Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Sep 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

ПО РЕДА НА чл.14,ал.1,т.2 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на услуга по организиране на културно събитие за нуждите  на Община Балчик” по проект: „БАЛЧИК – СЦЕНА НА ИЗКУСТВАТА”

ЗА ПРОЕКТ:  на Община Балчик,  финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010/006 по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013″

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП: 00479-2012-0017

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията до 16.00 часа на 05.10.2012 г.

КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения: до 16.00 часа на 05.10.2012 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите: до 16.00 часа на 15.10.2012 г.

Необходимите документи могат да се закупят от касата на общината.

Коментарите са затворени.