде­я­та и ис­к­ре­но­то же­ла­ние да бъ­дат по­ле­з­ни на хо­ра­та от гра­да. Ка­к­то за­я­ви доц. Ми­ря­нов: „В тях е вло­же­на ко­ло­сал­на енер­гия, но те са от­во­ре­на си­с­те­ма, ко­я­то мо­же да се до­пъл­ва с но­ви идеи и пре­д­ло­же­ния”. Из­ло­ж­ба­та от­к­ри Ве­се­лин Ран­ков, кой­то по­з­д­ра­ви мла­ди­те ди­зай­не­ри за ин­те­ре­с­ни­те идеи и вло­же­ния твор­че­с­ки труд, чрез кой­то про­дъл­жа­ват ми­на­ло­го­ди­ш­ни­те изя­ви, ка­к­то и на­де­ж­да­та, че ще ос­та­нат при­я­те­ли на „Виа по­н­ти­ка”- Бал­чик.

Мария АНДРЕЕВА

Коментарите са затворени.