Проучване на визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Балчик

Sep 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Проект „Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство”, изпълняван от Общинска администрация Балчик има за цел подпомагане на процеса на стратегическо планиране в общината чрез подготвителни дейности за разработването на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. Проектът предвижда провеждане на проучване на социално-икономическото състояние и тенденциите в развитието в общината.

Информацията, събрана с настоящия въпросник ще бъде използвана от консултантите на проекта само за целите на анализа на социално-икономическото състояние и формулиране на визия, политики, цели и приоритети в развитието на община Балчик. Предварително благодарим за Вашето участие!

Налични са следните въпросници:

– Въпросник за АДМИНИСТРАЦИЯТА – Проучване на визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Балчик;

– Въпросник за БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ – Проучване на визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Балчик;

– Въпросник за граждани и НПО – Проучване на визията, политиките, целите и приоритетите в развитието на община Балчик;

Коментарите са затворени.