Конкурс за продажба на общински имот

Sep 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 и чл. 77 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748 по  Протокол № 59 от 17.02.2011 г. ;  Решение  № 128  по Протокол № 12 от 17.05.2012 г. изм. с Решение № 162 по протокол №14 от 28.06.2012 г.  на ОбС-Балчик  и  във връзка Заповед № 836  от 28.08. 2012 г. на Кмета на Община Балчик.

1. Община Балчик обявява неприсъствен, публично оповестен конкурс за продажба на  общински имот – частна общинска собственост, представляващ път с отпаднало предназначение в “Стопански двор”, гр. Балчик: ПИ № 02508.545.1169 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 1 812.00 м2.

2.  Конкурсни условия:

2.1. Начална цена: не по-ниска от 45 300 лв. /четиридесет и пет хиляди и триста лева/, бед ДДС;

2.2. Кандидатът, спечелил конкурса и сключил договор за продажба се задължава да опазва съществуващите водопроводи и елпроводи, като гарантира достъпа за тяхното обслужване със съответния сервитут;

3. Предложенията за участие в конкурса се приемат в срок до 16.00 часа на 21.09.2012 г. в информационния  център на Община Балчик, пл. “21 септември” № 6;

4. Закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 03.09 до 20.09.2012 год. на Касата на ОбА-Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

Коментарите са затворени.